Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

I forbindelse med fødsel har far rett på 2 uker fri for å bistå mor ved fødselen. Dersom foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Denne permisjonen er regulert av arbeidsmiljøloven § 12-3.

Omsorgspermisjonen skal tas ut i forbindelse med fødselen. Loven angir ikke når permisjonen må tas ut, men i praksis må nok dette tolkes som innenfor et tidsrom på 2 uker før og til 2 uker etter nedkomst.

Det bør imidlertid være adgang til å forskyve tidspunktet for permisjonen dersom situasjonen, og hensynet til familien tilsier det.

Permisjonen kan gjerne deles opp, og det er helt i orden at far for eksempel, tar en dag eller to for å være med på selve fødselen, gjenopptar arbeidet og så tar resten av permisjonen når mor og barn kommer hjem fra sykehuset.

Stønad
Dette er i utgangspunktet en ulønnet permisjon. Det vil si at man har krav på å få fri, men lovverket gir ingen rett til lønn eller trygdeytelser under slik permisjon. Det er allikevel slik at en god del tariffavtaler og individuelle avtaler allikevel gir mange fedre rett til lønn under slik permisjon.

I lønnsforhandlingene i 2012, var det rettet et sterkt fokus på denne permisjonen, og retten til lønn under permisjon. Det førte til at en rekke bransjer fikk et tillegg i sine tariffavtaler, som nå gir mange arbeidstakere rett til lønn under omsorgspermisjon.

Adoptivforeldre og fosterforeldre
Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: