Gå til hovedsiden

Corona: Regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger

Artikkelen blir løpende oppdatert med de nyeste reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger, i forbindelse med coronavirus-situasjonen.

permittering coronavirus
permittering coronavirus

Senest oppdatert 13. september 2021

Pandemien reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering? Nye regler har nå blitt vedtatt.

Innholdsoversikt

  • Regler for permittering
  • Hvor lenge kan arbeidsgiver permittere en ansatt?
  • Utbetalinger i forbindelse med permittering
  • Dagpenger
  • Regler for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger
  • Regler for omsorgspenger

Regler for permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering, kreves det følgende: Det foreligger «saklig grunn» og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art.

Coronaviruset og virkningen av dette vil for mange virksomheter innebære at de har en «saklig grunn» for å permittere. Dette kan være tilfelle ved at det foreligger problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten.

Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle – typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår – kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt en del midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.

Meld deg på nyhetsbrevet Regelnytt her

Hvor lenge kan arbeidsgiver permittere en arbeidstaker?

Med virkning fra 1. november 2020 er arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstaker uten å betale lønn utvidet til 49 uker innenfor en løpende 18 måneders periode.

Den 19 februar 2021 ble det gjort ytterligere utvidelse av permitteringsmuligheten. Det ble bestemt i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygden og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid 19 pandemien, at arbeidstaker som 1 februar 2021 hadde 35 uker eller færre uker igjen av sin dagpengeperiode, kan være permittert uten lønn frem til 30 september 2021.  Denne endringen er av regjeringen varslet forlenget  frem til 1 november 2021.

Regjeringen har videre gjort endringer slik at permitteringer som iverksettes fra og med 1 juli 2021, der er max perioden arbeidsgiver kan permittere en ansatt uten lønn, redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en løpende 18 måneders periode. Det er viktig å merke seg at reduksjonen kun gjelder for nye permitteringer som iverksettes fra og med 1 juli. Permitteringer iverksatt før 1 juli, følger regelen om 49 uker.  

 

Utbetalinger i forbindelse med permittering

Arbeidsgiverperiode ved permittering

Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt under permittering er økt fra 2 dager til 10 dager, med virkning for alle permitteringer som iverksettes fra og med 1 september 2020.

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permittering. I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, besluttet regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II.

Du kan lese Regjeringens pressemelding i sin helhet her

Lønnskompensasjon fra NAV i forbindelse med permittering er opphørt fra 01. september 2020. Det er ikke lenger mulig for arbeidsgiver å søke refusjon for forskuttert lønnskompensasjon etter 31. august 2020.

Regler for egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger

3 dagers arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden for sykepenger reduseres fra 16 kalenderdager til tre kalenderdager for coronarelatert fravær i en midlertidig periode. Merk at det er kun ved coronarelatert fravær at arbeidsgiverperioden er redusert. Det vil si at for andre typer sykefravær, så vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV.

De midlertidige reglene om redusert arbeidsgiverperiode er p.t. videreført ut september 2021.

Egenmelding

I en midlertidig periode gjaldt det særskilte regler for arbeidstakers bruk av egenmelding. Disse midlertidig endringene gjaldt til og med 31. mai 2020. Fra og med 01. juni 2020 gjelder igjen de ordinære reglene for egenmelding i folketrygdloven, dette gjelder også ved corona-relatert fravær.

Refusjon

For sykefravær som skyldes corona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Det er nå laget et nytt refusjonsskjema for arbeidsgiver som skal benyttes for dag 4-16. Dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger etter denne perioden, så skal inntektsmeldingen brukes som refusjonsskjema som vanlig fra og med dag 17.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra dag 4-16, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes corona-pandemien.

Du kan finne skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV.

Miste retten til sykepenger

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Meld deg på nyhetsbrevet Regelnytt her

Retten til sykepenger ved coronarelatert sykefravær

1. Arbeidstaker er smittet av coronaviruset: Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at de øvrige grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt så har arbeidstaker krav på sykepenger.

2. Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset: Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert, kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at arbeidstaker faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at han/hun er smittebærer. 

3. Jobbe hjemmefra: Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor. Dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.

4. Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene: Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet på grunn av smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.

Regler for omsorgspenger

Ved stenging av barnehage eller skole vil arbeidstaker ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. I 2021 vil arbeidstaker ha krav på dobbel kvote med omsorgspenger. 

Overføring mellom foreldre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av pandemien.

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Omsorgspenger ved særlige smittevernhensyn når skoler og barnehager åpner

Det kan også i perioden fram til og med 30. september gis rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. 

Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger. Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger ved slike særlige smittevernhensyn.

Lokalt besluttet stengning av skole eller barnehage på grunn av coronasmitte

Regjeringen innfører en fleksibel ordning for omsorgspenger ved lokalt besluttet stengning av skole eller barnehage på grunn av coronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen må stenge på grunn av coronasituasjonen vil foreldre ha rett til omsorgspenger. Arbeidstakere som som allerede har brukt opp sine “sykt barn”-dager kan også ha krav på ytterligere dager med omsorgspenger ved lokale utbrudd av corona.

I henhold til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 4-1, annet ledd, kreves det i slike tilfeller at skolen eller barnehagen skriftlig bekrefter at skolen, trinnet eller barnehagen er stengt eller at barnet er i karantene. I følge Regjeringen vil bekreftelse pr. e-post være godt nok, men den bør komme fra rektor eller barnehagen. Arbeidstaker har selv ansvar for at denne bekreftelsen blir levert til sin arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal forskuttere omsorgspengene og kan deretter kreve refusjon fra NAV på ordinær måte.

Forskuttering og refusjon av omsorgspenger

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger 10. Arbeidsgiver må også som hovedregel forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen.

Arbeidsgiver søker refusjon fra NAV via den digitale inntektsmeldingen

Maksimal arbeidsgiverperiode arbeidsgiver er ansvarlig for med omsorgspenger vil i 2021 være ti dager, som i normalår. 

Regulert i forskrift: De midlertidige reglene for sykepenger, egenmelding og omsorgspenger er regulert i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Mer påfyll?

Sjekk ut podcasten vår RegelPOD!

Mest populære