Rundt årsoppgjøret: Vurdér styreansvaret

Saken er nemlig: Som styremedlem kan du ved konkurs eller andre økonomiske sammenbrudd stilles til ansvar med hele din personlige formue. Er du kun aksjonær, er ditt ansvar ved konkurs mv normalt begrenset til din del av aksjekapitalen. Oftest etter konkurs De fleste søksmål mot styremedlemmer kommer etter konkurs, ifølge advokat Arne Didrik Kjørnæs i […]

Saken er nemlig: Som styremedlem kan du ved konkurs eller andre økonomiske sammenbrudd stilles til ansvar med hele din personlige formue.

Er du kun aksjonær, er ditt ansvar ved konkurs mv normalt begrenset til din del av aksjekapitalen.


Oftest etter konkurs

De fleste søksmål mot styremedlemmer kommer etter konkurs, ifølge advokat Arne Didrik Kjørnæs i advokatfirmaet Wikborg Rein til Kapital.

Det er ikke noen forutsetning for søksmål at det foreligger en overtredelse av konkrete bestemmelser i aksjeloven eller i vedtektene.

Ifølge advokaten kan styremedlemmene bli erstatningspliktige på ulovfestet grunnlag hvis det foreligger et tap som har bakgrunn i styrets forsettlige eller uaktsomme handlinger eller unnlatelser.


Styrelederen og styremedlemmene

Det er oftest styrelederen som har mest kontakt med daglig leder og dermed er mest oppdatert.

Advokat Kjørnæs: – Hvert enkelt styremedlem har et anvar, og rett til, å innkalle til styremøte. Du kan ikke bare sitte og vente hvis du ser at det kommer problemer. Da må du sørge for å få løpende rapporter fra daglig leder og å innkalle til styremøte dersom styrelederen ikke gjør det.


Selskap  vanskeligheter

Er selskapet i vanskeligheter, er det viktig at et styremedlem ikke aksepterer muntlige rapporter fra daglig leder:

  • Så lenge selskapet går godt, kan løpende resultatrapportering være akseptabelt.
  • Har selskapet presset likviditet, kan det være på tide å kreve jevnlige likviditetsanalyser.
  • Er egenkapitalsituasjonen problematisk, må styremedlemmet be om å få balanserapporter.

Merk! Et styre i et AS kan ikke forsikre seg mot straffeansvar ved overtredelse av f.eks. regnskapsbestemmelser og skatt- og avgiftsbestemmelser.


Skattefri fordel for styremedlem, fradrag for selskap

Betalt premie for styreansvarsforsikring er ikke noen skattepliktig fordel for det enkelte styremedlem. For selskapet er det full fradragsrett for premien. Dette gjelder også i aksjeselskap der samme person er både eneaksjonær, styreleder og ansatt.


Stadig flere ansvaraforsikringer

If Skadeforsikring har noen hundre styreansvarsdekninger som bedrifter har tegnet for medlemmene i styret for vedkommende bedrift. I tillegg til dette ser selskapet at borettslag, foreninger, idrettslag og stiftelser tegner styreansvarsforsikring. Antallet er sterkt økende.

Bakgrunnen for veksten er et større fokus i media rundt styrearbeid generelt, skjerpede krav til styremedlemmers kontrollplikt og ikke minst et tøffere klima i næringslivet


Hvorfor blir styret ansvarlig?

Hovedregelen i norsk rett er at den som driver sin virksomhet via helt eller delvis kredittytelser, selv er personlig ansvarlig med hele sin formue for den gjeld og de forpliktelser man påtar seg.

Dette gjelder for selskapsformene ENK, ANS, DA og KS.

Merk! I selskapslovgivningen er det unntak fra denne hovedregelen for AS og ASA. Unntaket for AS/ASA medfører en økt risiko for aksjeselskapets kreditorer. I stedet for å kunne gå på hele formuen til eieren, kan de kun forholde seg til det som selskapet har av verdier.

Ved at det enkelte styremedlem blir personlig ansvarlig for det tap som påføres tredjemenn ved ansvarsbetingende handlinger, har den som inngår avtaler med selskap med denne selskapsformen en viss sikkerhet gjennom muligheten for å rette kravet direkte mot styret.


Hvert styremedlem vurderes

Hvert enkelt styremedlem vurderes vanligvis særskilt dersom krav rettes mot flere av styrets medlemmer.

Forhold som utdannelse og tidligere erfaring fra styreverv eller annen bransjeerfaring kan spille inn i den totale vurderingen som skal gjøres for å fastlå om det er grunnlag for å betale erstatning.


Hvem kan kreve erstatning fra et styremedlem?

Loven åpner for at alle som har tap på grunn av en feil begått av styret, kan rette kravet mot enkelte styremedlemmer.

Kravet kan rettes mot det enkelte styremedlem, eller mot alle i form av et solidaransvar.

Dette kan medføre at krav først og fremst rettes mot styremedlemmer som har personlig formue – eller som er forsikret.


Flere rettssaker

Det er en klar økning i antallet saker for rettsapparatet de siste ti årene, og det forventes en økning også framover.

Det kan se ut til at domstolene er tilbakeholdne med å pålegge styremedlemmene erstatningsansvar dersom kravet er begrunnet i at styret har vært optimistiske med tanke på fremtidig drift og muligheter i markedet.

Tips! Er feilen av en annen karakter, mer som brudd på pliktregel eller handlingsregel blant annet etter aksjeloven, pålegger domstolene oftere erstatningsansvar.


Mellom en halv og fem millioner

Erstatningsbeløpene havner gjerne på mellom en halv og fem millioner kroner, selv om utgangspunktet kan være på tosifrede millionbeløp, ifølge Ifs ansvarsavdeling.

Advokatregningene kan imidlertid bli betydelige, også der hvor kravet ikke havner i retten. Men dette dekkes altså normalt av forsikringen.

Kilde: Økonomifallgruber i eget AS

Mest populære