Skip to main content

Endringer i reglene om pleiepenger

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven når det gjelder pleiepenger ved pleie av syke barn. De nye lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017.

Reglene om pleiepenger
Reglene om pleiepenger

To paragrafer blir til én

I dag reguleres retten til pleiepenger i to paragrafer, folketrygdloven § 9-10 og § 9-11. Dette endres slik at retten til pleiepenger kun reguleres i én paragraf. Dette vil blant annet bety at det ikke lenger skilles på om barnet er alvorlig sykt eller ikke, slik som det er med dagens regler. Det blir en ny generell aldersgrense på 18 år til forskjell fra dagens regler der det er ulik aldersgrense avhengig av alvorlighetsgraden på barnets sykdom.

Etter de nye reglene trer i kraft vil det ikke skilles på alvorlighetsgraden på barnets sykdom ved vurderingen av om en eller to av foreldrene skal ha rett på pleiepenger. Dette vurderes i de nye reglene ut fra barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Barn med varig sykdom blir nå også inkludert i reglene som gir rett til pleiepenger.

Aldersgrense – psykisk utviklingshemmet person

I dag ytes det pleiepenger til den som har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, uten hensyn til aldersgrensen på 18 år. Etter lovendringen vil det ikke lenger ytes pleiepenger for pleie av svært alvorlig syke psykisk utviklingshemmede over 18 år.

Tidsbegrensning og endring av pleiepengenes størrelse

I dag er det ingen tidsbegrensning på antall dager man kan motta pleiepenger. Når det gjelder størrelsen på ytelsen, så ytes pleiepenger med 100 % av pleiepengegrunnlaget så lenge man har rett til ytelsen.

Her blir det en stor endring i regelverket. Pleiepenger kan etter regelendringen ytes i kun:

  • 1 300 dager, hvorav 260 dager med 100 % kompensasjon av tapt inntekt (opptil 6 G),
  • 1 040 dager med 66 %

Det er viktig å være oppmerksom på at når to omsorgspersoner tar ut ugradert ytelse samtidig, telles to stønadsdager.

Det vil altså si at det nå kommer en begrensning både på hvor mange dager man kan få pleiepenger, samt en endring på størrelsen på pleiepengene etter mottak av stønaden i en nærmere bestemt periode.

Ordningen skal kunne graderes ned til 20 % og ytes frem til fylte 18 år.

Ikrafttredelse av de nye reglene om pleiepenger

De nye lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017.

Endringen gjelder for tilfeller der første fraværsdag på grunn av omsorg for sykt barn som gir rett til pleiepenger, inntreffer etter at loven trer i kraft. For krav som har skjæringstidspunkt før ikrafttredelsen gjelder tidligere regler ut vedtaksperioden. Med skjæringstidspunktet menes første fraværsdag fra arbeidet på grunn av omsorg for sykt barn som gir rett til pleiepenger.

For krav som før ikrafttredelsen er innvilget etter folketrygdlovens §9-11 andre ledd andre punktum om kontinuerlig rett til pleiepenger ved svært alvorlig progredierende sykdom, skal tidligere regler gjelde frem til barnet dør eller fyller 18 år. Les hele loven på sidene til Lovdata.

Jobber du innen lønn og HR?

På våre kurs blir du oppdatert på nye regler som berører personalområdet og andre aktuelle tema for deg som jobber med personal.

Bli oppdatert på nye lover og regler

Mest populære