Gå til hovedsiden

Rapportering av feriepenger. Er du oppdatert?

Negativ fastlønn i forbindelse med trekk i lønn for ferie, skal innrapporteres med egen lønnsbeskrivelse.

Rapportering av feriepenger - sommerbilde
Rapportering av feriepenger

Beregning av feriepenger

Feriepenger skal beregnes på bakgrunn av det arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er året før ferieåret. Det vil si at man i 2023 får utbetalt feriepenger fra opptjeningsåret 2022. Også bijobber og småjobber der arbeidstaker kun mottar en liten lønn, gir rett på feriepenger. Størrelsen på lønnen har altså ingen betydning for om man har rett på feriepenger eller ikke.

Arbeidsvederlag vil foruten vanlig lønn omfatte pengeytelser som for eksempel:

 • tillegg for ubekvem arbeidstid
 • akkordtillegg
 • skifttillegg
 • lønn under reiser
 • betaling for gangtid

Bonusordninger og produksjonspremier med mer, faller inn under ”arbeidsvederlagsbegrepet” og vil som hovedregel være feriepengeberettiget. Det skal også beregnes feriepenger av lønn for arbeid utenfor den vanlige arbeidstiden, f.eks. overtidsgodtgjørelse.

Gratis guide om ferie og feriepenger: Last ned her

Hvorfor får ansatte feriepenger?

De fleste arbeidsgivere utbetaler bare lønn til sine ansatte når de faktisk jobber. Derfor mottar ansatte normalt ikke lønn når de har ferie. Feriepengene skal på den måten dekke bortfallet av lønn i ferien.

Utbetaling av feriepenger

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien starter.

I dag er det vanlig at det utbetales feriepenger en fast måned, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene. Når det gjelder utbetaling av feriepenger til timelønnede, de som er i permisjon, eller er sykmeldt, anbefaler vi at man følger ferielovens regler for utbetaling av feriepenger.

Rapportering av feriepenger – lønnsbeskrivelse

Hvis arbeidsgiver trekker de ansatte som har fastlønn for 5 uker ferie samtidig som feriepengene utbetales, vil trekket i lønn for ferie overstige en månedslønn. Fastlønnen vil da bli negativ den måneden feriepengene utbetales. Dette omtales ofte som 30/26-trekk, 25/22-trekk eller 25/21,67-trekk. Tidligere ble dette rapportert som negativ fastlønn. Dette trekket skal rapporteres med egen lønnsbeskrivelse.

“Kontantytelse – Trekk i lønn for ferie”:

 • Lønnsbeskrivelsen “Trekk i lønn for ferie” skal kun benyttes i forbindelse med lønnsbeskrivelsen “Fastlønn”. (Skal ikke benyttes for timelønnede).
 • Er fastlønnen rapportert med særskilt skatte- og avgiftsregel, skal den samme skatte- og avgiftsregelen oppgis for trekket.
 • Er det knyttet tilleggsinformasjon til fastlønnen, skal den samme tilleggsinformasjonen også oppgis for trekket.

Trekkregler ved utbetaling av feriepenger

Den måneden feriepenger utbetales er det viktig å skille mellom trekkfrie og trekkpliktige ytelser.

Ytelser som utbetales uten beregning av forskuddstrekk:

Fastlønnede

 • Feriepenger utbetalt i ferieåret, inntil 12,34 %
 • Løpende naturalytelser, som f.eks fri bil, ek-tjeneste, forsikringsordninger ol – forutsetter lønn hos arbeidsgiver i hele opptjeningsåret.

Timelønnede

 • Kun trekkfritak på feriepenger utbetalt i ferieåret, inntil 12,34 %
  • Trekkfritak på naturalytelser i feriemåneden gjelder ikke for timelønnede

Ytelser som utbetales med beregning av forskuddstrekk:

 • Variable ytelser som overtid, bonus, provisjon ol.
 • Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser, som bil- eller kostgodtgjørelse ol.
 • Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret
 • Feriepenger for ansatte over 60 år
 • Ansatte med frikort (feriepengene inngår i frikort-beløpet)
 • Feriepenger til utenlandsk arbeidstaker med kildeskattekort
 • Feriepenger til grensegjenger

Forskuddstrekk ved utbetaling av feriepenger til timelønnede med tabellkort

I forbindelse med uttak av ferie, vil de timelønnede normalt sett ha et lavere grunnlag for beregning av forskuddstrekk, enn i en ordinær måned uten feriedager.

For at forskuddstrekket skal bli beregnet riktig, må derfor trekktabellen endres.

En vanlig trekktabell inneholder månedstabell, 14-dagerstabell, uketabell og dagtabell. Hvilken av disse tabellene som skal benyttes i det enkelte tilfelle, avhenger av opptjeningsperioden lønnen gjelder for.

Vil du oppdateres om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett?

Sjekk ut Regelpodden her

Mest populære