Gå til hovedsiden

Solgt bolig i 2014? Husk å sende inn skjema RF-1318!

Skatteetaten har endret rapporteringsrutinene ved salg av bolig, fritidsbolig tomt og andel i boligselskap. Nytt for 2014, er at alle skattytere som har solgt boligeiendom eller liknende i løpet av 2014, må forholde seg til skjemaet RF-1318: «Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt».

Solgt bolig i 2014? Husk å sende inn skjema RF-1318 til skattekontoret!
Salg av bolig i 2014?

Skatteetaten har rutinemessig sendt ut skjemaet til de aktuelle skattyterne som har solgt bolig eller liknende i 2014. Enkelte skattytere har imidlertid, ikke «fanget opp» dette skjemaet. Det kan blant annet skyldes at man har trodd at dette ikke var nødvendig fordi man oppfyller kravene til eiertid/botid.

I år vil selgers selvangivelse for 2014 være ferdig utfylt med brutto salgssum. Hvis vedkommende ikke har fylt ut skjema RF-1318 og sendt dette inn til Skatteetaten, så risikerer man i verste fall gevinstbeskatning for hele salgssummen, selv om dette ikke er korrekt.

 

Hva inneholder skjemaet RF-1318?

I det aktuelle skjema RF-1318 må du selv opplyse om du oppfyller kravene til såkalt «eiertid» og «botid», slik at gevinsten vil være fritatt beskatning. I normaltilfellet vil den som selger sin boligeiendom, oppfylle kravene til eiertid (mer enn ett år) og botid fordi man har brukt boligen som egen bolig i mer enn ett av de to siste årene (jfr. skattelovens § 9-3).

Ved de fleste salg av egen boligeiendom, vil gevinsten altså være fritatt for beskatning, men skjemaet må likefult fylles ut og sendes inn.

Skatteetaten har i utgangspunktet ingen opplysninger på om du oppfyller kravene til eiertid og botid eller ikke.  Fyller du ikke ut skjemaet, har derfor ikke skattemyndighetene noe grunnlag for å konkludere med om gevinsten oppfyller vilkårene for å være fritatt beskatning eller ikke.

 

Skattepliktig gevinst ved salg av bolig

Hvis gevinst ved salg er skattepliktig, må du opplyse om kjøpesum ved erverv, meglerutgifter, utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, foretatte påkostninger og liknende.

Tilfeller hvor gevinst ved salg vil være skattepliktig:

• Ved salg av primærbolig uten at du oppfyller kravene til eier- og botid
• Ved salg av såkalt sekundærbolig vil gevinsten normalt være skattepliktig
• Ved salg av fritidsbolig dersom du ikke har brukt eiendommen som egen fritidsbolig 5 av de siste 8 årene
• Ved salg av tomt alene vil gevinst alltid være skattepliktig.

I disse tilfellene vil innsendelse av RF-1318 være helt avgjørende for at man blir beskattet for en korrekt netto skattepliktig gevinst.

 

Skrevet av advokat Clas Olsen – Skatt – Visma Advokater

Mest populære