Gå til hovedsiden

Skatt på naturalytelser når NAV betaler sykepenger?

Det er ikke uvanlig at ansatte som er permittert eller er i permisjon, beholder skattepliktige naturalytelser. Hva da med Skatt?

Moderne Data Estate

Det er ikke uvanlig at ansatte som er permittert eller er i permisjon, beholder skattepliktige naturalytelser. Det kan f eks være firmabil, ek-tjeneste (mobiltelefon/bredbånd) eller personalforsikringer.

Arbeidsgivers trekkansvar knyttet til naturalytelser

Når NAV overtar betalingen av ytelser under permittering eller permisjon, vil arbeidsgiver mangle kontante midler å gjennomføre forskuddstrekket for naturalytelser i.

Etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd plikter arbeidsgiver da å gi beskjed til skatteetaten som på dette grunnlag vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

“Kontaktskjema for bedrifter og organisasjoner”, RF-1306 kan benyttes for å gi beskjed om hvem og hva det gjelder.
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/

Når arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permittering eller permisjon, skal fordelen rapporteres på vanlig måte i a-meldingen for hver måned.

Arbeidsgiveravgift

Inngår ytelsene i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, skal arbeidsgiver beregne og betale arbeidsgiveravgift på vanlig måte..

Mest populære