Gå til hovedsiden

Rettigheter og plikter ved sykdom

Hva skal til for at du har rett til sykepenger? Når kan du bruke egenmelding og når er det krav om sykmelding fra lege? Hvilke plikter har arbeidsgiver ved lengre sykefravær, og hvilket ansvar har du selv?

Foto: Shutterstock

Den norske sykepengeordningen er et viktig velferdsgode. Ordningen forutsetter gjensidig vilje til samarbeid og tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dere skal jobbe mot et felles mål – Den som er sykmeldt skal tilbake i jobb så raskt som mulig.

Gyldig sykefravær

For å være omfattet av reglene som gir rettigheter til sykmeldte arbeidstakere er det tre viktige vilkår som må være oppfylt

  • Fraværet ditt må skyldes arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller sykdom
  • Du må gi melding og dokumentere fraværet ditt på riktig måte
  • Du må også være arbeidsrettet aktivitet og medvirke i oppfølgingen av eget fravær så sant det er mulig

Fraværet må skyldes sykdom eller skade

For å få rett til sykepenger må du ha en sykdom eller skade som gjør at du ikke kan jobbe som vanlig. Dette innebærer at det må gjøres en konkret vurdering av hvor mye sykdommen eller skaden begrenser din mulighet til å være i jobb. Ved lengre sykmelding utvides vurderingen til også å omfatte andre jobber enn den du allerede har.

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.

Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller lignende gir ikke rett til sykepenger.

Folketrygdloven § 8-4 1.ledd

Folketrygdloven likestiller noen situasjoner med sykdom som gir rett til sykepenger, blant annet forbud mot å jobbe  på grunn av smittevernhensyn og behandling mot barnløshet.

Dersom det er andre årsaker enn sykdom til at du ikke kan jobbe som vanlig – må retten til betaling under fraværet vurderes etter andre regler. 

Opptjening av rett til sykepenger

For å få rett til betaling under sykefraværet, må du ha opptjent rett til sykepenger. Ansatte i kommunal sektor kan ha rettigheter etter to ulike regelverk – Hovedtariffavtalen og folketrygdloven. 

For å få rett til sykepenger fra Nav er hovedregelen at du må ha vært i arbeid eller mottatt en ytelse som er likestilt med arbeid i minst 4 uker rett før du blir syk.

Dersom du er ansatt i kommunen, gir Hovedtariffavtalen deg svært gode rettigheter til lønn under sykdom. Hovedreglene er at du har rett til full lønn under sykdom, så sant du har rukket å tiltre stillingen din før du ble syk. Dette innebærer at de som er ansatt i kommunen før lønn på vanlig måte selv om de er borte fra jobb på grunn av sykdom. Når arbeidsgiver utbetaler full lønn under sykdom, refunderer Nav sykepenger til arbeidsgiver etter utløpet av arbeidsgiverperioden.

Egenmelding

For å få rett til sykepenger eller lønn under sykefraværet, må du melde fra til arbeidsgiver om at du ikke kan møte på jobb på grunn av sykdom. Meldingen skal gis første fraværsdag og på den måten arbeidsgiver har bestemt.

Når du har vært ansatt hos arbeidsgiveren din i minst 8 uker, har du rett til å bruke egenmelding de første dagene av et sykefravær. Med egenmelding menes kort og godt at arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om sykefravær uten å legge frem sykmelding fra lege.

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av et sykefravær. Mange arbeidsgivere, inkludert de fleste kommuner, følger anbefalingene i IA-avtalen.

Anbefalingene sier at arbeidstaker kan bruke egenmelding i:  

  • 24 kalenderdager i løpet av en periode på 12 måneder
  • Inntil 8 kalenderdager av en arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiver kan gi bedre rettigheter enn det som følger av IA – avtalen.

Sykmelding fra lege

Når du ikke kan bruke egenmelding må du levere sykmelding fra lege eller annen behandler med sykmeldingsrett. Legens oppgave er å vurdere i hvor stor grad den skaden eller sykdommen du har, påvirker din mulighet til å jobbe. Hovedregelen er delvis sykmelding. For å kunne vurdere dette riktig er legen avhengig av god informasjon om arbeidsoppgaver, belastning og arbeidstid. Det er ditt ansvar å gi legen den informasjonen han eller hun trenger for å vurdere arbeidsevnen din riktig.  

Mer om reglene om sykepenger og sykefravær i Veilederen

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er viktig for en vellykket oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Samarbeidet blir enklere når både arbeidstaker og arbeidsgiver kjenner de viktigste reglene om rettigheter og plikter ved sykefravær. I Veilederen finner du e-læringskurset «Rettigheter og plikter ved sykdom» som forklarer reglene på en forståelig måte.

I våre Personal oppslagsverk finner du også en egen del om sykdom. Der gir vi en grundig gjennomgang av både folketrygdlovens og Hovedtariffavtalens regler om sykdom.

Bli kjent med innholdet i Veilederen – opprett prøvebruker

Mest populære