Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

Omsorgspermisjon

I forbindelse med fødsel har far rett på 2 uker fri for å bistå mor ved fødselen. Dersom foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Denne permisjonen er regulert av arbeidsmiljøloven § 12-3.

Omsorgspermisjonen skal tas ut i forbindelse med fødselen. Loven angir ikke når permisjonen må tas ut, men i praksis må nok dette tolkes som innenfor et tidsrom på 2 uker før og til 2 uker etter nedkomst.

Det bør imidlertid være adgang til å forskyve tidspunktet for permisjonen dersom situasjonen, og hensynet til familien tilsier det.

Permisjonen kan gjerne deles opp, og det er helt i orden at far for eksempel, tar en dag eller to for å være med på selve fødselen, gjenopptar arbeidet og så tar resten av permisjonen når mor og barn kommer hjem fra sykehuset.

Stønad

Dette er i utgangspunktet en ulønnet permisjon. Det vil si at man har krav på å få fri, men lovverket gir ingen rett til lønn eller trygdeytelser under slik permisjon. Det er allikevel slik at en god del tariffavtaler og individuelle avtaler allikevel gir mange fedre rett til lønn under slik permisjon.

Bedre rettigheter?

Mange tariffavtaler gir arbeidstakere rett til lønn under omsorgspermisjon.

Adoptivforeldre og fosterforeldre

Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

Jobber du innen lønns- og personalfaget?

Fra 2019 har det kommet nye regler innenfor ansettelse, arbeidsgivers rapporteringsplikt, og beregning av sykepenger, foreldrepenger mm. Få med deg de nye reglene som berører personalområdet ved å delta på Personalforum.

Finn ut mer om Personalforum 2020 her

1