Gå til hovedsiden

Sekundærbolig og næringseiendom opp med en fjerdedel i formuesverdi

I statsbudsjettet for 2013 sier regjeringen at det er “både attraktivt og enkelt for bemidlede personer å redusere sin skattemessige formue” ved å investere i fast eiendom. Skjevhetene i verdsettingen vrir investeringene og svekker omfordelingen gjennom formuesskatten. Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Sikkerhetsventilen på […]

I statsbudsjettet for 2013 sier regjeringen at det er “både attraktivt og enkelt for bemidlede personer å redusere sin skattemessige formue” ved å investere i fast eiendom. Skjevhetene i verdsettingen vrir investeringene og svekker omfordelingen gjennom formuesskatten.

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi.

Sikkerhetsventilen på 60 prosent av markedsverdi holdes uendret i 2013. Overstiges denne verdien, kan eieren kreve ny verdsettelse ved å legge fram dokumentasjon.

Merk! Siden «anslått verdi» hvert år skal baseres på faktisk prisnivå på bolig- og eiendomsmarkedet, vil økningen siste år bidra til at ligningsverdiene øker ytterligere. Dette gjelder både næringseiendom og sekundærbolig på samme måte som for familiers primærbolig.


Lavere formuesskatt

Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten til 870.000 kroner, opp fra 750.000 kroner i 2012. Ektepar, som lignes under ett for begges formue, får samlet et bunnfradrag på 1.740.000 kroner i 2013 før skatten på 1,1 prosent begynner å slå inn.

Forslaget vil føre til at ca 590.000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens 115.000 vil få økt formuesskatt.

De som får skjerpelser, har gjennomgående høy bruttoinntekt. Samlet vil forslaget innebære at om lag 50.000 færre skattytere betaler formuesskatt.


Mange endringer i formuesskatten
Regjeringen har gjennomført mange endringer i formuesskatten de siste årene: 

  • Siden 2005 har bunnfradraget blitt om lag femdoblet for enslige og nesten tidoblet for ektepar.
  • Aksjerabatten og 80-prosentregelen, med store lettelser til de mest formuende, er avviklet.
  • I tillegg er nye verdsettingssystemer for næringseiendom og bolig blitt innført.

Som resultat av dette har formuesskatten blitt et mer målrettet verktøy for omfordeling, ifølge regjeringen.


Økt minstefradrag i lønn
Satsen i minstefradraget i lønn øker fra 38 prosent i 2012 til 40 prosent i 2013.

Maksimalt minstefradrag på 81.300 kroner gir en skattereduksjon på opptil 22.764 kroner i 2013.

Minstefradraget har en skattemessig betydning ved lønnsinntekt opp til 214.000 kroner. Maksimal lettelse på grunn av økningen til 40 prosent minstefradrag utgjør 1150 kroner.

Tips! Denne store «automatiske» fradragsretten i lønnsinntekt kan gjøre ansettelse i eget selskap (AS, NUF, SA) mer aktuelt sammenlignet med å drive virksomheten som selvstendig næringsdrivende, siden det ikke er noen slik lettelse i næringsinntekt.  


Økt km-godtgjørelse
Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil økes med 3,8 prosent opp til 10.000 km og 4,6 prosent deretter.

Satsene for skattefri godtgjørelse vil i 2013 øke med 15 øre per km sammenlignet med 2012.


Gevinstbeskatning av tomannsbolig
Det foreslås at skatteloven endres fra 2013 slik at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi) for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen.

Poenget her er likebehandling av tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder vilkårene for gevinstbeskatning ved salg.


Taksering av bolig for eiendomsskatteformål
Regjeringen åpner for å la kommunene bruke formuesgrunnlagene ved taksering av bolig for eiendomsskatteformål fra eiendomsskatteåret 2014. Det kan redusere kommunenes takseringskostnader.

Forslaget innebærer at kommunene kan hente ut nødvendig boligdata og formuesgrunnlag fra en portal som skal utvikles av Skattedirektoratet. Det fastsatte formuesgrunnlaget for bolig, redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor, utgjør grunnlaget for eiendomsskatteutskrivingen.

I tillegg kan grunnlaget bli redusert med en eventuell lokal reduksjonsfaktor som i tilfelle også må gjelde for annen eiendom i kommunen.

Les mer i statsbudsjettet for 2013

Flere satser i Tall, satser, regulativ – bedriftens faktabank

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære