Skip to main content

Privatpersoner: Her er skatteendringene fra 2013

Minstefradrag i lønnsinntekt Satsen for minstefradrag i lønnsinntekt økes fra 38 til 40 prosent. Økt minstefradrag reduserer 2013-skatten for lønnsinntekter sammenlignet med 2012. Maksimumsgrense for minstefradrag i lønnsinntekt oppjusteres til 81 300 kroner i 2013. Dette maksimumsminstefradraget oppnås med en lønnsinntekt på 203 250 kroner, noe som reduserer 2013-skatten for lønnstakere med 22 764 kroner. […]

Minstefradrag i lønnsinntekt
Satsen for minstefradrag i lønnsinntekt økes fra 38 til 40 prosent. Økt minstefradrag reduserer 2013-skatten for lønnsinntekter sammenlignet med 2012.

Maksimumsgrense for minstefradrag i lønnsinntekt oppjusteres til 81 300 kroner i 2013. Dette maksimumsminstefradraget oppnås med en lønnsinntekt på 203 250 kroner, noe som reduserer 2013-skatten for lønnstakere med 22 764 kroner.


Minstefradrag i pensjonsinntekt
Det er ingen økning i 2013 i satsen for minstefradrag i pensjonsinntekt. Den er fortsatt på 26 prosent.

Men maksimumsgrensen for minstefradrag i pensjonsinntekt oppjusteres til 68 050 kroner i 2013. Dette maksimumsminstefradraget oppnås med en pensjonsinntekt på 261 730 kroner, noe som reduserer 2013-skatten for pensjonister med 19 054 kroner.


Fagforeningskontingent
Maksimalt fradrag for fagforeningskontingent økes fra 3 750 til 3 850 kroner.


Formuesskatt
Bunnfradraget for formuesskatt økes fra 750 000 til 870.000 kroner. Ektepar får dermed et samlet bunnfradrag på 1 740 000 kroner.


Ligningsverdi på næringseiendom øker
Det blir økt formuesskatt på næringseiendom og sekundærbolig (bolig nr 2, eller utleiebolig). Ligningsverdien av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten økes fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi.

Årsak til økningen: Skattemessig favorisering av investeringer i eiendom framfor sparing i bedrift og bank skal reduseres.


Særfradrag for sykdom fases ut
Særfradrag for sykdom forsvinner i løpet av få år. I 2012 får du kun dette særfradraget hvis du tidligere har fått det både i 2010 og 2011.

I 2012 får du ikke særfradrag for utgifter som knytter seg til tannbehandling, transport og bolig.

I 2013 reduseres ytelsen til 2/3 og i 2014 til 1/3 av fradragsberettiget beløp. Fra 2015 er særfradraget helt fjernet.

Avviklingen av særfradraget skal delvis kompenseres ved at eksisterende støtteordninger styrkes.


Enslige forsørgere mister skatteklasse 2
Ordningen med skatteklasse 2 for enslige forsørgere avvikles fra 2013. Fordelen ved klasse 2 videreføres i stedet i et eget særfradrag på 47 160 kroner (3 930 kroner i måneden).

Det nye fradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Denne omleggingen skal bidra til likere behandling av samboere og ektepar.

Fradraget kan graderes etter antall måneder som enslig forsørger, og det kan lettere tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.


Gevinstbeskatning ved salg av tomannsbolig: Nye regler
Eiere av tomannsboliger må fra 2013 ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi) for at hele gevinsten ved realisasjon av boligen skal være skattefri.

Dette skal føre til likebehandling mellom tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder gevinstbeskatning av private ved salg.


Bil og skatt i 2013
De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes med 4-5 prosent. 2013-satsen for de første 10 000 km er kr 4,05, deretter kr 3,40.

Firmabilfordelen øker for de aller fleste med 510 kroner fra 2012 til 2013. Det betyr i hovedsak en økt skatt på et par hundre kroner.


Kjøretøyer: Lavere omregistreringsavgift
Omregistreringsavgiften reduseres med 40 prosent for næringskjøretøyer og med 12 prosent for øvrige kjøretøyer.


Gebyr for tinglysing i fast eiendom
Satsen for tinglysning av pantedokument i fast eiendom reduseres i 2013.

Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i 2012 på 1 935 kroner og det alminnelige tinglysingsgebyret (skjøte, hjemmelserklæring, erklæring/avtale, leiekontrakt mv. i fast eiendom) er på 1 548 kroner.

Begge disse gebyrene reduseres til en ny, felles sats på 1 060 kroner fra 2013.


Nytt: Testament-gebyr
Regjeringen legger opp til at det skal betales et gebyr for oppbevaring av testament i domstolene.

Gebyret innføres fra 1. april 2013, og settes foreløpig til 500 kroner.


Uendret rettsgebyr
Rettsgebyret blir stående uendret på 860 kroner. Dette gebyret har vært uendret siden 2006.


Fradrag som blir mindre verdt
Noen beløpsgrenser blir uendret fra 2012 til 2013 (og fradragene blir dermed mindre verdt).

Det gjelder blant annet

  • Det særskilte fradraget i arbeidsinntekt,
  • Foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn,
  • Nedre grense for betaling av trygdeavgift,
  • Særskilt fradrag i Nord-Troms og Finnmark,
  • Jordbruksfradraget,
  • Fisker- og sjømannsfradraget,
  • Nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid,
  • Innslagspunktene i arveavgiften og
  • Maksimal sparing i BSU.

 

Kilde: Fradragsleksikon for alle

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære