Overføring av ferie – hvilke regler gjelder?

Regler for overføring av ferie

Det er viktig at arbeidsgiver har oversikten over feriesaldoen til arbeidstakerne. Hvorfor er det viktig å ha denne oversikten? Det er fordi ferieloven har klare bestemmelser om overføring av ferie, og for hvordan ferie som ikke er avviklet på slutten av et ferieår skal håndteres.

Hvor lang ferie har arbeidstaker krav på?

Arbeidstaker har i henhold til ferieloven § 5 krav på 25 virkedager hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, det vil si alle sorte dager på kalenderen – også lørdag. 25 virkedager ferie vil altså si 4 uker og 1 dag ferie.

Ansatte over 60 har krav på tilleggsferie

Har arbeidstaker nådd en viss alder har han krav på tilleggsferie. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, jf. § 5 annet ledd. Arbeidstaker plikter som hovedregel å avvikle all feriefritiden hvert år.

Avtalt overføring med overordnede

Arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring.

Dersom arbeidsgiver for eksempel ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i løpet av ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

Les også: Beregning og utbetaling av feriepenger – hva får jeg utbetalt i år?

Automatisk overføring av feriedager

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år.

Eksempel: Turid ble syk i juli. Hun ble 100 % sykmeldt resten av året. På grunn av dette avviklet hun ikke ferie dette året, og 31.12 har hun igjen 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag). Alle disse dagene, samt feriepengene tilhørende disse dagene, blir overført til det påfølgende ferieåret.

Arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging av ferie

Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver har da brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret.

Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

Husk feriepengene

Det er ikke kun feriedagene som skal overføres. Feriepengene tilhørende feriedagene som overføres, skal også overføres til påfølgende ferieår.

Les guiden om ferie og feriepenger

Avtalefestet ferie

De reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager, dvs 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager. Man fyller altså på feriesaldoen fra 4 uker og 1 dag ferie til 5 uker ferie.

Avtalefestet ferie ikke regulert av ferieloven

Disse avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere til hvordan disse dagene skal håndteres.

Disse dagene kan man med mindre avtalen har noen begrensninger om dette, blant annet avtale å overføre til neste år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene ferie som man kan overføre etter ferielovens regler. Man kan også avtale å slette disse 5 virkedagene med ferie, og utbetale feriepengene tilhørende disse dagene.

Når utbetales feriepengene etter endt arbeidsforhold?

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf. ferieloven § 11 tredje ledd. Dette er med mindre arbeidstaker blir enig med arbeidsgiveren om annet. Har arbeidstaker spart opp ferie på sin tidligere arbeidsplass, kan arbeidstaker ikke overføre de overførte feriedagene til sin nye arbeidsgiver.

Lær mer om overføring av ferie

Lær mer om regelverk for ferie og kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om feriefritid og feriepenger på dette nettkurset:

Les om nettkurset i ferie og meld deg på her

1