Regnskapsplikt i Norge

Usikker på om din næringsvirksomhet har regnskapsplikt? Les bloggen av advokatfullmektig Torbjørn Wiken.

Regnskapslovgivningen i Norge benytter to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert. Et foretak er enten kun bokføringspliktig, eller bokførings- og regnskapspliktig. Hvilke krav som stilles til regnskap og bokføring avgjøres av organisasjonsform og størrelsen på bedriften.

 

Hvem har regnskapsplikt?

Hvem som er regnskapspliktige følger av regnskapsloven § 1-2 og i all hovedsak gjelder dette:

 • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Statsforetak
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av følgende kriterier:
  • Fra og med 5 millioner i salgsinntekt
  • Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk
  • Antall deltakere flere enn 5
  • Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar
 • Verdipapirfond og finansinstitusjoner
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger som i året har hatt salgsinntekter over to millioner kroner
 • Boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier med et visst antall seksjoner
 • Foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Stiftelser
 • Enkeltpersonforetak som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk

Som det fremgår av oppramsingen er det enkelte selskaper som ikke får regnskapsplikt før en viss størrelsesgrense inntrer. For disse inntrer regnskapsplikten først når grensen er passert to år på rad. Er man først blitt regnskapspliktig, må man komme under grensen to år på rad for at plikten skal opphøre igjen.

Merk også at selskaper uten drift er regnskapspliktige helt til det er formelt avviklet.

 

Hva innebærer det å ha regnskapsplikt?

Regnskapsplikt etter regnskapsloven innebærer først og fremst krav om å utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Omfanget av årsregnskapet og årsberetning vil være mindre om selskapet går under definisjonen av «små foretak».

Små foretak er etter regnskapsloven definert som foretak som ikke er regnet som store foretak og som ikke overskrider to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner,
 • Balansesum: 35 millioner kroner,
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

For morselskaper i konsern er hovedregelen at de har plikt til å levere både regnskap for eget selskap og konsernregnskap som omfatter morselskapet og datterselskapene.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal være offentlig tilgjengelig (unntatt filialregnskap). Fra og med 2015 skal dette leveres elektronisk via Altinn.

Husk at regnskapsplikt også medfører revisjonsplikt. Denne inntrer imidlertid kun for det etterfølgende regnskapsår hvis driftsinntektene et år overstiger 5 millioner. Aksjeselskaper som er mor i konsern har revisjonsplikt uavhengig av størrelse på driftsinntekter.

 

Bokføringsplikt?

Alle som er årsregnskapspliktige har også plikt til å følge bokføringsreglene i bokføringsloven og forskrift om bokføring.

Bokføringskravet gjelder også de som har plikt til å utarbeide næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, selv om de ikke er regnskapspliktige iht. regnskapsloven.

Bokføringsplikten omfatter løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.
Merk at noen personlig næringsdrivende kan være fritatt fra levering av næringsoppgave.  Vilkår for fritak er blant annet at brutto driftsinntekt ikke overstiger kr 50 000 og at selskapet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

 

Driver jeg næringsvirksomhet?

Noen ganger er det knyttet usikkerhet rundt om man i det hele tatt driver virksomhet. En aktivitet som belyser dette er blogging. Mange av bloggerne har startet ut i det små, men så har hobbyen til slutt innbrakt store verdier i form av bla. gaver og reklameinntekter.

Det eksisterer ikke unntaksregler for bloggere, og de blir vurdert på like linje med andre som er i gråsonen mellom hobby og næringsvirksomhet.

Kriteriene for å anse en aktivitet som virksomhet er at den drives for egen regning og risiko, tar sikte på å ha en viss varighet og omfang og at den er egnet til å gi overskudd. Det er i praksis ikke oppstilt strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd.

Om skatteetaten bestemmer seg for å definere bloggingen som virksomhet vil man i utgangspunktet være å anse som et enkeltpersonforetak. Man vil da også i utgangspunktet være pliktig til å levere næringsoppgave og med det kommer plikten til bokføring. Er virksomheten omfattende nok vil man også plikte å føre regnskap i henhold til regnskapsloven.
Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Visma Advokater

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under kategorien Lover og Regler på bloggen vår finner du de nyeste innlegg.

About

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Connect with Magnus: