Selvangivelsen

Selvangivelsen – husk fradragene

Den siste uken i mars blir selvangivelsen tilgjengelig for personer og næringsdrivende i Norge. Takket være omfattende rapportering fra tredjeparter, er svært mange av inntekts- og fradragspostene forhåndsutfylt.

Ettersom tredjeparter kan ha rapportert feil, eller skatteetaten kan ha registrert feil informasjon, er det svært viktig at den enkelte skattyteren undersøker selvangivelsen sin og korrigerer eventuelle feil.

Som rådgivere bistår vi både før, under og etter levering av selvangivelse. Vi ser ofte at det er områder man burde sjekke ekstra før selvangivelsen leveres.

 

Utenlandsk aktiva og passiva

Rapporteringsforpliktelsen for selskaper, finansinstitusjoner mv. gjelder i utgangspunktet kun for norske tilbydere.

Vi ser stadig at skattytere har valutalån i utenlandske banker, og renter på slike lån vil ikke være forhåndsutfylt på selvangivelsen. De fleste utenlandske banker sender en årsoppgave til sine låntakere, der det fremkommer opplysninger om saldo og renter. For å kunne få skattemessig fradrag for disse rentene, må de føres opp på selvangivelsen. Posten for gjeldsrenter i utlandet er 3.3.2

Det er også mange som eier aksjer i utenlandske selskaper. Dersom du har realisert slike aksjer i løpet av 2014, må du selv føre opp eventuell gevinst eller tap i selvangivelsen. Tap på aksjer som du ikke har mottatt oppgaven «Aksjer og egenkapitalbevis» for føres i post 3.3.10. Dette gjelder uavhengig av om det gjelder norske eller utenlandske aksjer. Du må også fylle ut skjemaet «Aksjer og fondsandeler mv.» (RF-1059).

 

Salg av bolig og annen eiendom

Svært mange som selger bolig eller fritidseiendom faller inn under reglene om skattefri realisasjon. Dette innebærer at du ikke er skattepliktig for eventuell gevinst, men også at du ikke har fradragsrett for eventuelt tap eller kostnader tilknyttet salget.

Dersom du ikke har eid og brukt boligen/fritidsboligen tilstrekkelig lenge til å falle inn under regelen om skattefri realisasjon, vil du være skattepliktig for gevinst, og ha fradragsrett for eventuelt tap. Ved beregning av gevinst eller tap må du huske å føre til fradrag eventuelle kostnader du har hatt ved salget, som meglerhonorar, markedsføringskostnader mv.

 

Reisefradrag

Du har også rett til fradrag for kostnader for reise mellom hjem og arbeidssted. Ettersom det er en egenandel på kr 15 000, er dette som oftest kun aktuelt for personer som har i overkant av 20 kilometer reise hver vei.

Kostnadene fastsettes etter en standardsats på kr 1,50 per kilometer opp til 50 000 kilometer. Standardsatsen gjelder uavhengig av hvordan du reiser, om dette er med bil, sykkel eller kollektivt.

Har du ekstra reisevei fra eller til jobb fordi du kjører barn til for eksempel barnehage eller skole, regnes ikke det som en del av reisen mellom hjem og arbeid. Du kan eventuelt få fradrag for dette i foreldrefradraget.

 

Pendlerfradrag

Dersom du fyller vilkårene for å anses som pendler kan du videre ha krav på fradrag for merkostnader til reise, kost og losji som følge av pendleroppholdene. For å anses som pendler må det være nødvendig at du overnatter borte fra hjemmet på grunn av arbeidsforholdet. Dersom du ikke er gift eller har samboer med felles barn stilles det ytterligere vilkår til boligen din for at du kan anses som pendler.

 

I tvil?

Skattekontoret vil aldri gi deg fradrag som ikke er ført opp på selvangivelsen din. Dersom du er i tvil om du har rett til et fradrag, kan det lønne seg å fylle ut fradraget i selvangivelsen, og gi utfyllende opplysninger i merknadsfeltet eller i eget vedlegg.

I slike tilfeller er det viktig at du gir fullstendige opplysninger om bakgrunnen for fradraget, og hvorfor du mener at du har krav på det. Dersom ikke gir fullstendige opplysninger og du tar feil, risikerer du tilleggsskatt.

 

Les også: Næringsoppgaven nærmer seg – unngå hodebry og økonomiske tap

 

Skrevet av advokat Martin Wikborg – skatt – Visma Advokater

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår både næringsdrivende og privatpersoner. Vi leverer juridiske tjenester, både internt i Visma-konsernet og til deres kunder - samt til eksterne klienter. Visma Advokater har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Visma: