Nytt om lønn de første 20 dagene ved permittering

Lønn ved permittering

Senest oppdatert: 19. mai 2020 kl. 16:15

Stortinget besluttet i mars at staten skulle betale ut et beløp tilsvarende 18 dager full lønn til permitterte (dag 3 til og med dag 20). Nå har det kommet flere avklaringer om denne nye ordningen. Siste oppdatering fra regjeringen vedrørende søknads- og utbetaling av lønnskompensasjon kan du lese her

18 kalenderdager

I arbeidsgiverperioden etter lønnspliktloven ved permittering (de to første dagene) skal arbeidsgiver betale full lønn de to første arbeidsdagene den permitterte skulle hatt etter iverksettelse av permittering.

De neste 18 dagene betaler NAV ikke lønnskompensasjon for «arbeidsdager», men for «kalenderdager» basert på fem dager per uke (det vil si mandag til fredag). Lørdager og søndager regnes ikke med. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte. 

En arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange dager som en som jobber fulltid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager ytelsen utbetales, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Disse 18 dagene med lønnskompensasjon kommer i tillegg til den samlede perioden (26 uker pr. 18 måneder) arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt ved permittering.

Hva utbetales i kroner og øre?

Utbetalingen til den permitterte blir beregnet ut fra inntekten arbeidsgiver har rapportert til skatteetaten via a-ordningen siste 3 måneder. For permitterte som har kortere ansettelsestid, vil siste to måneder eventuelt bare den siste hele måneden med inntekt legges til grunn.

  • Permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i mindre enn én hel måned før permittering tidspunktet, får stønaden beregnet på grunnlag av den inntekten den permitterte selv oppgir som inntekt på permitterings tidspunktet. Inntekt som ikke er innrapportert til a-ordningen, må dokumenteres.
  • Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,67 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.
  • Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen. For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad, men også her kommer lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver til fradrag hvis disse er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier.
  • Stønaden reduseres ikke på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver.
  • Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.
  • Lønnskompensasjonen er begrenset til 6* grunnbeløpet i folketrygden. Du får full lønn så lenge du tjener under 6*G. Du får ingen kompensasjon for det du tjener over 6*G.

Automatisert engangsutbetaling

Lønnskompensasjon for dag 3 – 20 vil være en engangsutbetaling som NAV vil utbetale etterskuddsvis – mao. etter at de første 20 dagene av permitteringsperioden er gått. NAV er i gang med å lage en digital utbetalingsfunksjon som vil være klar tidligst i første del av juni måned. Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

Refusjon til arbeidsgiver

Arbeidsministeren og Nav har tidligere oppfordret virksomheter til å forskuttere lønn i den første delen av permitteringsperioden (dag 3 tom dag 20). Arbeidsgivere som har fulgt oppfordringen får utgiftene refundert fra NAV. Lønn refunderes, oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet per år.

Arbeidsgiver kan også få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020.

Arbeidsgiveravgift på lønn som arbeidsgiver forskutterer til permitterte behandles på samme måte som arbeidsgiveravgift på forskuttering av sykepenger mm.

Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20

OBS! Ifølge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april, Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter 20 april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene. 

Finn svarene også andre steder på nettet

0