Gå til hovedsiden

Selgerens rett til å nekte flere retteforsøk

Noen kunder blir aldri fornøyde, selv om selgeren har foretatt flere retteforsøk . Når kan selgeren si at resultatet er godt nok, og dermed avvise videre reklamasjoner?

Når kan selgeren si at det har vært nok med retteforsøk, og dermed avvise videre reklamasjoner?
Selgerens rett til å nekte flere retteforsøk

En selger eller håndverker kan motta reklamasjoner på en ytelse som er levert. Dersom det foreligger en mangel, har selgeren som regel rett til å foreta retteforsøk. Noen kunder blir imidlertid aldri fornøyde, og spørsmålet er dermed: Når kan selgeren si at resultatet er godt nok, og dermed avvise videre reklamasjoner?

Forbrukerkjøp

Spørsmålet dukker oftest opp når en forbruker er kjøper, og det er dermed forbrukerlovene (forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova) som vil behandles i denne bloggen.

Mangel på leveransen

I følge forbrukerlovene er utgangspunktet at tingen eller leveransen har en mangel hvis den:

  • ikke er i samsvar med avtalen
  • ikke kan brukes til det formålet kjøperen skulle bruke tingen til
  • ikke er i den stand forbrukeren kunne forvente

En tjeneste etter håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova skal dessuten utføres fagmessig.

Det kan være vanskelig å avgjøre om det foreligger en mangel dersom det er bagatellmessig pirk kunden reklamerer på. Det er imidlertid viktig å huske på at ikke alle avvik fra forbrukerens forventninger (heretter kalt avvik) er en juridisk mangel. Det er en terskel for at et avvik skal utgjøre en juridisk mangel.

Slik avgjør du om det foreligger en mangel:

Spørsmålet om et bagatellmessig avvik utgjør en juridisk mangel beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor blant annet følgende momenter tillegges betydning:

 • Hva som er avtalt
 • Hvor stort avviket fra forbrukerens forventning er
 • Om forbrukeren hadde en god grunn til å forvente et annet resultat
 • Hva selgeren har opplyst/hva som fremgår av reklame/produktinformasjon
 • Avvikets betydning for kjøper
 • Om avviket medfører en verdireduksjon
 • Den estetiske betydningen av avviket
 • Hva andre fagfolk mener om avviket

Disse momentene kan tale for at forbrukers reklamasjon må anses bagatellmessig og av så liten betydning at det ikke anses som en juridisk mangel.

Retteforsøk – urimelig kostnad eller ulempe

Dersom det derimot er slik at avviket utgjør en mangel i juridisk forstand, blir spørsmålet om selgeren kan nekte å foreta retting. Hovedregelen i norsk rett er at selgeren har plikt til å rette en mangel.

I forbrukerforhold er det imidlertid slik at selgeren kan nekte å foreta retting dersom retting innebærer en urimelig kostnad eller ulempe for selgeren.

I vurderingen av om retting er en urimelig kostnad eller ulempe, vektlegges de momenter som fremgår over i punkt 3. I tillegg kan det legges vekt på kostnaden ved retting sammenholdt med den nytte forbrukeren oppnår ved retting.

Ved reklamasjon på bagateller og pirk kan selgeren argumentere for at forbrukeren ikke oppnår noen særlig nytte ved at selger foretar retting, og at det dermed er urimelig å kreve at selgeren må rette avviket.

Prisavslag

Dersom selgeren kan nekte å foreta retting, er utgangspunktet at forbrukeren har krav på prisavslag.

Prisavslag forutsetter imidlertid at tingens eller leveransens verdi er redusert. Dette er ofte ikke tilfellet ved bagatellmessige avvik hvor et prisavslag kan bli svært lavt eller tilnærmet null.

Unntaksvis kan forbrukeren kreve at prisavslagets størrelse tilsvarer mangelens betydning for forbrukeren. Også her kan selgeren argumentere med at avviket er så bagatellmessig at det ikke er grunnlag for prisavslag.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Skrevet av advokat Mette Nagy Stovner – Fast Eiendom – Magnus Legal

Mest populære