Gå til hovedsiden

Ny skatteforvaltningslov kommer med nye begreper

Fra 1. januar 2017 gjelder ny skatteforvaltningslov, og med den kommer en rekke nye begreper. Sjekk her hva gamle begreper blir erstattet med.

Gamle og godt innarbeidete begreper blir byttet ut med nye - sjekk oversikten
Fra 1. januar 2017 gjelder ny skatteforvaltningslov, og med den kommer en rekke nye begreper.

En forenkling i regelverket krever nye begrep

Et vesentlig hensyn bak den nye skatteforvaltningsloven er å gjennomføre en omfattende regelverksforenkling. Det er liten grunn til å ha ulike typer regler om for eksempel saksbehandling, kontroll, endring og sanksjoner for de ulike skatte- og avgiftsartene. Samordningen innebærer at regler som uten vesentlige faglige grunner har blitt ulike, gjøres like, og at mengden regler begrenses ved at like regler bare vil stå ett sted i regelverket.

En følge av regelverksforenklingen er at lovgiver har ansett det som nødvendig å innføre nye begreper som harmoniserer med forenklingen. Gamle og godt innarbeidete begreper vil med dette byttes ut. Skattepliktige og brukere av regelverket vil også motta korrespondanse i fra skatteetaten som vil se noe annerledes ut fremover.

 

Les også: Ny skatteforvaltningslov – hva innebærer det for deg?

 

Innføring av begrepet «melding»

En av de gjennomgående begrepsendringene er innføringen av begrepet «melding». Fra nyåret heter det ikke «omsetningsoppgave» men «skattemelding for merverdiavgift». Begrepet «selvangivelse» blir byttet ut med «skattemelding for formues- og inntektsskatt».

Videre endres:

Gammelt begrep Nytt begrep
Endringsoppgave for merverdiavgiftsomsetning Endringsmelding for mva
Tilleggsoppgave Tilleggsmelding
Oppgave Melding
Aksjonærregisteroppgave Aksjonærmelding fra selskapene
Merverdiavgift omsetningsoppgave Skattemelding for merverdiavgift

 

Harmonisering av begrepene – skatt og avgift

Siden den nye skatteforvaltningsloven skal gjelde både for skatt og avgift, har lovgiver valgt å bruke begrepet «skatt» på både skattemessige og avgiftsmessige forhold. Således vil den som tidligere var «avgiftssubjekt» nå betegnes som «skattepliktig». Dette kan nok virke noe forvirrende i starten, men er altså nødvendighet ut i fra et lovteknisk hensyn.

 

Gammelt begrep Nytt begrep
Avgiftsmyndighet Skattemyndighet
Avgiftssubjekt Skattepliktig
Tilleggsavgift Tilleggsskatt
Skattyter Skattepliktig
Inntektsår Skattleggingsperiode
Termin Skattleggingsperiode

 

Ut med begrepet «ligning»

Et godt innarbeidet begrep er «ligning», som nå er byttet ut med «fastsetting av formues- og inntektsskatt». I tillegg endres følgende begrep:

 

Gammelt begrep Nytt begrep
Ligningsbehandling Fastsetting av skattegrunnlaget
Ligningsgrunnlag Skattefastsettingsgrunnlag
Ligningsmyndighet Skattemyndighet
Ligningsoppgave (tredjepartsopplysninger) Tredjepartsopplysninger
Ligningsår Skattefastsettingsår
Utskrift av ligning Utskrift av grunnlag for skatt
Ligningsverdi (formuesverdi) Formuesverdi
Forhåndsligning Forhåndsfastsetting
Utskrift av ligning Utskrift av grunnlag for skatt
Skjønnsligning Skjønnsfastsetting
Gjennomsnittsligning Gjennomsnittsfastsetting
Utlignet skatt Beregnet skatt
Ligningsverdi (formue) Formuesverdi

 

Ny skatteforvaltningslov og RF-skjemaer

En naturlig følge av begrepsendringene er at også enkelte RF-skjemaene endrer navn.

Skatteetaten har i den forbindelse lagt ut en komplett oversikt på sine sider.
Oversikten i fra skatteetaten viser også skjema som ikke endres. Noen aktuelle endringer som kan trekkes frem er imidlertid:

 

RF-nr Gammelt betegnelse Ny betegnelse
RF-0002 Merverdiavgift – alminnelig omsetningsoppgave Skattemelding for merverdiavgift – alminnelig næring (kortnavn:
Mva-melding – alminnelig næring)
RF-0004 Merverdiavgift – omsetningsoppgave for primærnæringene Skattemelding for merverdiavgift – primærnæring (kortnavn:
Mva-melding – primærnæring)
RF-0005 Merverdiavgift – omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt Skattemelding for merverdiavgift – omvendt avgiftsplikt (kortnavn:
Mva-melding – omvendt avgiftsplikt)
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2015 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv.
2016
RF- 1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. 2015 Skattemelding for formues – og inntektsskatt – lønnstakere og
pensjonister mv. 2016
RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2015 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig
næringsdrivende mv. 2016
RF-1117 Klage på likningen Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt
RF-1139 Boligselskap – ligningsoppgaver Tredjepartsopplysninger- boligselskap
RF-1140 Boligsameie – ligningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – boligsameie
RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere Tredjepartsopplysninger – kontrakt, oppdragstakere og arbeidstakere
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignet selskapet 2015 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

 

Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Visma Advokater

Mest populære