Gå til hovedsiden

Samvirkeforetak – for dere som vil drive sammen

Samvirkeforetak (SA) er en aktuell selskapsform hvis du planlegger å starte noe sammen med andre. Spesielt hvis virksomheten er lite kapitalkrevende.

Samvirkeforetak som selskapsform ble lettere tilgjengelig etter at samvirkeforetak fikk sin egen lov for noe år siden (2006). Betegnelsen samvirkeforetak innebærer at man driver noe sammen ut fra prinsippet om medlemskap, og er kjent fra store organisasjoner som Coop.

Ikke krav om aksjekapital til Samvirkeforetak (SA)

Samvirkeforetak (SA) kan være et godt alternativ til aksjeselskap (AS), etter som det i et SA ikke stilles noe krav til innskutt kapital. Akkurat på dette punktet har for øvrig SA og AS nærmet seg hverandre. Kravet til aksjekapital i AS ble redusert fra 100 000 til 30 000 kroner fra 1. januar 2012.

NB! Det er naturligvis åpent for å skyte inn kapital også i et SA, men hvis foretaket har inntekt fra første stund og har lave investeringsbehov er kanskje ikke dette nødvendig. Dette kan gjelde hvis dere for eksempel selger tjenester).

Samvirkeforetaket har samtidig mange av de samme fordelene som et AS, blant annet at det er et eget skattesubjekt. Det vil si at overskuddet ikke blir beskattet med mer enn 28% før medlemmene/eierne tar ut noe av det.

Det er også fullt mulig for to eller flere selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak å stifte et SA. Dette kan være aktuelt hvis enkeltpersonforetakene ønsker å ha en «paraplyvirksomhet» de kan markedsføre seg felles gjennom.

Viktige momenter når man skal starte et Samvirkeforetak (SA)

  • Det må være minst to medlemmer, som er ansvarlige kun for innbetalt andel.
  • I et SA er det krav om samhandel mellom medlemmene og åpent medlemskap. Det er imidlertid mulig å regulere muligheten til medlemskap gjennom vedtektene, gjennom å stille betingelser som må være saklig begrunnet.
  • Registreringsplikt i Foretaksregisteret, og melding skal skje senest tre måneder etter at det er stiftet.
  • Ikke regnskapsplikt hvis driftsinntektene er på under to millioner kroner. MEN: Bokføringsplikt er det uansett.
  • Ikke revisjonsplikt hvis driftsinntektene er under fem millioner kroner.
    • (NB! Det er det heller ikke for de fleste små aksjeselskap fra 2011)
  • Det må tas inn i vedtektene hvordan et eventuelt overskudd skal fordeles på medlemmene.
  • Begrenset ansvar overfor kreditorene, begrenset til medlemsinnskudd.
  • Medlemsinnskuddet er ofte av symbolsk art, men samvirkeforetaket må sørge for forsvarlig egenkapital. Det er ingen spesifikk sum for dette, men foretaket skal kunne oppfylle forpliktelsene overfor kreditorene.

Samvirkeforetak skal levere «Selvangivelse for aksjeselskap mv.» (RF-1028) med vedlegg i forbindelse med årsoppgjøret.

Du registrerer et samvirkeforetak via Samordnet registermelding hos Altinn.

Mest populære