Korona-situasjonen – Opplæring av ekstra personell til helse- og omsorgssektoren

Opplæring personell Korona

Vi befinner oss i en uvant og merkelig situasjon. Helsetjenesten står foran store utfordringer i tiden som kommer. Behovet for flere ansatte vil komme til å øke. Heldigvis er dugnadsånden stor og mange tilbyr sin hjelp. Studenter, ansatte fra andre kommunale tjenester, pensjonert helsepersonell og helsepersonell som ikke har jobbet i sektoren på lenge skal nå yte forsvarlig og god helse- og omsorgshjelp. Hvordan skal du som leder håndtere dette?

Les mer om opplæringspakker for ekstra personell til helse- og omsorgstjenesten

Kompetanse på regelverket skaper trygge ansatte

Det er viktig at de som tar utfordringen med nye arbeidsoppgaver og ansvar får nødvendig opplæring, slik at de føler seg trygge i sine nye roller. De ansatte må selvfølgelig få tilstrekkelig opplæring i de praktiske oppgaver de skal utføre, men som leder må du også sørge for at de har en grunnleggende forståelse for det regelverket de må forholde seg til.

  • Kan de taushetspliktbestemmelsene?
  • Kjenner de til dokumentasjonsplikten?
  • Vet de hva de gjør om brannalarmen går?
  • Har de nok kunnskap om smittevern?
  • Hvem kan dele ut medisiner?
  • Hvem kan utføre hvilke oppgaver – i tråd med forsvarlighetskravet?
  • Hva med pasientenes og brukernes selvbestemmelsesrett?

Som ansatte i helse- og omsorgstjenesten møter man sårbare mennesker som ofte er helt avhengig av den hjelpen som gis. For å verne om rettssikkerheten og menneskeverdet er det gitt en rekke bestemmelser helsepersonell har plikt til å følge. Dette innebærer at de må kjenne til pasient- og brukerrettigheter og helsepersonellets plikter. Alle som gir tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven er bundet av helsepersonelloven. Det vil si at personell som på grunn av koronavirus blir satt til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten også er omfattet av lovverket. Det er viktig at de får helt nødvendig opplæring og kjennskap til de mest sentrale rettighetene og pliktene.

I Visma Veilederen finner du ferdige opplæringspakker til de som nå skal ut i tjenestene. Gjennom e-læringskurs får de ansatte forståelse av de viktigste temaene på kort tid. Enkelt for deg som er leder og trygghet for de du setter i jobb.

Kommuner mangler både ansatte, smittevernutstyr og ressurser til opplæring av omplassert helsepersonell, advarer Norsk Sykepleierforbund.

Visma Veilederen bidrar med opplæring

Over 170 norske kommuner benytter i dag Visma Veilederen til opplæring i regelverket til sine ansatte. For å skape trygghet og kvalitet i tjenesten gjennomfører mange kommuner nå opplæringspakkene til den nye gruppen ansatte i sektoren. Vi ønsker å bidra i denne vanskelige situasjonen som norske kommuner står overfor og gir derfor alle gratis tilgang til Veilederen i en periode fremover. Dette er en enkel og rask måte å heve kompetansen til ansatte, skape trygghet i organisasjonen og ikke minst sikre kvalitet i tjenesten gjennom perioden.

Opprett gratis prøvebruker

2