Gå til hovedsiden

Selvangivelsen: Gode skattetips

Den selvangivelsen du har mottatt er fylt ut med de opplysningene som Skatteetaten har om deg. Det er viktig at du kontrollerer og retter opplysningene og at du gir nødvendige tilleggsopplysninger.         Du er selv ansvarlig for at selvangivelsen er korrekt.

Mange skattytere opplever å få økt inntekten – og dermed skatten – på grunn av at de ikke har kontrollert den forhåndsutfylte selvangivelsen godt nok.

Ektefeller og kapital
Ektefeller kan fritt fordele renteinntekter, aksjegevinst og andre kapitalinntekter som de selv ønsker. Ektefeller kan på samme måte fritt fordele fradrag for renteutgifter,  fradragsberettiget tap ved salg av felles eiendom eller verdipapirer.

Det spiller ingen rolle for samlet skatt hvem disse postene er ført på. Skatt her er uansett 28 prosent, unntatt i de tilfeller der den ene ektefellen har en nettoinntekt (alminnelig inntekt) lavere enn personfradraget, som i 2012 er på 45.350 kroner.

Tips! Da lønner det seg for ektefellene å flytte utgiftene eller tapene – og dermed fradragene – over til den med høyest nettoinntekt.

Tips! På samme måte kan det lønne seg å flytte renteinntekter osv over til den med lavest nettoinntekt. Men lønn, pensjon, trygder osv kan ikke fordeles.

Private lån
Renter på private lån, lån hos arbeidsgiver eller utenlandske lån er ikke med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Husk å få betalte renter på disse lånene med i den selvangivelsen du leverer.

Forsørger ektefelle
Er du enslig forsørger eller forsørger du ektefelle? Sjekk at selvangivelsen viser skatteklasse 2. Klasse 2 gir et ekstra personfradrag som reduserer 2012-skatten din med 12.698 kroner.

Mottatt arv eller gave
Oppgi mottatt arv eller gave på 100.000 kroner eller mer, slik det bes om i selvangivelsen. Arv eller gave medfører ikke inntektsskatt (men det beregnes på vanlige måte formuesskatt av din netto formue per 31. desember).

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Du kan få fradrag for gaver til frivillige organisasjoner på opptil 12.000 kroner. Dette gjelder også fadderbarn, SOS barnebyer og tilsvarende opplegg. Et fadderbarn til 300 kroner i måneden gir deg et fradrag på 3600 kroner i selvangivelsen – og følgelig opptil 1008 kroner lavere skatt.

Tips! Også bidrag til mennesker rammet av naturkatastrofer gir fradrag hvis du sender pengene via Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna, Leger uten Grenser eller andre tilsvarende organisasjoner. Du må ha oppgitt fødselsnummeret til organisasjonen for at gaven din skal komme med i forhåndsutfylt selvangivelse.

Sykdomsfradrag
Særfradrag for store sykdomsutgifter fases nå ut. Du må ha hatt fradrag både i 2010 og 2011 for å kunne få i 2012. Fradrag for enkelte lidelser gis ikke lenger. Detaljer om dette finner du på skatteetaten.no.

Fagforeningskontingent
Betalt kontingent til fagforening gir rett til fradrag så lenge du jobber, i 2012 maks 3750 kroner. Når du er blitt pensjonist, faller fradragsretten bort.

Reisefradrag hjem/arbeid
Har du krav på reisefradrag hjem/arbeid, utgjør dette fradraget kr 1,50 per kilometer, fra 50.000 km kr 0,70 per km. Du får bare fradrag for det som overstiger bunnfradraget på 13.950 kroner. Det betyr at du må bo minst 20 km fra jobben ved daglig reise for å få fradrag.

Du bør finregne på årets distanse, og særlig hvis jobben – eller du – har flyttet i 2012, eller det er andre endringer.

Tips! Reisefradraget får du uansett reisemåte – bil, båt, buss, tog, sykkel – eller om du sitter på med en kjenning som skal samme vei.

Bolig – skattefri utleie
Leieinntekter er skattefrie hvis du leier ut inntil halvparten av boligen din, og du bor i den andre delen selv. Du får da ikke fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen.

Tips! Hvis du leier ut hele eller en større del (normalt mer enn halvparten) av boligen din, og dine utleieinntekter i 2012 ikke utgjør mer enn 20.000 kroner, er dette skattefritt.  Du får ikke fradrag her for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen.

Bolig – skattepliktig utleie
Skattepliktig inntekt gir som regel rett til fradrag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter og andre utgifter knyttet til boligen, slik at du bare blir beskattet for nettoinntekten. Boligen regnskapslignes. Bor du i boligen selv, får du ikke fradrag for utgifter som knytter seg til denne delen av boligen. Har du utgifter som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, skal de utgiftene fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom utleiedel og den delen du bor i selv.

Eiendom i utlandet
Har du eiendom i utlandet og betaler skatt på den der, kan det være at du har rett til fradrag for dette i din norske skatt. Det må i tilfelle være samme type skatt. Fradrag må du da kreve selv, blant annet ved å fylle ut riktige skjemaer. Reglene er ikke alltid lette å finne ut av. Be skattekontoret om informasjon og bistand.

Lån/gjeld til privatpersoner
Du har rett til fradrag for alle renteutgifter. Oppgi navn og adresse på långiveren, også om det er arbeidsgiveren, private osv.

Renteinntekter av beløp som du har lånt ut til privatpersoner er skattepliktig som renter ellers. Du skal oppgi navn og adresse på låntakeren, som skal gi tilsvarende opplysninger i sin selvangivelse.

Betal restskatten i mai!
Restskatterenter gir ikke rentefradrag ved ligningen, slik at det som oftest er stor fornuft i å betale inn tilleggsforskudd – altså det som blir den antatte restskatten for 2012 – senest 31. mai 2013, for da blir rentene kroner null.

Tips! Betaler du eventuell restskatt i slutten av mai 2013, sparer du bra med rentekroner på kort tid.

Gratis skattesvartelefon
Skatteetaten har en gratis servicetelefon med svar på alt om skatt og arveavgift – iallfall det meste.Telefonnummer: 800 800 00.

Dette er samtidig nummeret til skatteetaten. Når du ringer inn, kan du ved hjelp av tastevalg velge om du ønsker å komme til veiledningstjenesten som privat eller næringsdrivende.

Det er egne taster for arv og gave eller folkeregisterspørsmål, eller om du vil til sentralbordet for å få kontakt med noen i Skatteetaten.

Beregn skatten selv
På www.skatteetaten.no finner du kalkulatorer som gjør det enkelt å beregne skatten for 2012 hvis du gjør endringer i forhåndsutfylt selvangivelse.

Du kan også beregne skatten for 2013 ved å legge inn det du vet nå om dine inntekter og fradrag.

Bli elektronisk?
Lever elektronisk, er en av skattevett-reglene til Skattebetalerforeningen. Hvorfor: Alle endringer du gjør arkiveres, du får bekreftelse på at du har levert, det er mer sannsynlig at endringer registreres, og du har et arkiv for senere år.

 

Mest populære