Gå til hovedsiden

Nytt grunnbeløp gir nye satser

Nytt grunnbeløp (G) i folketrygden er fastsatt fra 1. mai 2013. Det påvirker blant annet sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, hvor mye som kan settes av til egen pensjon med fradragsrett i virksomhet og hvor stort forskuddslån man kan ta opp i eget selskap. Ny G påvirker også hvor mye man kan utdele i arveforskudd til nærstående uten at det skal gå inn i grunnlaget for beregning av arveavgift.

Grunnbeløpet øker til 85 245 kroner
Grunnbeløpet (G) i folketrygden ble endret fra 1. mai 2013 til 85 245 kroner. Gjennomsnittlig G for 2013 utgjør dermed 84 204 kroner.

Neste regulering vil skje med virkning fra 1. mai 2014.

Fra 1. mai 2012 til 30. april 2013 var grunnbeløpet 82 122 kroner. Økningen fra og med 1. mai 2013 er altså på 3,8 prosent.

Forskuddslån fra selskap
Et rentefritt forskudd på lønn (forskuddslån) fra arbeidsgiveren på opptil 51 147 kroner (60 prosent av folketrygdens grunnbeløp fra 1. mai 2013) kan gi en fordel til en ansatt – gjerne i eget selskap – som tilsvarer to-tre tusenlapper i økt lønn.

Fram til 1. mai 2013 kunne et forskuddslån være på maksimalt 49 273 kroner.

Merk! Det er et krav her at lånet skal tilbakebetales i løpet av ett år. Du kan ta opp et nytt lån hos arbeidsgiveren når det gamle er gjort opp, så sant det ikke bare er en papirtransaksjon (f.eks. at lånebeløpet i det nye lånet er nøyaktig det samme som gjenstående beløp i det gamle lånet).

Frivillig pensjon i eget AS
Det kan etableres en frivillig pensjonsordning med fradragsrett i aksjeselskaper eid og drevet av én person – eller av to eller flere – når selskapet ikke kommer inn under pålegget om obligatorisk tjenestepensjon.

En slik frivillig tjenestepensjonsordning er begrenset til maksimum fire prosent av pensjonsgrunnlaget, regnet av lønnsinntekt fra AS’et mellom 1G og 12G.

Dette innebærer at en innehaver av eget AS kan få sitt selskap til å sette av – og få fradrag for – opptil 37 508 kroner (2013) til innehaverens alderspensjon.

Pensjon i egen næring
Opptil fire prosent av beregnet personinntekt mellom 1G og 12G innebærer at en næringsdrivende tilsvarende kan sette av opptil 37 508 kroner (inntektsåret 2013) til egen alderspensjon og få fradrag direkte i næringsinntekten, det vil si før skatt beregnes.

Hva er så fradraget for pensjonssparing verdt i kroner og øre? Her er svaret for næringsinntekt at så lenge du i samlet personinntekt ligger mellom 509 600 og 828 300 kroner i 2013 – og altså betaler ordinær sats toppskatt – har pensjonsinnskuddet en fradragsverdi på 48 prosent. For hver tusenlapp du setter inn til egen pensjon basert på næringsinntekt, reduseres skatten med opptil 480 kroner.

Med en samlet personinntekt under 509 600 kroner reduseres skatten med opptil 390 kroner for hver tusenlapp spart til pensjon. Over 828 300 kroner reduseres skatten med opptil 510 kroner for hver tusenlapp spart til pensjon.

Sykepenger
Sykepenger utgjør 100 prosent av brutto arbeidsinntekt. Laveste sykepengegrunnlag (0,5G) er 42 623 kroner fra 1. mai 2013. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Høyeste sykepengegrunnlag (6G) er 511 470 kroner. Sykepenger er maksimum 1967 kroner per dag, minimum 164 kroner. Utbetales fem dager i uka.

Dagpenger
Dagpenger ved arbeidsledighet utgjør 2,4 promille per dag av brutto arbeidsinntekt, sykepenger, fødselspenger og dagpenger.

Maksimum dagpengegrunnlag (6G) 511 470 kroner per år (fra og med 1. mai 2013). Maksimum per dag (2,4 promille) 1228 kroner.

Minimum dagpengegrunnlag (1,5G) 127 868 kroner. Minimum per dag 307 kroner. Utbetales fem dager i uka.

Årlig fribeløp i arveavgift
For gaver eller arveforskudd gis fritak fra arveavgift for et årlig fribeløp på halvparten av folketrygdens grunnbeløp ved årets start. Dette medfører et fribeløp på 41 061 kroner i 2013.

I 2014 blir det årlige fribeløpet på 42 623 kroner, ut fra at grunnbeløpet fra 1. mai 2013 er fastsatt til 85 245 kroner. Dette beløpet vil nemlig gjelde også per 1. januar 2014.

Gaver innenfor det årlige fribeløpet skal ikke meldes til arveavgiftsmyndigheten. Men er det årlige fribeløpet ett år fullt utnyttet gjennom gavetransaksjoner, er senere gaver samme år meldepliktige. Det gjelder også for fødselsdagsgaver, julegaver osv.

 

 

Mest populære