Revidert: Lavere straffeskatt, økt skatt ved utflytting av driftsmidler

Det blir innført en ny, lavere sats for tilleggsskatt (populært kalt «straffeskatt), enkelte skattesyndere beholder klageretten, det blir økt sats for trygdeavgift på arbeidsgodtgjørelse i jordbruks-ANS/DA og det blir strammere regler når driftsmidler og andre verdier tas ut av norsk beskatningsområde. Tilleggskatt og klagerett på likningen Regjeringen foreslår en regel om tilleggsskatt med redusert sats […]

Det blir innført en ny, lavere sats for tilleggsskatt (populært kalt «straffeskatt), enkelte skattesyndere beholder klageretten, det blir økt sats for trygdeavgift på arbeidsgodtgjørelse i jordbruks-ANS/DA og det blir strammere regler når driftsmidler og andre verdier tas ut av norsk beskatningsområde.


Tilleggskatt og klagerett på likningen
Regjeringen foreslår en regel om tilleggsskatt med redusert sats på 10 prosent og å oppheve regelen om at skattyter som ikke oppfyller plikten til å gi opplysninger til likningsmyndighetene, kan miste retten til å klage på likningen. Forslagene skal styrke rettssikkerheten for skattytere.

Etter en lovendring i 2010 var det ikke lenger anledning til å gi tilleggsskatt med redusert sats på 15 prosent når en skattyter gir feil eller ufullstendige opplysninger, som senere blir gitt ukrevd av arbeidsgiver eller andre tredjeparter.

Den ordinære satsen på 30 prosent skulle brukes i disse tilfellene, hvis ikke saken falt innenfor reglene om unntak fra tilleggsskatt.


30 prosent for strengt, ny sats 10 prosent
Finansdepartementet: – Praksis viser at tilleggsskatt med 30 prosent er en for streng reaksjon når arbeidsgiver eller andre tredjeparter gir kontrollopplysninger om forholdet.

Muligheten for skatteunndragelse er mindre her enn ved andre former for opplysningssvikt, og Regjeringen har etter en ny vurdering kommet til at tilleggsskatt med redusert sats på 10 prosent vil være en tilstrekkelig sanksjon.

Tidligere var laveste sats 15 prosent. Den ble imidlertid fjernet fra 2010 slik at 30 prosent ble laveste sats.


Beholder retten til å klage på ligningen
Regjeringen vil også oppheve regelen om at en skattyter som ikke har oppfylt plikten til å gi opplysninger til likningsmyndighetene, kan miste retten til å klage på likningen.

Regjeringen ser det nå som lite holdbart at «bortfall av en prosessuell rett» blir brukt som sanksjon.


Gevinstskatt når driftsmidler flyttes ut av Norge
Regjeringen foreslår endringer i reglene om rett til å velge utsatt betaling av gevinstskatt ved uttak av fysiske driftsmiddel, finansielle eiendeler og gjeld fra norsk beskatningsområde.

Skattyterne må heretter – uten unntak – stille sikkerhet for skattebeløpet. Det skal også svares renter av skattebeløpet for tida fram til betaling.

Tidsgrensa for bortfall av skatten dersom det ikke skjer en faktisk realisasjon (femårsfristen), avvikles fra og med 15. mai 2012. Det samme gjelder muligheten for reduksjon av skatten på grunn av verdifall etter uttaket.

Skattytere som hører hjemme utenfor EØS skal ikke lenger ha rett til utsatt skattebetaling i noe tilfelle.


Nye regler for tapsfradrag mv i utlandet
Regjeringen foreslår også enkelte tilpasninger i reglene knyttet til fradrag for tap, kredit (fradrag) for gevinstskatt til utlandet, fritaksmetoden for skattlegging av aksjeinntekter osv, og behandlingen av objekter som på nytt blir tatt inn i norsk beskatningsområde.

For å unngå uønskede tilpasninger vil regjeringen at disse nye reglene skal ha virkning for uttak som blir gjennomført fra og med datoen for proposisjonen, altså fra og med 15. mai 2012.


«Strammere regler i tråd med EØS-retten»
Forslagene til endringer henger delvis sammen med utviklingen i EU- og EØS-retten. Regjeringen viser blant annet til EU-domstolens avgjørelse av 29. november 2011 i sak C-371/10 National Grid Indus.

Etter regjeringens syn viser denne avgjørelsen at det ikke er i strid med EØS-retten å innføre strammere regler i Norge for skattlegging ved uttak av fysiske driftsmiddel, finansielle eiendeler og gjeld.

Regjeringen: – Endringene fører også til et sterkere vern av det norske skattefundamentet.


Økt trygdeavgift for ANS/DA i jord- og skogbruk
Regjeringen foreslår at trygdeavgift for godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerliknet selskap innen jord- og skogbruk fra 2012 økes fra 7,8 prosent til 11 prosent, som er den ordinære trygdeavgiften på næringsinntekt.

Les mer

Av Otto Risanger – www.risanger.no 

Most popular