Gå til hovedsiden

Har din virksomhet oppdaterte konkurranse- og kundeklausuler?

I 2016 trådte det i kraft nye regler for konkurranse- og kundeklausuler. Har din virksomhet oppdatert klausulene i de ansattes arbeidsavtaler?

Har din virksomhet oppdaterte konkurranse- og kundeklausuler?
Har din virksomhet oppdaterte konkurranse- og kundeklausuler?

Hva er en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens rett til å

 • Tiltre stilling hos ny arbeidsgiver, og/eller
 • Starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausuler gir arbeidsgivere en mulighet til å beskytte sin virksomhet mot konkurranse. For arbeidsgivere vil det derfor være en fordel å innta slike klausuler i arbeidsavtalene.

De nye reglene innebærer en innskjerping av reglene for slike klausuler. Det er nå flere krav til hvordan slike klausuler må utformes for å være gyldige, og når de kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere.

Kravene til konkurranseklausuler

 1. Skriftlig
  Konkurranseklausuler må for det første være skriftlige for å være gyldige. Det vanligste er at konkurranseklausuler blir inntatt i arbeidsavtalene, men det er også anledning til å inngå en separat avtale med hver enkelt arbeidstaker.
 2. Nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov
  For å kunne gjøre konkurranseklausulen gjeldende – altså «aktiviseres» denne – må dette være nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.
  Dersom arbeidstaker for eksempel har kunnskap om bedriftshemmeligheter eller annen sensitiv informasjon som kan utnyttes i konkurranseøyemed, vil nødvendighetskravet som hovedregel være oppfylt.
 3. 1 år
  Konkurranseklausuler kan kun gjøres gjeldende maksimalt ett år fra opphør av arbeidsforholdet. Det er ikke lov å avtale en lengre konkurransebegrensningsperiode enn dette.
 4. Oppsigelse
  Konkurranseklausuler kan ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstaker blir sagt opp grunnet virksomhetens forhold (f. eks. ved nedbemanning), eller arbeidsgiver har gitt arbeidstaker en rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.
 5. Kompensasjon
  Dersom en konkurranseklausul skal gjøres gjeldende, må arbeidsgiver betale arbeidstaker økonomisk kompensasjon.
  Hovedinnholdet i kompensasjonsreglene er at kompensasjonen skal tilsvare 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter minst 70 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen kan begrenses totalt til 12 G. 1 G (folketrygdens grunnbeløp) er per. 1. mai 2017 kr. 93 634.
  Det er innenfor visse grenser anledning til å gjøre fradrag i kompensasjon for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker har i perioden konkurranseklausulen har virkning.
 6. Redegjørelsesplikt
  Ved siden av kompensasjonsplikten, er den såkalte redegjørelsesplikten blant de største praktiske endringene ved de nye reglene.
  Redegjørelsesplikten innebærer at arbeidsgiver i nærmere angitte tilfeller og innenfor visse frister må gi en bindende skriftlig redegjørelse til arbeidstaker. Redegjørelsen må angi om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Redegjørelsen vil være bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Dersom kravene til redegjørelse ikke blir fulgt, vil konkurranseklausulen falle bort.

Hva er en kundeklausul?

En kundeklausul er en avtale mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Arbeidstaker vil være forhindret fra å ta indirekte og/eller direkte kontakt med kunder for å rekruttere disse til ny arbeidsgiver eller virksomhet.

Arbeidstaker vil imidlertid ikke måtte avvise en kunde som selv tar kontakt med arbeidstaker. Om det er arbeidstaker eller kunden som først har tatt kontakt vil ofte være vanskelig å bevise.

Kravene til kundeklausul

Som ved konkurranseklausuler, gjelder følgende for at kundeklausuler skal være gyldige:

 • Kundeklausulen må være skriftlige
 • Kundeklausulen kan kun gjøres gjeldende maksimalt ett år fra opphør av arbeidsforholdet
 • Kundeklausulen kan ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstaker blir sagt opp grunnet virksomhetens forhold eller arbeidsgiver har gitt arbeidstaker en rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet
 • Redegjørelsesplikten må overholdes

Nødvendighetskravet og kompensasjonsplikten gjelder ikke for kundeklausuler.

Kundeklausuler kan kun gjøres gjeldende for kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før den skriftlige redegjørelsen blir gitt. Dersom arbeidstaker kun har hatt sporadisk kontakt med kunden, vil ikke kundeklausulen kunne gjøres gjeldende for denne kunden.

Fordelaktig for arbeidsgiver

Med unntak av perioden arbeidsgiver er bundet av en redegjørelse, kan arbeidsgiver skriftlig si opp en konkurranse- eller kundeklausul. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidsgiver og arbeidstaker videre inngå skriftlig avtale om at klausulene ikke lenger skal gjelde.

Arbeidsgiver kan også når den skriftlige redegjørelsen gis, beslutte at klausulene ikke vil gjøres gjeldende. For din virksomhet vil det være fordelaktig å innta slike klausuler i arbeidsavtalene. For å forsikre at klausulene er gyldige og kan gjøres gjeldende, anbefaler vi å få juridisk bistand for å få utformet formriktige klausuler.

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av advokat Bibbi Moen Drange – Arbeidsrett – Magnus Legal

Mest populære