Gå til hovedsiden

Skatt og avgift i statsbudsjettet 2018

Den 12. oktober 2017 fremla Solberg 1 Regjeringen, Statsbudsjettet for 2018. Her redegjøres for de viktigste foreslåtte endringer som gjelder skatt og avgift.

Dette blogg innlegget redegjøres for de viktigste foreslåtte endringer som gjelder skatt og avgift.
Skatt og avgift i statsbudsjettet 2018

Her redegjøres for de viktigste foreslåtte endringer som gjelder skatt og avgift. Det er grunn til å forvente at de fleste av forslagene vil bli vedtatt og får virkning fra og med 2018.

1 Selskapsskatt

Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt til 23% i 2018. Det er denne skattesatsen som vil gjelde de fleste selskapene.

Det er unntak blant annet for selskap som driver finansierings- og forsikringsvirksomhet, herunder holdingselskap med ansatt personell. Skattesatsen for disse forblir 25%.

2 Utbytteskatt

Utbytte til personlig aksjonær skal i 2018 skattlegges med 30,59%. Denne satsen kommer du frem til ved å multiplisere 23% med en oppjusteringsfaktor på 1,33.

I 2017 er utbytteskatten 29,57%. Dette innebærer at du kan spare noe skatt ved å dele ut utbytte på tampen av 2017, enten av selskapets frie egenkapital eller basert på en revidert mellombalanse. Ettersom skattebesparelsen kun er 0,83 prosentpoeng, anses dette å være lønnsomt kun dersom midlene skal gå til private investeringer eller forbruk.

3 Personskatt

Lønnsinntekt skattlegges for det første med 23% på alminnelig inntekt etter fradragsberettigede utgifter. At denne skattesatsen går ned med ett prosentpoeng innebærer at «skatteverdien» av dine fradrag reduseres.

Trinnskattesatsene økes i takt med at alminnelig skattesats senkes. I praksis betyr dette at effektiv marginal skattesats for lønnsinntekter blir 46,6% i 2018, mot 46,7% i 2017.

Regjeringen foreslår at skatteklasse 2 fjernes, og forklarer at denne skatteklassen motvirker likestilling, arbeidsdeltakelse, integrering og bekjempelse av barnefattigdom. Dette vil det nok være delte meninger om i Stortinget.

Noen standard fradrag økes i takt med lønnsutviklingen. Maksimalt fradrag for enkelte andre fradrag økes ikke, herunder foreldrefradrag og fagforeningsfradrag.

Det foreslås også begrensninger i retten til fradrag på grunn av merkostnader til kost og losji – som i praksis rammer pendlere.

4 Opsjoner i arbeidsforhold

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å bruke opsjoner som instrument for å knytte nøkkelpersoner til gründerbedrifter. Det foreslås nye regler som innebærer at lønnsbeskatningen av gevinsten ved å innløse opsjoner til aksjer kan utsettes i opp til fem år.

Dessverre er de nye reglene relativt kompliserte, og det oppstilles en rekke vilkår for både selskapet og den ansatte.

5 El-biler

For el-biler er det foreslått følgende endringer:

  • Avskrivningssatsen for såkalte el-varebiler benyttet i virksomhet som er ervervet etter 20. desember 2016 går opp til 30%.
  • El-biler benyttes som firmabiler skal ikke lenger være undergitt gunstige fordelsbeskatningsregler.
  • Nye tyngre el-biler skal ilegges en engangsavgift.

6 Aksjeparekonto

Etter den nye ordningen med aksjesparekonto kan du skattefritt realisere gevinster i aksjeselskap og fond hjemmehørende i EØS. Forutsetningen er at gevinsten reinvesteres i tilsvarende selskap etc.

Etter overgangsreglene skal du nå kunne overføre dine personlige eide aksjer til en slik aksjesparekonto uten at det medfører skatt. Disse overgangsreglene foreslås å gjelde frem til 31. desember 2018.

7 Airbnb-utleie

Regjeringen vil innføre skatteplikt for kortidsutleie av egen bolig som overstiger kr 10 000 per år. Av overskytende leieinntekter skattlegges 85%. Korttidsutleie defineres som leieforhold som varer i mindre enn 30 dager.

8 Arbeidsgiveravgift

Det foreslås å gjeninnføre den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for foretak som driver aktivitet innenfor energi- og transportsektorene.

9 Formuesskatt

Regjeringen har ikke Stortinget med seg i sitt ønske om å fjerne formuesskatten, som er på 0,85% av netto skattemessig formuesverdi.

Formuesskatten reduseres imidlertid fordi enkelte eiendeler skal verdsettes lavere enn virkelig verdi.

For 2018 vil formuesskattegrunnlaget være:

  • Primærbolig og fritidsbolig verdsettes til 25%
  • Sekundærbolig verdsettes til 80%
  • Næringseiendom verdsettes til 80%
  • Aksjer verdsettes til 80% (som er ned fra 90% i 2017)

10 MVA og avgift

Regjeringen foreslår å øke den såkalte «moro-skatten» – det vil si den lave MVA-satsen – fra 10% til 12%. Dette rammer særlig reiselivsnæringen.

Årsavgift for kjøretøy foreslås erstattet med en trafikkforsikringsavgift.

11 A-meldingen

Fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være mulig å levere a-meldingen på papir.

 

Les også: Statsbudsjett 2018 – hva må du vite?

 

Av advokat Øivind Henrik von Mehren & advokat Martin Wikborg – Skatt – Magnus Legal

Mest populære