Gå til hovedsiden

Regnskap: Ikke kortere oppbevaringstid for regnskapsbilag

Stortingets flertall vedtok 14.  juni 2012 at det fortsatt skal være 10 års oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale som regnes som primærdokumentasjon. Dette må tas vare på Primærdokumentasjon omfatter blant annet årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, annen pliktig regnskapsrapportering, herunder omsetningsoppgaver merverdiavgift, terminoppgaver skattetrekk og arbeidsgiveravgift og selvangivelse med vedlegg (ligningsoppgaver) spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering (bilagsspesifikasjon, kontospesifikasjon, kunde- og […]

Stortingets flertall vedtok 14.  juni 2012 at det fortsatt skal være 10 års oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale som regnes som primærdokumentasjon.


Dette må tas vare på
Primærdokumentasjon omfatter blant annet

  • årsregnskap,
  • årsberetning,
  • revisjonsberetning,
  • annen pliktig regnskapsrapportering, herunder omsetningsoppgaver merverdiavgift, terminoppgaver skattetrekk og arbeidsgiveravgift og selvangivelse med vedlegg (ligningsoppgaver)
  • spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering (bilagsspesifikasjon, kontospesifikasjon, kunde- og leverandørspesifikasjon mv.),
  • dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger (bilag),
  • dokumentasjon av regnskapssystemet mv., inklusive beskrivelse av kassasystem og lønnssystem
  • dokumentasjon av balansen (herunder nødvendige avstemminger), samt
  • nummererte brev fra revisor.

I tillegg kan det foreligge annet materiale som blir oppbevaringspliktig for oppdragsgiver etter bokføringsforskriften og god bokføringsskikk (se spesielt bransjereglene i bokføringsforskriften kapittel 8).


Delt om oppbevaringstid
Regjeringen foreslo en del endringer i bokføringsloven, og oppbevaringstida for regnskapsmateriale var blant spørsmålene som ble behandlet.

Finanskomiteen var delt i synet om oppbevaringstid. Regjeringspartienes stemmer sikret flertall for forslaget om fortsatt ti års oppbevaringstid.

Mindretallet fra Høyre, FrP, KrF og Venstre mente at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å redusere oppbevaringstida til fem år allerede nå.

Mindretallet sa også at “det er uheldig at nødvendig forenklingsarbeid for næringslivet i beste fall utsettes og i verste fall nok en gang stoppes opp”.


Mot økonomisk kriminalitet
Stortingsflertallet fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viste til flere momenter som samlet taler for å opprettholde dagens regler.

Flertallet viste blant annet til sterke innvendinger fra Økokrim, Skattedirektoratet og flere høringsinstanser mot endringer i dagens regler, blant annet av hensyn til avdekking av økonomisk kriminalitet.

Også Finansdepartementet har pekt på arbeidet mot økonomisk kriminalitet:

Reduksjon i oppbevaringstida vil medføre at det vil bli vanskeligere å skaffe fram dokumentasjon om forhold som ligger flere år tilbake i tid, sa statssekretær Morten Søberg.


NHO: Halvér oppbevaringstida
NHO på sin side ønsker at lagringstida skal halveres:

Vi ønsker å kutte antallet år fra ti til fem. I Danmark er det fem år, mens de i Sverige har syv år. Vi mener at fem år er god nok tid for Skatteetaten og Økokrim til å finne brudd på regelverket og sikre seg mulighet til etterforskning. Deres egne tall viser også at det er i svært få tilfeller at de ser på papirer som er eldre enn fem år, kommenterte Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør næringsjus i NHO.


Rimeligere å oppbevare regnskapsmateriale
Flertallet la også vekt på at adgangen til elektronisk lagring og den teknologiske utviklingen mer generelt vil kunne bidra til lavere utgifter knyttet til oppbevaring av regnskapsmateriale.


Kartlegging av kostnadene til oppbevaring
Flertallet registrerte også at regjeringen har varslet at den vil foreta en nærmere kartlegging av kostnadene knyttet til kravene om oppbevaringstid. Dette kan føre til at det på et senere tidspunkt blir fremmet forslag fra regjeringen om å redusere pliktig oppbevaringstid for regnskapsmateriale.

Kilde: Regnskaps-ABC: Tips om bokføring

Av Otto Risanger – www.risanger.no 

Mest populære