Rettigheter ved sykt barn eller barnepasser

Arbeidsmiljøloven § 12-9 gir arbeidstakeren rett på permisjon ved sykt barn eller barnepasser, og folketrygdloven § 9-5 omhandler retten til omsorgspenger.

Retten til permisjon

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon når:

  • det er nødvendig med tilsyn hos sykt barnet.
  • barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.
  • den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter disse reglene på grunn av et annet barn.

Retten til omsorgspenger

Til en arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra arbeidet fordi:

  • det er nødvendig med tilsyn og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon.
  • den som har det daglige barnetilsynet er syk.
  • den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon.
  • barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.

Vi ser altså at i forbindelse med sykt barn eller barnepasser, har arbeidstaker rett til permisjon, og rett til omsorgspenger som skal dekke lønnsbortfallet under permisjonen. Men denne retten er ikke ubegrenset. Det er en begrensning på hvor mange dager man kan ha slikt fravær i løpet av et kalenderår.

Antall dager ved sykt barn

Det er en begrensning på hvor mange dager man har krav på omsorgspenger for på grunn av sykt barn eller barnepasser. Dette er regulert i folketrygdloven § 9-6.

Omsorgspenger ytes til den enkelte arbeidstaker i opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Har arbeidstakeren omsorgen for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 stønadsdager.

Dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet stønadsdager med omsorgspenger til henholdsvis 20 og 30 dager.

Har arbeidstakeren kronisk syke eller funksjonshemmede barn, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeid, kan man få 10 stønadsdager ekstra med omsorgspenger for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

For at arbeidstakeren skal få utvidet rett til omsorgspenger etter andre ledd, må Arbeids- og velferdsetaten ha godtatt at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Dokumentasjon av fraværet

Når det gjelder dokumentasjon for fraværet, er dette regulert i folketrygdloven § 9-7. Arbeidstakeren kan gi skriftlig eller muntlig egenmelding for de første tre kalenderdagene i hvert enkelt tilfelle. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve at sykdom hos barn eller barnepasser blir dokumentert med legeerklæring.

0