Gå til hovedsiden

Nye regler om hjemmekontor

Regjeringen har 18. mars 2022 fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Arm med smartklokke legges ned på bankterminal for kontaktløs betaling.

Regjeringen har 18. mars 2022 fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Det er blant annet vedtatt følgende endringer:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.

Forskriften avgrensenses slik at den ikke gjelder for «kortvarig eller sporadisk arbeid». Med kortvarig mener departementet korte perioder med hjemmearbeid. Noen få dagers hjemmearbeid vil typisk være kortvarig. En til to ukers hjemmearbeid, for eksempel grunnet tilrettelegging i forbindelse med en brukket fot, vil også være omfattet av unntaket. Fullt hjemmearbeid i en måned eller mer vil etter departementets syn normalt ikke være å anse som kortvarig i forskriftens forstand. 

Med sporadisk mener departementet hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Et typisk eksempel er der arbeidstakere av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, vil forskriften etter departementets syn i utgangspunktet komme til anvendelse. Et eksempel er dersom en arbeidstaker som en fast ordning arbeider hjemme en dag hver uke. Dersom omfanget av hjemmearbeid er lite, eksempelvis mindre enn en dag i uken i snitt, vil hjemmearbeidet etter departementets syn normalt måtte anses «sporadisk», selv om det skulle skje jevnlig.

  • arbeidstid

Den særskilte forskriftsbestemmelsen om arbeidstid oppheves og arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil gjelde også ved hjemmearbeid. Det innebærer blant annet at det som hovedregel ikke kan arbeides søndag eller natt, og at rammene for overtid mv. gjelder også ved arbeid hjemmefra. Arbeidstid som følger av arbeidstakerens individuelle avtale eller tariffavtale vil ikke påvirkes av dette, da det fortsatt vil være det som regulerer arbeidstiden i arbeidsforholdet. 

  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

Det presiseres at arbeidsgiver også må forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt på hjemmekontoret, som en del av kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret. 

et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

RegelPOD

Følg Visma Software sin RegelPOD, der vi tar opp aktuelle tema for deg som jobber med Lønn og HR

  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte. 

Etter departementets syn vil tilsyn med forskriftens bestemmelser kunne gjennomføres på
en tilfredsstillende måte uten fysisk å måtte inspisere arbeidstakers hjem. Dette kan eksempelvis
gjelde tilsyn med reglene om skriftlig avtale. Når det gjelder krav til arbeidsmiljøet, vil tilsyn
blant annet kunne omfatte arbeidsgivers plikt til å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt
forsvarlige og at hjemmearbeidet er omfattet av det systematiske HMS-arbeidet.

Du kan lese mer om endringene i reglene for hjemmekontor her.

Mest populære