Gå til hovedsiden

Nye regler for hjemmekontor

Endringene i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er endret. Er du oppdatert?

Arm med smartklokke legges ned på bankterminal for kontaktløs betaling.

Regjeringen besluttet 18. mars 2022 endringer som nå er innført i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Dersom arbeidsgiver har arbeidstakere som har hjemmekontor, så er det viktig at man har satt seg inn i de nye reglene, og at man oppfyller de kravene som stilles i forskriften fra 1. juli 2022. Hvordan er det i din virksomhet, kan dere krysse av for alle sjekkpunktene under?

Det er blant annet vedtatt følgende endringer:

 • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.

Forskriften avgrensenses slik at den ikke gjelder for «kortvarig eller sporadisk arbeid». Med kortvarig mener departementet korte perioder med hjemmearbeid. Noen få dagers hjemmearbeid vil typisk være kortvarig. En til to ukers hjemmearbeid, for eksempel grunnet tilrettelegging i forbindelse med en brukket fot, vil også være omfattet av unntaket. Fullt hjemmearbeid i en måned eller mer vil etter departementets syn normalt ikke være å anse som kortvarig i forskriftens forstand. 

Med sporadisk mener departementet hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Et typisk eksempel er der arbeidstakere av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, vil forskriften etter departementets syn i utgangspunktet komme til anvendelse. Et eksempel er dersom en arbeidstaker som en fast ordning arbeider hjemme en dag hver uke. Dersom omfanget av hjemmearbeid er lite, eksempelvis mindre enn en dag i uken i snitt, vil hjemmearbeidet etter departementets syn normalt måtte anses «sporadisk», selv om det skulle skje jevnlig.

 • arbeidstid

Den særskilte forskriftsbestemmelsen om arbeidstid er opphevet og arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil gjelde også ved hjemmearbeid. Det innebærer blant annet at det som hovedregel ikke kan arbeides søndag eller natt, og at rammene for overtid mv. gjelder også ved arbeid hjemmefra. Arbeidstid som følger av arbeidstakerens individuelle avtale eller tariffavtale vil ikke påvirkes av dette, da det fortsatt vil være det som regulerer arbeidstiden i arbeidsforholdet. 

 • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

Sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne skal ivaretas også ved hjemmekontor. Derfor skal arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige.

Nye regler for hjemmekontor skal sikre forsvarlig miljø

I de nye reglene presiseres det at arbeidsgiver også må forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt på hjemmekontoret.

De alminnelige reglene om systematisk arbeidsmiljøarbeid gjelder også for arbeid på hjemmekontor. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet skal ta høyde for og synliggjøre at virksomheten har ansatte som utfører arbeid i sine private hjem. Hensikten er å sikre at mulige og faktiske problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Også arbeidstakere med hjemmekontoravtale skal medvirke til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Hvem som skal stå for innkjøp, kostnader og vedlikehold av utstyr som arbeidsbord, kontorstol, belysning, internett osv. reguleres ikke av forskriften – dette er forhold som bør avklares i hjemmekontoravtalen. Det er opp til arbeidsgiver, gjerne i dialog med arbeidstaker, å avgjøre hvilket utstyr som hører til arbeidsplassen og hva som er nødvendig for at arbeidstakerne kan arbeide hjemmefra.

RegelPOD

Følg Visma Software sin RegelPOD, der vi tar opp aktuelle tema for deg som jobber med Lønn og HR

 • Særskilt avtale om hjemmekontor

Der forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor. Den skal klargjøre hva som gjelder når arbeidstaker arbeider hjemme.  Avtalen kommer i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen og skal minst omfatte informasjon om:  

 • omfanget av hjemmearbeidet, for eksempel hvor mange dager/timer i uka
 • arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet  
 • hvor lenge avtalen varer, hvis den er midlertidig 
 • eierskap til og drift og vedlikehold av utstyr 

Avtalen skal også inneholde bestemmelser om andre forhold som er aktuelle for hjemmekontorordningen, for eksempel: 

 • når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • rett til og frist for å si opp avtalen
 • prøvetid for ordningen
 • saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av digital og utskrevet dokumentasjon

I de nye reglene gjøres det et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

 • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte. 

Etter departementets syn vil tilsyn med forskriftens bestemmelser kunne gjennomføres på
en tilfredsstillende måte uten fysisk å måtte inspisere arbeidstakers hjem. Dette kan eksempelvis
gjelde tilsyn med reglene om skriftlig avtale. Når det gjelder krav til arbeidsmiljøet, vil tilsyn
blant annet kunne omfatte arbeidsgivers plikt til å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt
forsvarlige og at hjemmearbeidet er omfattet av det systematiske HMS-arbeidet.

Du kan lese mer om endringene i reglene for hjemmekontor her.

Mest populære