Oppsummering – endringer i loven og forskriften innen bokføring

Det er vedtatt endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften med virkning fra forskjellige datoer. Her gir Visma Services deg en fremstilling av endringene med angivelse av når de trer i kraft. En god del endringsforslag er ikke blitt behandlet og vedtatt enda, og etter signaler fra departementet blir sannsynligvis ikke disse vedtatt før i 2013.

Vi vil spesielt belyse en endring som trer i kraft 07.09.2012 som vi ikke har belyst tidligere
Endring i bestemmelsen om salgsdokumentets innhold i Bokføringsforskriften § 5.1.2 om angivelse av partene. “Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet ”Foretaksregisteret” fremgå av salgsdokumentet, jf. Foretaksregisterloven § 10-2.”

Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet.”

Påse  at denne denne bestemmelsen blir oppfylt allerede fra neste fakturering, dersom det ikke allerede er på plass.

Endringer i bokføringsloven som trer i kraft fra 1. juli 2012 er:
• § 5 annet ledd ny nr. 3: Krav om spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeiding av konsernregnskap. Posteringene må dokumenteres, enten særskilt eller direkte i spesifikasjonen.
• § 6: Krav om dokumentasjon av kontrollsporet (til erstatning for krav til dokumentasjon av regnskapssystem). I tillegg konkret krav til at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være nummerert eller identifisert på annen måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig.
• § 11: Presisering om at kravet til dokumentasjon av balansen gjelder for både årsregnskapet og næringsoppgaven. Skattemessige verdier som ikke er dokumentert i øvrige ligningsoppgaver må dokumenteres (dersom avvik fra regnskapsmessige verdier).
• § 12: All dokumentasjon som er utarbeidet av den bokføringspliktige selv skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
• § 13 første ledd nr. 7: Utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som følger varen eller på annen måte sendes til kjøper skal oppbevares i 3,5 år. Kravet gjelder uavhengig av om pakkseddelen er utstedt på papir eller elektronisk.
• § 14 nytt tredje ledd: Kontrollmyndighetene kan kreve at regnskapsmateriale som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk skal oversettes til et av disse språkene.
Følgende  lovendringer trer i kraft for regnskapsår påbegynt etter 31.12.12:
• § 5: Bortfall av kravet om fortløpende produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, og tilhørende krav om lukking av regnskapsperioder. (spesifikasjonene må ikke lenger utarbeides løpende, men skal kunne utarbeides.)
• § 13 annet ledd: Presisering direkte i loven om at originalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring til andre media (for eksempel ved skanning av papirdokumentasjon), inklusive hjemmel til å stille konkrete krav til oppbevaringsmedium i forskrift. (ingen realitetsendring)
• Ny § 13 b: Om elektronisk tilgjengelighet, tidligere regulert i § 13 annet ledd. Flytting av kravet om elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger i 3,5 år fra § 13 til egen § 13b (ingen realitetsendring)
I tillegg er følgende forskriftsendringer fastsatt med virkning fra og med 01.01.13:
• Definsjon av ledende ansatte i § 3-1 første ledd nr. 7 (presiserer gjeldende rett, medfører ingen realitetsendring, jf. GBS 11 Salg til ledende ansatte)
• Spesifikasjon av kontante salg til ledende ansatte kan i henhold til § 3-1 annet ledd skje ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde (presiserer gjeldende rett, medfører ingen realitetsendring, jf. GBS 11 Salg til ledende ansatte)
• Dato for utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering skal etter § 3-1 femte ledd fremgå av spesifikasjonene
• Nye krav i § 7-6 til lukking av regnskapsperioder dersom spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering ikke utarbeides løpende (jf. endring i bokføringsloven § 5 omtalt over)
• Presisering i § 8-1-3 av at kravet til å skulle kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, men ikke lenger utarbeide disse løpende (jf. endring i bokføringsloven § 5 omtalt over), også gjelder prosjektregnskaper i bygge- og anleggsvirksomhet)

Forskriftsendringer som er vedtatt å tre i kraft med øyeblikkelig virkning (07.09.12):
• Regnskapsrapportering etter Finanstilsynsloven omfattes ikke lenger av begrepet pliktig regnskapsrapportering i § 2-1
• Spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap (jf. bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 3) skal i følge § 3-1 første ledd nr. 10 inneholde alle poster spesifisert enkeltvis med dokumentasjonshenvisning
• Salgsdokumentet skal i henhold til § 5-1-1a utstedes på et språk som nevnt i bokføringsloven § 12 (norsk, svensk, dansk eller engelsk). Dette anses å presisere gjeldende rett, og ikke innebære noen realitetsendring. Bokføringspliktige med filialer i utlandet kan likevel utstede filialens salgsdokument på det lokale språket
• Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet ”Foretaksregisteret” fremgå av salgsdokumentet, jf. Foretaksregisterloven § 10-2.”  Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet.
• Det presiseres i § 5-2-7 annet ledd at ikke-avgiftspliktige leveranser kan forskuddsfaktureres (presiserer gjeldende rett og innebærer ingen realitetsendring)
• § 5-5 tredje ledd presiserer at ved kjøp lagt ut av den ansatte skal dokumentasjonen være i samsvar med aktuelle regler i skattebetalingsforskriften kapittel 5
• Ny § 5-5a krever at merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, jf. tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd første punktum. Dette er allerede gjeldende rett etter nevnte bestemmelse i tollforskriften, og anses også å følge av GBS 9 Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav
• § 6-1 femte ledd endres slik at det klart fremgår at oppbevaringspliktige tellelister på papir kan skannes for elektronisk oppbevaring (anses å presisere gjeldende rett, og ikke innebære noen realitetsendring)
• § 6-2 og § 6-3 siste ledd om dokumentasjon av skattemessige verdier oppheves, da dette kravet nå følger direkte av bokføringsloven § 11 (innebærer ingen realitetsendring hva gjelder dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende og dokumentasjon av finansielle instrumenter)
• Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal i henhold til § 7-1 oppbevares på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b. Presiserer gjeldende rett, og medfører ingen realitetsendring.
• Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk medium, krever § 7-2 annet ledd at originalt regnskapsmateriale skal oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet. Anses å følge av god bokføringsskikk, og å ikke innebære noen realitetsendring.
• Utdypende bestemmelser til kravet om elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år (bokføringsloven § 13b) flyttes fra § 7-3 annet ledd til § 7-7. Det tilføyes ytterligere veiledning om hva kravet innebærer.

0