Påsketurnus – hopper haren vilkårlig eller har du styringen?

Påsketurnus

Snart er påsken her. Det betyr at arbeidstiden skal justeres, slik at den er i tråd med det gjeldende regelverket.

Helse- og omsorgssektoren er regulert av mange lover og avtaleverk. Som virksomhetsleder har du ansvaret for at dine ledere og ansatte kan disse, og det er en omfattende oppgave.

Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen er styrende i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Helsepersonellovens § 4 regulerer helsepersonellets krav til å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Helse- og omsorgstjenesteloven kap 4 regulerer kravet til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. I enkelte tilfeller kan en arbeidstakers turnusplan isolert sett være i tråd med arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, uten at helselovgivningens krav til forsvarlighet er tilstrekkelig ivaretatt. Leder vil da ha et ansvar som går lenger enn minimumskravene i arbeidsmiljøloven.

Utarbeidelse av påsketurnus kan by på ekstra utfordringer. Det er behov for tilpasninger i de ansattes løpende turnusplaner.

Har du styringen på påsketurnus?

  • Har du lært opp dine mellomledere slik at de kan ivareta dette?
  • Kan de regelverket godt nok til å ha god styring på arbeidstidsplanleggingen?
  • Er du sikker på at dere har riktig kompetanse på jobb til enhver tid slik at tjenestene blir forsvarlige?
  • Er du sikker på at det er riktig antall på jobb i forhold til oppgaver som er definert i aktivitetsplan?
  • Passer dere på at arbeidstiden er helsefremmende? Vet dine ledere hva som påvirker helsen når man jobber turnus?
  • Kan dere unntakene fra søndagsarbeid?

Dette er noen av reglene som styrer høytidsturnus og planleggingen. God personal- og økonomistyring er å ha kunnskap om reglene om arbeidstid, alternative måter å løse dette på, samt god dialog med tillitsvalgt.

Det kan være kostnadsdrivende å ikke kunne reglene knyttet til turnusarbeid. Hvis man ikke har en aktivitetsplan og bemanningsplan kan det føre til at man får tilfeldig fordeling av personalet på jobb. Det kan bety behov for innleie på noen dager og utbetaling av helligdagstillegg for ansatte som ikke trenger å være på jobb andre dager.

TurnusplanleggingTrenger du guide til turnusplanlegging?

Her finner du god og systematisk oversikt over rammebetingelser og planprosesser. Guiden er til god hjelp for å få til en vellykket turnusplanlegging.

Last ned guide nå

 

 

0