Nye lover på lønnsområdet

Nye lover om  diskriminering

Fra 1. januar 2014 innføres en ny lov om diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Samtidig innføres ny likestillingslov, ny lov om etnisk diskriminering og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. De nye lovene viderefører i all hovedsak de tidigere lovene, men med relativt omfattende lovtekniske og språklige endringer.

Opplysningsplikt om lønn ved mistanke om lønnsdiskriminering

Arbeidstaker som har mistanke om diskriminering i forhold til  lønnsfastsettelsen på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell legning, kan fra 1. januar kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for lønnsfastsettelsen for den eller de kolleger arbeidstaker sammenlikner seg med.

Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 måneder, får rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Lovendringen blir I arbeidsmiljøloven § 14-4a. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. Kravet om “jevnlig” merarbeid innebærer ifølge lovforarbeidene at merarbeidet må ha en viss hyppighet og at det samlet sett må ha et visst omfang. Hovedpoenget er at bruken av merarbeid i det store og hele skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle 12-månedersperioden.

Drøftingsplikt for arbeidsgiver ved bruk av deltidsansatte

Fra 1. januar innføres det en plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte en gang i året, etter mønster av gjeldende drøftingsplikt om midlertidige ansettelser og innleie. Drøftingsplikten blir innført i arbeidsmiljøloven § 14-1a.

Arbeidstilsynet får kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet kan fra 1. januar ilegge bedrifter overtredelsesgebyr på inntil 15 G for brudd på arbeidsmiljøloven. Endringen blir innført i Arbeidsmiljølovens § 18-10.

Lovfestet rett til ammefri med lønn

Fra 1. januar 2014 får kvinner en lovfestet rett til inntil en time lønnet ammefri pr. dag i barnets første leveår på arbeidsdager med avtalt arbeidstid på syv timer eller mer. Retten til ammefri med lønn blir innført I arbeidsmiljøloven § 12-8.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: