Gå til hovedsiden

Nye byggesaksregler fra 1. juli 2015 – fritt frem?

Nå blir det enklere å bygge på egen eiendom uten å søke kommunen om tillatelse.

Den 1. juli 2015 trådte de nye og forenklede byggesaksreglene i plan- og bygningsloven i kraft. Det blir nå enklere å bygge på egen eiendom uten å søke kommunen om tillatelse. Regjeringen har også foreslått forenklinger i de byggetekniske kravene til eksisterende boliger. Målet er at kommunens saksbehandlingssystem skal bli mer effektivt.

 

Hovedpunktene i de nye byggesaksreglene i plan- og bygningsloven:

 

• Du kan bygge garasje og uthus på inntil 50 kvm uten å søke om tillatelse i kommunen eller varsle naboen. Slike bygg kan plassere inntil 1 meter fra nabogrensen og kan ha møneøyde opp til 4 meter og gesimshøyde opp til 3 meter. Bygget kan ikke brukes som beboelsesrom eller til overnatting.

• Du kan bygge et tilbygg på huset på inntil 15 kvm uten å søke tillatelse. Tilbygget kan imidlertid ikke brukes som rom for varig opphold, slik at bestemmelsen er mest praktisk ved bygging av balkong, veranda, overbygget inngangsparti, sykkelbod, vedbod o.l.

• Du kan bygge levegg innenfor bestemte mål, uten å søke om tillatelse. Dersom leveggen er minimum én meter fra nabogrensen, kan den være inntil ti meter lang og 1.8 meter høy. Hvis leveggen er nærmere nabogrensen enn én meter, kan den være fem meter lang og 1.8 meter høy. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

 

Nye byggesaksregler – men ikke helt fritt frem

Helt fritt frem er det imidlertid ikke. Selv om bygget oppfyller de overnevnte vilkårene for fritak fra søknadsplikt i plan- og bygningsloven, kan det være andre begrensninger som hindrer det planlagte bygget.

 

Her er noen av begrensingene du bør være oppmerksom på, også etter at de nye byggesaksreglene har trådt i kraft:

• Reglene gjelder ikke for bygging i strandsonen. Dette betyr at dersom man skal bygge mindre enn 100 meter fra vannet, må det fortsatt søkes om tillatelse til kommunen.

• Reglene i naboloven og gjerdeloven gjelder fortsatt. Selv om du ikke er forpliktet til å få tillatelse fra naboen eller må sende nabovarsel, kan det dermed være begrensninger i disse lovene som hindrer byggetiltaket, for eksempel vern av utsikt og solforhold.

• Bygget må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, herunder reguleringsplan. Den som bygger må undersøke om bygget kan være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming, og påse at bygget ikke ligger over vann- og avløpsledninger.

• Bygget må overholde veglovens bestemmelser om eksempelvis krav til avkjøring og frisiktsoner.

 

Forslag om forenkling av de byggetekniske kravene

Regjeringen har videre foreslått å forenkle de byggetekniske kravene som gjelder ved arbeider i eksisterende bygg.  Regjeringens forslag omfatter tilfeller der man i en bolig ønsker å ta i bruk en tilleggsdel, typisk en bod, og bruke til rom for varig opphold, herunder ombygging av kjellere og loftsetasjer til oppholdsrom.

 

Her er noen av forslagene til forenklinger i byggetekniske krav:

• Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2 meter, og deler av taket kan være skrått
• Ikke krav om ”god utsikt” fra alle rom som skal brukes til soverom og stue.

Forslaget er fortsatt ikke endelig vedtatt og reglene har dermed ikke trådt i kraft. Dersom du vurderer å bygge om loft eller kjeller, anbefaler vi derfor at du venter til de nye reglene trer i kraft. Da vil det bli enklere å få tiltaket godkjent hos kommunen enn om du søker nå, etter de gjeldende kravene. For nærmere informasjon om hva du kan bygge selv uten å søke, se her.

Mest populære