Gå til hovedsiden

Den nye skatteklagenemnda skal styrke skatteyters rettssikkerhet

Den nye skatteklagenemnda som skal tre i kraft fra 1.juli 2016 skal styrke skatteyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene.

Ny skatteklagenemnd skal sikre en effektiv behandling av klagesakene
Ny skatteklagenemnda trer i kraft fra 1.juli 2016

Finansdepartementet oppnevnte fredag 8. april medlemmene i den nye landsdekkende skatteklagenemnda som skal være virksom fra og med 1.juli 2016. Den nye skatteklagenemnda skal styrke skatteyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene.

 

Landsdekkende ordning med fokus på høy faglig kompetanse

Etter en del kritikk mot den gamle ordningen, valgte regjeringen i statsbudsjettet for 2015 å styrke klageordningen ved å vedta en ny landsdekkende skatteklagenemnd. Noe av kritikken som var rettet mot den gamle ordningen, var at medlemmene i klagenemnden ikke var tilstrekkelig kompetente. Det ble derfor stilt strengere krav til utdanningen og kompetanse for medlemmene i den nye skatteklagenemnden.

Etter den nye ordningen skal skatteklagenemndas medlemmer og varemedlemmer ha høyere utdanning og yrkeserfaring som jurist, økonom eller revisor. Lederen og nestlederen av nemnda skal være jurister og må ha fylt 25 år.

Den nye landsdekkende skatteklagenemnden vil erstatte dagens fem regionale klagenemnder samt Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift.

Nytt sekretariat til skatteklagenemnda

Etter gammel ordning var det vanlig at det samme skattekontoret som fattet vedtaket det ble klaget over også skrev innstillingen til skatteklagenemnden. Dette følte mange gikk på rettsikkerheten løs. For å sikre tilstrekkelig distanse fra tidligere avgjørelse, besluttet derfor regjeringen å opprette et eget sekretariat.

Sekretariatet vil holde til i Stavanger og bestå av omtrent 40 ansatte. Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål.

Sekretariatets oppgave vil være å forberede sakene ved å skrive innstilling til skatteklagenemnda.

De nye medlemmene i skatteklagenemnda

Nemndas leder er advokat Gudrun Bugge Andvord. Andvord har tidligere vært leder i Oljeskattenemnda.

Nestleder er Benn Folkvord som er professor i skatterett ved Universitetet i Stavanger. Han har i tillegg til å bidratt med en rekke publikasjoner rundt temaet skatt også vært nestleder i Skatteklagenemnda for utenlandssaker.

Nemnda består videre av 51 ordinære medlemmer med variert erfaring og yrkesbakgrunn. De fleste medlemmene jobber enten som siviløkonomer, advokater eller revisorer.

Medlemmenes alderssammensetning er i det øvre sjiktet og vitner om lang arbeidserfaring. Medlemmene er oppnevnt for en periode på 4 år.

Saksbehandlingen – Alminnelig- og Stor avdeling

Når en klage kommer inn til sekretariatet vil det først bli foretatt en vurderingen av saken hvoretter det blir utformet en innstillingen som sendes til skatteklagenemnda. Innstillingen vil angi skatte- eller avgiftspliktiges påstander, samt sekretariatets vurdering og forslag til konklusjon.

De 51 medlemmene i nemnda vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer, såkalt Alminnelig avdeling. I Alminnelig avdeling avholdes det ikke fysiske møter og klagesaken behandles skriftlig.

Dersom det er dissens i Alminnelig avdeling vil klagesaken gå til Stor avdeling. Prinsipielle saker og saker med komplisert faktum kan behandles direkte av Stor avdeling. Her vil fire ordinære medlemmer samt nemndas leder eller nestleder fysisk møtes for å avgjøre klagesaken. Videre plikter også sekretariatet å møte og det føres møteprotokoll da saken behandles muntlig.

Ved behandling i Stor avdeling kan leder eller nestleder også bestemme at den skatte- eller avgiftsplikten skal ha adgang til å møte. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Uavhengig av om klagen behandles i Alminnelig- eller Stor avdeling, vil det være krav til at medlemmene som er uenig i innstillingen grunngir nærmere hvorfor. Ved muntlig behandling, skal grunngivelsen føres opp i protokollen.

Til ettertanke

Den nye skatteklagenemnden er regjeringens svar på kritikken som har versert over lengre tid. Det har vært ropt høyt om manglende faglig kompetanse og brudd på rettsikkerheten.

Mange faggrupper faller i fra som aktuelle medlemmer til nemnden når kravet til faglig kompetanse er endret slik den er i den nye forskriften til skatteklagenemnda. Det er forståelig at det av praktiske årsaker settes et minimumskrav til utdannelse. I kompliserte skatte- og avgiftsspørsmål vil imidlertid aktuell erfaring kunne trumfe formell kompetanse. Forskriften kunne således i større grad åpne opp for å vurdere kompetanse fremfor formell utdanning.

Det er videre nærliggende å tro at mange av de som er/blir ansatt i sekretariatet er rekruttert internt fra etaten. Det vil derfor bli spennende å se om sekretariatet klarer å opprettholde tilstrekkelig avstand til Skattedirektoratets og skatteetatens oppfatninger. En varsellampe bør lyse om innstillingene gjennomgående bærer preg av liten selvstendig vurdering og i for stor grad støtter seg til ligningspraksis fra Lignings-ABC.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Visma Advokater

Mest populære