Gå til hovedsiden

Rett til fri fra jobb ved feiring av religiøse høytider?

Arbeidstaker som ikke er medlem av den norske stats kirke, har, rett til permisjon fra arbeid, i inntil to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion.

Rett til fri fra jobb

Arbeidstaker som ikke er medlem av den norske stats kirke, har i medhold av arbeidsmiljølovens § 12-15, som igjen viser til lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), § 18, rett til permisjon fra arbeid, skole og øvrig tjeneste i inntil to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion.

Har arbeidstakers religion mer enn to religiøse høytidsdager hvert år, kan arbeidstaker selv velge hvilke to dager han ønsker å benytte sin permisjon.

Eksempel på religiøse høytider som vil falle inn under bestemmelsene er muslimenes feiring av Id al-fitr, som feires ved avslutning av fastemåneden Ramadan, samt Id al-adha som feires i forbindelse med pilegrimsreisen til Mekka. 

Rett til lønn?

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt arbeidstaker skal trekkes i lønn for fraværet, har Kulturdepartementet i brev av 21. oktober 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet avgitt en uttalelse om den tidligere bestemmelsen i § 27A i lov om trudomssamfunn og ymist anna: 

«Formålet med trossamfunnsloven § 27A er å sikre alle som ikke tilhører Den norske kirke, en minsterett til fri i forbindelse med religiøse høytider. I arbeidslivet kan rettigheter rett til fri fra arbeidet – permisjoner utover dette nedfelles i tariffavtaler eller gis ensidig av arbeidsgiver. Vi mener det er en riktig forståelse av bestemmelsen at arbeidstaker ikke skal trekkes i lønn for fridagene. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren innarbeider fraværet. Vi viser til forarbeidene, Ot.prp. nr. 41 (1979–1980) hvor det bemerkes at bestemmelsen ‘ikke vil medføre økte utgifter av betydning for arbeidsgivere idet de to fridagene kan kreves innarbeidet’. Formålet med bestemmelsen gir også støtte for forståelsen. Lønnstrekk kan gjøre det økonomisk vanskelig for enkelte arbeidstakere å benytte seg av retten til fri. Ettersom arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren innarbeider fridagene, er det imidlertid riktig å si at bestemmelsen ikke gir en ubetinget rett til fri med lønn. Hvis fraværet må innarbeides, vil det i realiteten ikke være lønnet.» 

Brev av 21. oktober 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Konsekvensen av uttalelsen vil da være at der arbeidsgiver ikke krever at dagene innarbeides, vil permisjonen være lønnet. Krever arbeidsgiver at dagene innarbeides, utbetales det lønn for fridagene, men det utbetales ikke lønn for dagene når man innarbeider timene. 

Innarbeide fridagene

Arbeidsgiver kan altså kreve at disse permisjonsdagene innarbeides senere. Innarbeiding av slike dager regnes ikke som overtid selv om grensene for alminnelig arbeidstid overskrides. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om innarbeidelse på søn- og helgedager, mot tilsvarende fri i forbindelse med høytider etter arbeidstakerens religion.

Etter å ha gjennomført drøftelser med den ansatte er det arbeidsgiver som bestemmer når innarbeiding skal skje.

Frist

Arbeidstakere som ønsker å benytte retten til fri, skal varsle arbeidsgiver senest 14 dager før høytidsdagen

Regel Lytter?

Følg gjerne vår RegelPod og hold deg oppdatert på faglige tema om lønn- og personal 🙂

Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD.

Mest populære