Ny lov om statens ansatte

Ny lov om statens ansatte

Fra 1. juli 2017 innføres en ny lov om statens ansatte. Loven skal både forenkle og forbedre regelverket for ansettelser i staten. Loven erstatter tjenestemannsloven og regulerer ansettelse og oppsigelsesregler for statlige ansatte. Loven gjelder også for innleie av arbeidstakere.

Hovedpunkter i ny lov om statens ansatte

  • Ved ansettelser i staten skal i hovedsak kvalifikasjonsprinsippet følges. Dette betyr at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.
  • Det innføres en enklere prosedyre for ansettelser, og samtidig skal flere ledige stillinger i staten sektor kunngjøres offentlig.
  • Adgangen til midlertidige ansettelser i staten strammes inn. Midlertidige ansatte skal som hovedregel få fast stilling etter tre år. Vilkårene for midlertidige ansettelser harmoniseres med arbeidsmiljøloven.
  • Begrepet «tjenestemenn» og annen foreldet begrepsbruk er byttet ut med et enklere og mer moderne språk.
  • Loven viderefører gjeldende regler for ansatte som er embetsmenn.

Du kan lese den nye loven på lovdata.

Styringsrett i statlig sektor

Også i statlig sektor blir det lagt til grunn at arbeidsforhold inngås under den forutsetning av at arbeidsgiver har styringsrett. I likhet med private arbeidsgivere vil statlige arbeidsgiveres mulighet til å ensidig beslutte endringer i et løpende arbeidsforhold, bero bl.a. på en tolkning av arbeidsavtalen med den enkelte ansatte.

Det er viktig å være bevisst ved utforming av arbeidsavtaler, slik at arbeidsgiver skaper rom for endring og ikke innsnevrer styringsretten ved å skrive for detaljerte arbeidskontrakter. Styringsretten vil i tillegg være begrenset av tariffavtaler, lovgivning og av mer allmenne saklighetsnormer. De alminnelige saklighetsnormene innebærer at det stilles visse krav til arbeidsgivers saksbehandling. Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten beslutte å gjennomføre visse endringer for å løse konflikter. – f.eks i forhold til de ansattes arbeidsoppgaver eller arbeidssted.
Det finnes flere eksempler fra rettspraksis på at domstolene aksepterer at arbeidsgiver gjør endringer i kraft av styringsretten for å løse konflikter.

Personalsaker og konflikthåndtering kan være krevende

I slike situasjoner er det viktig at du har kjennskap til regelverket og vet hvordan du kan bruke din styringsrett som arbeidsgiver. Lær hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet.

Julianne Habberstad er advokat i Visma Software AS og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte og forretningsjuridiske temaer.
Connect with Julianne: