Gå til hovedsiden

Pass på reglene for forskuddsfakturering

Hovedregelen i bokføringsreglene er at du ikke kan sende faktura eller utstede salgsdokumentasjon før tjenesten eller varen er levert, men det er gitt unntak for enkelte varer og tjenester. Hvilke tjenester kan forskuddsfaktureres?

Forskuddsfakturering
Hva er reglene for forskuddsfakturering?

Hvilke tjenester kan forskuddsfaktureres?

Ifølge bokføringsforskriften § 5-2-6 kan enkelte typer tjenester forskuddsfaktureres. Dette omfatter blant annet:

  • Persontransport
  • Servering
  • Abonnementer
  • Leiebeløp
  • Avgifter

For denne type tjenester kan forhåndsfakturering kun skje for en periode på ett år av gangen.

I tillegg kan enkelte kulturtjenester forhåndsfaktureres, herunder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og rett til å overvære idrettsarrangementer. Dette unntaket er nok utpreget praktisk begrunnet, ettersom denne type tjenester tradisjonelt krever inngangsbillett.

Fra og med 2014 er det også åpnet for at momsfrie leveranser forskuddsfaktureres. For denne type tjenester er det ikke en begrensning på ett år.

Søk Skattedirektoratet om forskuddsfakturering

I tillegg kan Skattedirektoratet gjennom enkeltvedtak tillate at det sendes faktura før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert. Denne løsningen er ment å være forbeholdt de helt spesielle tilfellene, og terskelen for å kunne få medhold i en søknad er forholdsvis høy.

Det er ikke utarbeidet eget skjema for søknadene, men som et minimum må søknaden inneholde:

  • Den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer
  • En begrunnelse for søknaden. Hvorfor kan ikke forskriftens regler følges?
  • Opplysninger om omsetning, omfang av transaksjoner, osv.
  • Beskrivelse av hvilken kategori kjøpere (bokføringspliktige eller private forbrukere) som vil bli fakturert på forskudd og eventuelt i hvilken utstrekning kjøperne vil ha fradrag for merverdiavgift
  • Eksempel på salgsdokument som benyttes

Slik søknad sendes til
Skattedirektoratet
seksjon for foretakskatt
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo.

Om forskuddsfakturering for en periode lengre enn ett år

Skattedirektoratet har også behandlet flere søknader om å få forskuddsfakturere husleie og abonnement for en lengre periode enn ett år. Direktoratet har lagt til grunn at forskriften skal forstås slik at den ikke er til hinder for at det gis tillatelse til utvidet periode for forskuddsfakturering, dersom man står overfor et særlig tilfelle hvor slik fakturering bør kunne finne sted.

Derfor har direktoratet blant annet gitt tillatelse til å forskuddsfakturere abonnementer på blader for en periode på 2 år.

Les også: Forskuddsskatt kan bli kostbar felle for nybegynnere

Skrevet av Advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Visma Advokater

Mest populære