Må du betale skatt på bonuspoeng?

Dame og mann på reise

I 2019 kom det nye regler for skattefrie rabatter gitt i tilknytningen til et arbeidsforhold. Reglene omfatter både beskatning av rabatter gitt av arbeidsgiver, men også rabatter gitt av andre som har tilknytning til arbeidsforholdet, typisk arbeidsgivers forretningspartnere.

Arbeidsgivers plikt til å rapportere flybonuspoeng opptjent på yrkesreiser en kanskje den reglen som har fått mest oppmerksomhet i media. Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om hvordan flybonuspoeng og andre tredjemannsrabatter skal vurderes av arbeidsgiveren.

Rabatt gitt av arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan gi ansatte en rabatt inntil 100 % av varens omsetningsverdi på varer/tjenester som omsettes i virksomheten. Rabatten ikke kan overstige 8000 kroner i løpet av inntektsåret.

Skatteplikt ved rabatt gitt av andre enn arbeidsgiver

Alle økonomiske fordeler den ansatte får pga arbeidsforholdet er skattepliktige. Hvis den ansatte får en rabatt fra andre enn arbeidsgiveren må arbeidsgiver derfor vurdere om det er så stor tilknytning mellom rabatten og arbeidsforholdet at rabatten er “fordel vunnet ved arbeid”, og derfor skattepliktig.

Fordeler som kan anses å være skattepliktige er:

  • rabatter fra arbeidsgivers forretningspartnere, f.eks kunder eller leverandører
  • rabatter gitt av andre enn arbeidsgivers forretningspartnere, men hvor arbeidsgiver gir noe tilbake for at de ansatte skal få prisavslaget.
  • rabatter/fordeler den ansatte får når han kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert.
    • Et praktisk eksempel på dette er når ansatte opptjener fly- og hotellbonuspoeng på reiser refundert av arbeidsgiver, og den ansatte benytter bonuspoengene privat.
  • hvis arbeidsgiver bevilger midler til en forenings aktiviteter mv., og ansatte kan motta rabatter eller andre fordeler som er unike som medlemmer av foreningen, og medlemskapet avhenger av at du arbeider i virksomheten.

Les også: Naturalytelser – skattepliktig eller ikke?

Fordeler som ikke kan anses å være skattepliktige er:

  • rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak eller liknende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere, vil ikke utløse skatteplikt. Dette vil f.eks gjelde “nabolagsrabatter”, som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet i profileringssammenheng.
  • rabatter hvor arbeidsgiver ikke gjør mer enn å formidle rabattilbudet, f.eks ved å henge opp en lapp på personalrommet, videresende en e-post mv.
  • bagatellmessige bonuser den ansatte får ved kjøp av varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiver. Trumfpoeng er nevnt som et eksempel på fordel som vil kunne anses å være bagatellmessig.

Verdsettelse av skattepliktige rabatter

Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Det vil si hvilken pris var allment tilgjengelig for forbrukere som kjøpte samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. Hvis rabatten er tilgjengelig for alle, er den ikke skattepliktig.

Dette vil kunne dokumenteres ved et bilde av f.eks en annonse som viser tilbudsprisen som er gjort allment tilgjengelig da varen ble kjøpt/bestilt. Når det gjelder fly- og hotellbonuspoeng så vil skattepliktig verdi være hva man ville måtte betale for reisen da reisen ble bestilt uten bonuspengene.

Det er kun uttak av bonuspoeng opptjent etter 1.1.2019, og som brukes på private reiser som er trekk- og avgiftspliktig. Hvis den ansatte skifter jobb så er det kun poeng opptjent i det nye arbeidsforholdet som er trekk- og avgiftspliktig.

Når rabatt mv. er gitt av andre

Det store spørsmålet mange arbeidsgivere stiller seg er hvordan man skal kunne få kjennskap til rabatter gitt av andre enn arbeidsgiveren selv. Både de ansatte og tredjeparten vil kunne gi de nødvendige opplysningene. Arbeidsgiveren må ha rutiner som sikrer denne informasjonsflyten.

Arbeidsgivere bør derfor i arbeidsavtalen/arbeidsinstruksen opplyse om ansattes plikter til å informere arbeidsgiver hvis det er snakk om rabatter fra tredjeparter. Arbeidsgivere som har gjort det som med rimelighet kan forventes, vil ikke bli møtt med tilleggsskatt eller andre sanksjoner.

Rapportering i a-meldingen

En arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle fordeler hans ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette gjelder også rabatter som anses å være gitt i tilknytning til arbeidsforholdet selv om rabatten ikke er gitt av arbeidsgiver selv.

Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningspartnere slik at arbeidsgiver får tilstrekkelig tid til å fremskaffe opplysninger for å vurdere skatteplikt, verdsetting mv. For slike ytelser forlenges fristen for rapportering med 2 måneder.

Jobber du med lønn og HR?

Bli oppdatert på nye regler som berører personalområdet. Visma arrangerer til enhver tid kurset Personalforum. Dette er skapt for deg som har personalansvar, jobber innen HR og lønn eller er tillitsvalgt. Jobber du med revisjon eller regnskap, er det også viktig at du har kjennskap til arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rettigheter.

Jeg er interessert i Personalforum!

0