Rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning ved kjøp og salg av bil

Har du havnet i konflikt ved kjøp eller salg av privatbil? Da kan du ha krav på rettshjelpsdekning.

Konflikt ved kjøp av bil

Personer som har solgt eller kjøpt bil privat, kan ofte havne i konfliktliknede situasjon med den annen part. På samme måte kan det oppstå konfliktliknende situasjoner, hvis en privat part kjøper fra en bilforhandler og reklamerer på kjøpet. Rundt 10 % av henvendelsene Forbrukerrådet mottar i løpet av et år dreier seg om kjøp og salg av bil.

Som kjøper vil man normalt måtte gå veien om først å klage til Forbrukerrådet og evt. senere Forbrukertvistutvalget, for å få et såkalt tvangsgrunnlag mot selger.

Rettshjelpsdekning_konfliktHar man solgt bilen sin privat og kjøperen er misfornøyd, vil man som selger kunne få en reklamerende bilkjøper og hans advokat «på nakken», med trusler rettslige skritt. Det å få en slik tvist «tett inn på livet» som privatperson, kan være svært ubehagelig for den det gjelder. Det krever både engasjement, tid og penger, og man er kanskje usikker på hvordan man skal håndtere en «illsint» bilkjøper (og hans advokat) med de klager man måtte ha.

Så hvordan håndterer man en slik vanskelig situasjon på en best mulig måte?

Rettshjelpdekning

Som hovedregel vil bilforsikringen eller innboforsikringen inneholde såkalt rettshjelpsdekning for tvister som forsikringstaker kommer opp i «i egenskap av privatperson». Vær oppmerksom på at tvister som gjelder den forsikredes «yrke eller erverv» ikke dekkes av rettshjelpsdekningen.

 

Vilkår for rettshjelpsdekning ved kjøp og salg av privatbil

Rettshjelpsdekning vilkårEt vilkår for at rettshjelpsdekningen skal kunne benyttes, er at det må foreligge en såkalt «tvist». Dette innebærer at:

  • Det må være fremsatt et krav og
  • Dette kravet må være «bestridt» av motparten.

De 2 typetilfellene vil være:

1) Du er bilselger:
Dersom kjøper fremmer et erstatningskrav mot deg eller han vil heve kjøpet av bilen pga. en vesentlig mangel og du avviser kjøpers krav, foreligger det en tvist som gjør at du kan be om en bekreftelse fra ditt forsikringsselskap på at rettshjelpsdekningen kan anvendes på tvisten.

2) Du er bilkjøper:
Dersom selgeren av bilen avviser eller bestrider ditt krav på erstatning eller heving av bilkjøpet, foreligger det en «tvist», som gjør at du kan henvende deg til ditt forsikringsselskap og be dem bekrefte at du har såkalt rettshjelpsdekning på denne tvisten.

 

Hvilke kostnader kan man få dekket av rettshjelpsdekningen?

Når du mottar bekreftelse fra forsikringsselskapet på at tvisten din er omfattet av rettshjelpsdekningen, kan du innhente juridisk bistand fra en advokat. Du vil da få dekket deler av advokatkostnadene, gjennom din rettshjelpsdekning.

Merk at utgifter pådratt før tvist er oppstått, ikke vil bli dekket.

Rettshjelpsdekning_erstatningVær også oppmerksom på at den samlede erstatning for hver tvist i alminnelighet er begrenset til kr. 100 000,-. Erstatningen begrenses til den antatte økonomiske verdi av forsikredes interesse dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Har du betalt kr. 70 000,- for bilen og du krever å heve kjøpet, vil rettshjelpsdekningen normalt være begrenset til din økonomiske interesse. I dette tilfellet kjøpesummen på kr. 70 000,- + evt. omkostninger i sakens anledning.

I erstatningsoppgjøret trekkes normalt en egenandel på kr. 4 000,- og et tillegg på 20 % av det overskytende. Til illustrasjon: Hvis totale advokatkostnader er på kr. 90 000,-, vil forsikringstaker måtte dekke kr. 17 200,- og forsikringsselskapet dekker kr. 68 800,-.

Som forsikringstaker må man melde bruk av rettshjelpsdekningen innen 1 år etter at skadetilfelle har inntrådt.

 

Visma Advokater har god kompetanse på forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven og god innsikt i feil og mangler ved bil. Vi kan hjelpe deg med en slik tvist på en god og hensiktsmessig måte. Har du spørsmål til dette, kan du gjerne kontakte advokat Clas Olsen.

0