Skip to main content

Rapportering av permisjoner i a-meldingen

Hvordan skal permisjoner rapporteres i a-meldingen? Bli kjent med regelverket her.

rapportering av permisjoner i a-meldingen
Rapportering av permisjoner i a-meldingen
 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon
 • Velferdspermisjon

Hva er arbeidsgivers plikt?

Arbeidsgiver har kun plikt til å rapportere permisjoner utover 14 dager.

Dersom en arbeidstaker har flere kortere permisjoner, skal arbeidsgiver rapportere dette som permisjon hvis de til sammen varer 14 dager eller mer i løpet av 12 måneder.

Arbeidsgiver kan velge å rapportere alle permisjoner, også kortere permisjoner som varer mindre enn 14 dager, men dette er ikke et krav fra myndighetene.

Meld deg på Regelnytt og få reglene i innboksen!

Permisjon med foreldrepenger

Hvis arbeidstaker har permisjon med rett til foreldrepenger etter folketrygdlovens regler skal du rapportere permisjonen som «Permisjon med foreldrepenger».

Merk at det kun er perioder arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV, enten ved direkte utbetaling fra NAV, eller ved at arbeidsgiver forskutterer stønaden, at arbeidsgiver skal rapportere inn permisjonen på denne permisjonsbeskrivelsen.

Permisjon ved militærtjeneste

Har arbeidstaker hatt permisjon i forbindelse med pliktig eller frivillig militærtjeneste etter Arbeidsmiljøloven § 12-12, så skal arbeidsgiver rapportere fraværet som Permisjon ved militærtjeneste.

Arbeidsmiljølovens § 12-12 gir arbeidstaker rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.

Likeledes har arbeidstaker rett til permisjon ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker varsler arbeidsgiver om dette.

Utdanningspermisjon

Har arbeidstaker lovfestet permisjon etter Arbeidsmiljøloven § 12-11 ved utdanning, enten lønnet eller ulønnet, er det permisjonsbeskrivelsen Utdanningspermisjon som er riktig måte å innrapportere på.

Velferdspermisjon

Alle øvrige permisjoner, både lovfestede og ulovfestede, skal rapporteres inn som Velferdspermisjon. Dette kan for eksempel være:

 • svangerskapspermisjon
 • omsorgspermisjon
 • foreldrepermisjon utover perioden med foreldrepenger
 • pleie av nærstående
 • offentlige verv
 • religiøse høytidsdager
 • ved sykdom utover ett år med sykepenger (AAP)
 • permisjon ved lege eller annen behandling
 • annen type permisjon som arbeidsgiver innvilger

Les også: Reglene for velferdspermisjon

Hva regnes ikke som permisjon?

Det er også noen typer fravær fra arbeidet som ikke skal rapporteres som permisjon:

 • Dersom arbeidstaker får permisjon fra arbeidsgiver for å jobbe hos en annen arbeidsgiver. Da skal det oppgis sluttdato for arbeidsforholdet, selv om dette faktisk er en permisjon. Årsaken til dette er at arbeidsgiveransvaret blir overført til ny arbeidsgiver. Merk at selv om man rapportere sluttdato i a-meldingen, så vil arbeidsforholdet arbeidsrettslig fortsatt bestå, det vil si at arbeidstaker har rett til å komme tilbake når den avtalte permisjonstiden er ferdig.
 • Periode der arbeidstaker mottar svangerskapspenger
 • Når arbeidstaker er sykmeldt i mindre enn 12 måneder sammenhengende
 • Kurs, studier o.l. som er pålagt av eller foregår i regi av arbeidsgiver

Permittering

Permittering og permisjon skal rapporteres på ulik måte i a-.meldingen. Det er derfor viktig å være klar over at dette er to forskjellige type fravær.

Permittering er fravær der den ansatte midlertidig fritas fra arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans.

I motsetning til ved permisjoner, der man først rapporterer permisjoner utover 14 dager, så skal permittering oppgis uansett lengde, og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden eller ikke.

Lønnspliktdager under permittering skal inngå i permitteringsperioden. Dette gjelder både lønnspliktdager i begynnelsen av og i løpet av permitteringsperioden.

Det er obligatorisk å rapportere permittering for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når ansatte er permittert.

Lær mer om rapportering av permittering

På høstens Personalforum ser vi nærmere på rapportering av permittering i a-meldingen, og andre tema innenfor personalområdet som er særlig aktuelle i 2020.

Nye regler – rett i innboksen?

Ja takk, send meg gjerne Regelnytt annenhver uke!

Most popular