Gå til hovedsiden

Corona: Regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger

Artikkelen blir løpende oppdatert med de nyeste reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger i forbindelse med covid-19.

permittering coronavirus
permittering coronavirus

Senest oppdatert 21. juni 2022

NB! Regjeringen foreslår stadig endringer i coronatiltakene. Du kan lese mer om aktuelle endringer på nettsidene til regjeringen. Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende.

Pandemien reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?

Innholdsoversikt

  • Regler for permittering
  • Hvor lenge kan arbeidsgiver permittere en ansatt?
  • Utbetalinger i forbindelse med permittering
  • Regler for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger
  • Regler for omsorgspenger

Regler for permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering, kreves det følgende: Det foreligger «saklig grunn» og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art.

Coronaviruset og virkningen av dette vil for mange virksomheter innebære at de har en «saklig grunn» for å permittere. Dette kan være tilfelle ved at det foreligger problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten.

Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle – typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår – kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt en del midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.

Meld deg på nyhetsbrevet Regelnytt her

Hvor lenge kan arbeidsgiver permittere en arbeidstaker?

Med virkning fra 1. november 2020 er arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstaker uten å betale lønn utvidet til 49 uker innenfor en løpende 18 måneders periode.

Den 19 februar 2021 ble det gjort ytterligere utvidelse av permitteringsmuligheten. Det ble bestemt i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygden og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid 19 pandemien, at arbeidstaker som 1 februar 2021 hadde 35 uker eller færre uker igjen av sin dagpengeperiode, kan være permittert uten lønn frem til 31 desember 2021.  En usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak har medført at denne ordningen er ytterligere utvidet ut mars 2022, jf ovennevnte forskrift §2-5. Arbeidsgivere som hadde fjorten eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt per 31. desember 2021 får forlenget fritaksperioden frem til og med 31. mars 2022. 

Regjeringen har videre gjort endringer slik at permitteringer som iverksettes fra og med 1 juli 2021, der er max perioden arbeidsgiver kan permittere en ansatt uten lønn, redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en løpende 18 måneders periode. Det er viktig å merke seg at reduksjonen kun gjelder for nye permitteringer som iverksettes fra og med 1 juli. Permitteringer iverksatt før 1 juli, følger regelen om 49 uker.  

Arbeidsforholdet består i permitteringsperioden, men arbeidsplikten og lønnsplikten er midlertidig opphørt. Etter endt permitteringsperiode vil arbeidstaker ha både rett og plikt til å gjeninntre i sin stilling og arbeidsgivers lønnsplikt på nytt starte å løpe.

Utbetalinger i forbindelse med permittering

Arbeidsgiverperiode ved permittering

Lov om lønnsplikt under permittering § 3 første ledd har bestemmelser om arbeidsgivers lønnsplikt i en arbeidsgiverperiode den første tid etter at permittering er iverksatt. I henhold til permitteringsloven anses en permittering som iverksatt fra og med utløpet av permitteringsvarselet.

Arbeidsgiverperioden etter § 3 første ledd er 15 arbeidsdager, uavhengig av permitteringsgrad.

Regler for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger

Refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær

Arbeidsgiveren får refundert sykepenger for dag 6-16 når sykefraværet skyldes korona – ut juni 2022

For sykefravær fra 1. desember 2021 kan arbeidsgivere får refundert sykepenger fra og med dag 6. Arbeidsgiver skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som vanlig, men fra dag 6 til 16 kan arbeidsgiver krever refusjon fra NAV ved koronarelatert fravær.

Arbeidsgivers mulighet til å få refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden ved koronarelatert fravær fra dag 6, gjelder ut juni 2022.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

For andre typer sykefravær, så arbeidsgiver ikke få refusjon, men må dekke hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

Egenmelding

I en midlertidig periode gjaldt det særskilte regler for arbeidstakers bruk av egenmelding. Disse midlertidig endringene gjaldt til og med 31. mai 2020. Fra og med 01. juni 2020 gjelder igjen de ordinære reglene for egenmelding i folketrygdloven, dette gjelder også ved corona-relatert fravær.

Refusjon – gjelder kun sykefravær som startet før 1. oktober 2021

For sykefravær som startet før 1. oktober 2021 var det midlertidige regler om refusjon av sykepenger.

For sykefravær som skyldes corona før 1. oktober 2021, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV ut september 2021. Det er laget et nytt refusjonsskjema for arbeidsgiver som skal benyttes for dag 4-16. Dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger etter denne perioden, så skal inntektsmeldingen brukes som refusjonsskjema som vanlig fra og med dag 17.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra dag 4-16, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes corona-pandemien.

Du kan finne skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV.

Meld deg på nyhetsbrevet Regelnytt her

Sykepenger ved smittekarantene

Tirsdag, 02. februar, gjorde regjeringen en rekke endringer i tiltak knyttet til Covid-19-pandemien. Smittekarantene er ikke lenger pålagt av myndighetene. Som følge av dette vil ikke arbeidstaker lenger ha rett til sykepenger ved smittekarantene.

Dersom arbeidstaker er smittet, eller antatt smittet, vil fortsatt retten til sykepenger være i behold.

Regler for omsorgspenger

Ved stenging av barnehage eller skole vil arbeidstaker ha rett til å bruke omsorgspenger. Dette gjelder foreløpig ut 2022. 

I 2022 vil arbeidstaker ha krav på dobbel kvote med omsorgspenger. 

Overføring mellom foreldre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av pandemien.

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Omsorgspenger ved særlige smittevernhensyn når skoler og barnehager åpner

Det kan gis rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Dette gjelder foreløpig ut 2022.

Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger. Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger ved slike særlige smittevernhensyn.

Lokalt besluttet stengning av skole eller barnehage på grunn av coronasmitte

Regjeringen innfører en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokalt besluttet stengning av skole eller barnehage på grunn av coronasmitte.

Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av coronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av corona.

I henhold til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 4-1, annet ledd, kreves det i slike tilfeller at skolen eller barnehagen skriftlig bekrefter at skolen, trinnet eller barnehagen er stengt eller at barnet er i karantene. I følge Regjeringen vil bekreftelse pr. e-post være godt nok, men den bør komme fra rektor eller barnehagen. Arbeidstaker har selv ansvar for at denne bekreftelsen blir levert til sin arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal forskuttere omsorgspengene og kan deretter kreve refusjon fra NAV på ordinær måte.

Forskuttering og refusjon av omsorgspenger

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger 10. Arbeidsgiver må også som hovedregel forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen.

Arbeidsgiver søker refusjon fra NAV via den digitale inntektsmeldingen

Maksimal arbeidsgiverperiode arbeidsgiver er ansvarlig for med omsorgspenger vil i 2022 være ti dager, som i normalår. 

Regulert i forskrift: De midlertidige reglene for sykepenger, egenmelding og omsorgspenger er regulert i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Mer påfyll?

Sjekk ut podcasten vår RegelPOD!

Mest populære