Rapportering av feriepenger - sommerbilde

Ny rapportering av feriepenger – er du oppdatert?

Fra 2017 må du som arbeidsgiver være oppmerksom på at negativ fastlønn i forbindelse med trekk i lønn for ferie, skal innrapporteres med ny lønnsbeskrivelse. Les mer om ny rapportering av feriepenger i avsnittet: Rapportering av feriepenger – ny lønnsbeskrivelse.

Beregning av feriepenger

Feriepenger skal beregnes på bakgrunn at det arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er året før ferieåret. Det vil si at man i 2017 får utbetalt feriepenger fra opptjeningsåret 2016. Også bijobber og småjobber der arbeidstaker kun mottar en liten lønn, gir rett på feriepenger. Størrelsen på lønnen har altså ingen betydning for om man har rett på feriepenger eller ikke.

Arbeidsvederlag vil foruten vanlig lønn omfatte pengeytelser som f.eks.

 • Dyrtidstillegg
 • Akkordtillegg
 • Skifttillegg
 • Lønn under reiser
 • Betaling for gangtid

Bonusordninger og produksjonspremier med mer, faller inn under ”arbeidsvederlagsbegrepet” og vil som hovedregel være feriepengeberettiget. Det skal også beregnes feriepenger av lønn for arbeid utenfor den vanlige arbeidstiden, f.eks. overtidsgodtgjørelse.

Hvorfor får ansatte feriepenger?

De fleste arbeidsgivere utbetaler bare lønn til sine ansatte når de faktisk jobber. Derfor mottar ansatte normalt ikke lønn når de har ferie. Feriepengene skal på den måten dekke bortfallet av lønn i ferien.

Utbetaling av feriepenger

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien starter.

I dag er det vanlig at det utbetales feriepenger en fast måned, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene. Når det gjelder utbetaling av feriepenger til timelønnede, de som er i permisjon, eller er sykmeldt, anbefaler vi at man følger ferielovens regler for utbetaling av feriepenger.

Rapportering av feriepenger – ny lønnsbeskrivelse

Hvis arbeidsgiver trekker de ansatte som har fastlønn for 5 uker ferie samtidig som feriepengene utbetales, vil trekket i lønn for ferie overstige en månedslønn. Fastlønnen vil da bli negativ den måneden feriepengene utbetales. Dette omtales ofte som 4/26-trekk, 3/22-trekk eller 3,33/21,67-trekk. Tidligere ble dette rapportert som negativ fastlønn. Fra 2017 gjelder ny rapportering og ny lønnsbeskrivelse.

“Kontantytelse – Trekk i lønn for ferie”, erstatter tidligere rapporteringsmåte:

 • Lønnsbeskrivelsen “Trekk i lønn for ferie” skal kun benyttes i forbindelse med lønnsbeskrivelsen “Fastlønn”. (Skal ikke benyttes for timelønnede).
 • Er fastlønnen rapportert med særskilt skatte- og avgiftsregel, skal den samme skatte- og avgiftsregelen oppgis for trekket.
 • Er det knyttet tilleggsinformasjon til fastlønnen, skal den samme tilleggsinformasjonen også oppgis for trekket.

Trekkregler ved utbetaling av feriepenger

Den måneden feriepenger utbetales er det viktig å skille mellom trekkfrie og trekkpliktige ytelser.

Ytelser som utbetales uten beregning av forskuddstrekk:

Fastlønnede

 • Feriepenger utbetalt i ferieåret, inntil 12,3 %
 • Løpende naturalytelser, som f.eks fri bil, ek-tjeneste, forsikringsordninger ol – forutsetter lønn hos arbeidsgiver i hele opptjeningsåret.

Timelønnede

 • Kun trekkfritak på feriepenger utbetalt i ferieåret, inntil 12,3 %
  • Trekkfritak på naturalytelser i feriemåneden gjelder ikke for timelønnede

Ytelser som utbetales med beregning av forskuddstrekk:

 • Variable ytelser som overtid, bonus, provisjon ol.
 • Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser, som bil- eller kostgodtgjørelse ol.
 • Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret
 • Feriepenger for ansatte over 60 år
 • Ansatte med frikort (feriepengene inngår i frikort-beløpet)

Forskuddstrekk ved utbetaling av feriepenger til timelønnede med tabellkort

I forbindelse med uttak av ferie, vil de timelønnede normalt sett ha et lavere grunnlag for beregning av forskuddstrekk, enn i en ordinær måned uten feriedager.

For at forskuddstrekket skal bli beregnet riktig, må derfor trekktabellen endres.

En vanlig trekktabell inneholder månedstabell, 14-dagerstabell, uketabell og dagtabell. Hvilken av disse tabellene som skal benyttes i det enkelte tilfelle, avhenger av opptjeningsperioden lønnen gjelder for.

 

Sykdom i ferien?

Hva har arbeidstaker krav på, og hva bør arbeidsgiver gjøre, når arbeidstaker blir syk i forbindelse med ferien?

Lær mer om regelverket for deg som jobber innnen lønn og personal på nettkurset – Feriepenger – kjente utfordringer.

Finn ut mer om Nettkurs – Ferie – kjente utfordringer

 

 

Ivar Grøndahl jobber som seniorrådgiver i Visma Software, hovedsaklig med kursvirksomhet og regelsupport og bistand til brukere av Huldt & Lillevik Lønn. Han har jobbet med rådgivning og opplæring innen lønn og personal siden 1991.
Connect with Ivar: