Ny registreringsgrense for MVA

Konsekvenser for frivillig registrert utleier når leietaker slettes fra Merverdiavgiftsregisteret

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet at virksomheter som har omsetning under kr 150 000 skal slettes fra Merverdiavgiftsregisteret. Frivillig registrerte utleiere til slike virksomheter bør være oppmerksomme på hvilke avgiftsmessige følger dette kan få for egen virksomhet.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2015 at beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra kr 50 000 til kr 150 000 med virkning fra 1. januar 2015.

Virksomheter som ikke oppfyller omsetningskravet, vil bli slettet fra Merverdiavgiftsregisteret det tredje kalenderåret etter at omsetning og uttak har sunket under registreringsgrensen. Den foreslåtte endringen vil medføre at virksomheter som 1. januar 2015 har hatt omsetning under kr 150 000 i de tre foregående kalenderårene, skal tas ut av Merverdiavgiftsregisteret.

Det er foreslått en overgangsregel slik at næringsdrivende som slettes, skal skjermes mot plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført merverdiavgift.

Denne skjermingen gjelder imidlertid ikke utleiere som leier ut til virksomheter som blir slettet. Frivillig registrerte utleiere kan fradragsføre merverdiavgift på vilkår av at det utleide arealet er helt eller delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Dersom leietakeren slettes fra Merverdiavgiftsregisteret på grunn av den foreslåtte endringen, vil imidlertid grunnlaget for utleiers registrering bortfalle. Da vil lokalet ikke lenger være til bruk i avgiftspliktig virksomhet, og utleier kan få redusert sin fradragsrett.

Dette vil være en praktisk problemstilling hvor man har leietakere som driver delvis avgiftspliktig virksomhet, f.eks. mindre treningssentre som bruker lokalene delvis til omsetning av treningsutstyr, foretak som leverer helsetjenester kombinert med avgiftspliktig varesalg som f.eks. tannleger som selger tannbørster mv.

Dersom lokalene er i et nybygg, eller dersom det er foretatt større påkostninger som omfattes av de såkalte justeringsreglene, kan utleier som følge av slettingen måtte justere ned fradraget for inngående avgift og tilbakebetale avgift til staten.

For de utleieforhold hvor dette kan bli aktuelt, bør man undersøke leiekontrakten for å avklare hvem som bærer risikoen for leietakers endrede bruk. Dersom leiekontrakten ikke regulerer spørsmålet, blir det i utgangspunktet en alminnelig avtalerettslig vurdering. I alle tilfeller anbefales at utleiere som kan rammes av regelendringen på et tidligst mulig tidspunkt avklarer hva som blir følgene av en sletting av leietaker.

Ta gjerne kontakt med Synnøve Sørdal i Visma Advokater ved spørsmål.

 

Synnøve er advokat i Visma Advokater. Hennes spesialfelt er merverdiavgift, men hun arbeider også med annen generell forretningsjus.
Kontakt Synnøve: