Overføring av ferie

Sommeren er over, og mange arbeidstakere har nå avviklet store deler av ferien sin. Nå som ferieåret nærmer seg slutten er det viktig at arbeidsgiver har oversikten over den ferie arbeidstakerne har igjen, og sørger for at denne blir tatt ut. Ferieloven har strenge regler for hvordan restferien skal håndteres.

Arbeidsgivere må på grunn av underretning og drøftingspliktene i ferieloven, allerede nå være flinke til å fastsette tidspunkt for når denne restferien skal avvikles.

Tidligere var det mange arbeidsgivere og arbeidstakere som avtalte at man tok ut noe kortere ferie, slik at feriedager ble slettet ved ferieårets slutt, og man fikk feriepengene utbetalt. Man fikk altså mer utbetalt totalt, men fikk avviklet mindre ferie. I 2009 kom det endringer i ferieloven som fastslår at det som hovedregel ikke er adgang til å avtale slike ordninger lenger. Nå skal ferie avvikles og dersom ferien ikke er avviklet i løpet av året, skal feriedagene og feriepengene overføres til neste ferieår. Det er noen unntak fra denne hovedregelen som jeg vil se nærmere på senere.

Ikke avviklet eller avtalt overført ferie
Overføring av ferie er regulert av ferieloven § 7 nr 3 annet ledd.  Ferie som i strid med ferielovens regler ikke er avviklet, skal overføres til neste ferieår. Dvs at det er ikke mulig å unnlate å avvikle ferie mot en økonomisk kompensasjon.

Denne regelen gjelder også ekstra ferie for arbeidstakere som har fylt 60 år.

Det er noen unntak der man har rett til å stryke ikke avviklede feriedager og få ubetalt feriepenger til gode for disse dagene. Dersom man har feriedager til gode ved årets slutt, som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, er det likevel anledning til å få utbetalt feriepenger/lønn for de feriedagene som ikke er tatt ut.

Dette betyr altså at om arbeidstaker ikke har avviklet noe ferie i ferieåret, og ikke har vært syk eller hatt foreldrepermisjon, vil alle feriedager overføres til neste ferieår. Dette skal skje automatisk uavhengig av om overføring er avtalt eller ikke.

For eksempel: En arbeidstaker avvikler i 2012 kun 1 uke ferie pga stor arbeidsmengde på arbeidsplassen. I henhold til ferielovens bestemmelser skal han avvikle 4 uker og 1 dag  ferie. Det vil si at ved årets slutt står det igjen 3 uker og 1 dag ferie. Alle disse dagene skal overføres fra ferieåret 2012 til ferieåret 2013 da det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at dagene ikke er avviklet. Feriepengene for disse dagene skal også overføres til påfølgende ferieår.

Ikke bare til neste ferieår
Ferie som overføres til neste ferieår, og som ikke tas ut dette året vil bli overført til neste ferieår. Dvs at det ikke er kun til det påfølgende ferieår ikke uttatte feriedager blir overført. Så lenge den ikke blir avviklet året etter, blir den også automatisk overført videre til året etter.

For eksempel: Dersom en arbeidstaker kun avvikler 2 uker ferie (12 virkedager) i 2011, blir automatisk 13 virkedager overført til 2012. Avvikles det kun 2 uker ferie i 2012 også vil følgende ferie bli overført til 2013:
•    13 virkedager fra 2011
• + 13 virkedager fra 2012
• = 26 virkedager til sammen

Dvs at i 2013 har vedkommende følgende ferie:
•    25 virkedager for 2013 ihht ferieloven
• + 26 virkedager som er overført fra 2011 og 2012
• = 51 virkedager ferie totalt

Erstatning
Videre sier ferieloven § 7 nr 3 annet ledd tredje punktum at hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter ferieloven § 14.

Ferie etter tariffavtale
Regelen om at ikke uttatte feriedager automatisk skal overføres til neste år gjelder kun den lovfestede ferien, herunder ekstraferie for arbeidstaker som har fylt 60 år.

For de som har avtalefestet ferie er det fortsatt anledning til å avtale hvordan ekstra ferie i henhold til tariffavtaler skal behandles. Ekstra tariffavtalt ferie er normalt 5 virkedager ved 6 dagers uke og 4 dager ved 5 dagers uke.

Kurs

Ønsker du å lære mer om riktig håndtering av ferie, er dette et av flere tema på kurset Den “lille” personaldagen

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: