Gå til hovedsiden

Revidert statsbudsjett: Skattefeller for overtidsmat, gullklokker og mer

15. mai 2018 la regjeringen frem forslag til revidert statsbudsjett. Tradisjonen tro fremmet de samtidig forslag om et par skatte- og avgiftsendringer.

Forslag til revidert statsbudsjett
Skattefeller for overtidsmat, gullklokker og aviser til ansatte

Naturalytelser i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig på samme måte som lønn. Både i forskrifter og praksis har det imidlertid utviklet seg noen unntak, eksempelvis skattefritak for visse julegaver med videre. Regjeringen gir uttrykk for at disse reglene er uoversiktlige og vanskelig å praktisere, og foreslår derfor en rekke endringer for å gjøre disse reglene enklere å praktisere.

Det enkleste er nok å gjøre alle naturalytelser skattepliktig i tråd med hovedregelen, og det er i denne retningen forslagene går.

Egentilvirkede varer og tjenester

Etter dagens regelverk skal naturalytelser i form av varer eller tjenester som produseres av arbeidsgiver verdsettes til det arbeidsgiveren normalt ville fått ved et salg som er vanlig for bedriften. Prisen den ansatte betaler vil derfor i stor grad være avhengig av hvor i omsetningskjeden bedriften befinner seg, og det foreslås derfor at det er alminnelig markedspris som skal gjelde i stedet.

Skattefritak for rimelige personalrabatter

I dag er det et skattefritak for personalrabatter dersom rabatten anses rimelig og vareuttaket anses å dekke et vanlig privat forbruk. Dette er en skjønnsmessig vurdering som reiser en rekke spørsmål i praksis.

I det nye forslaget skal det fremdeles kunne gis personalrabatter i virksomheten, men denne rabatten kan ikke overstige 50 %. I tillegg foreslås det at det skal fastsettes en beløpsgrense for hvor mye rabatt en ansatt kan motta i løpet av året. Denne beløpsgrensen er ikke fastsatt ennå, men vi har liten grunn til å tro at denne grensen settes særlig høyt.

Gaver i arbeidsforhold

I utgangspunktet er gaver i arbeidsforhold skattepliktig som lønn. For lang tjenestetid, visse jubileum med videre er det likevel fastsatt at det kan ytes gaver til et visst beløp uten at det anses skattepliktig.

De nye reglene som foreslås innebærer at for gaver ved oppnådd tjenestetid i bedriften senkes aldersgrensen fra 25 til 20 år. Deretter kan det ytes en gave for hvert tiende tjenesteår. Beløpsgrensen er i dag på 8 000 kroner, og denne videreføres. Derimot fjernes grensen på 12 000 kroner for gullklokke med inskripsjon.

Videre foreslås det å øke beløpsgrensen for jubileums- og oppmerksomhetsgaver fra 3 000 kroner til 4 000 kroner.

Skattefritaket for premier til forbedring av arbeidsplassen på 2 500 kroner oppheves. Det betyr at det ikke lenger kan gis premie for navngivningskonkurranser mv i bedriften.

Overtidsmat

Det foreslås å innføre skattefritak for ett måltid dekket av arbeidsgiver for ansatte som arbeider minst 10 timer sammenhengende. Dette skiller seg fra dagens regler det det kan dekkes et «rimelig» måltid dersom den ansatte er borte hjemmefra på grunn av arbeid mer enn 12 timer.

Fritaket er foreslått satt til 200 kroner, men i høringsrunden kommenterte flere at denne var for lav. Det er derfor varslet at beløpsgrensen skal fastsettes særskilt på et senere tidspunkt.

Fri avis

I dag kan ansatte som har et «spesielt informasjonsbehov» få dekket fri avis dersom de selv holder ett abonnement på en dagsavis. Det foreslås at dette endres til at ansatte som har et tjenstlig behov for en eller flere avviser eller nyhetstjenester på grunn av sitt arbeid skal få dekket disse skattefritt av arbeidsgiver. Kravet om å ha eget abonnement oppheves.

Det presiseres i forslaget at det skal være en lav terskel for å anse at det foreligger tjenstlig behov.

Matkuponger

Skattefritaket for arbeidsgivers tilskudd til matkuponger der de ansatte ikke har bedriftskantine eller annen mulighet til å spise til subsidierte priser oppheves.

Alle forslagene er foreslått å tre i kraft fra 2019.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Av advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt og selskapsrett – Advokatfirmaet Magnus Legal

Mest populære