Gå til hovedsiden

Ny G fra 1. mai 2012: Høyere sykepenger, dagpenger, pensjoner osv

Ny G påvirker også hvor mye man kan utdele i arveforskudd til nærstående uten at det skal gå inn i grunnlaget for beregning av arveavgift. Det påvirker også mange pensjoner. Grunnbeløpet øker til 82 122 kroner Grunnbeløpet (G) i folketrygden er endret fra 1. mai 2012 til 82 122 kroner. Gjennomsnittlig G for 2012 utgjør […]

Ny G påvirker også hvor mye man kan utdele i arveforskudd til nærstående uten at det skal gå inn i grunnlaget for beregning av arveavgift. Det påvirker også mange pensjoner.


Grunnbeløpet øker til 82 122 kroner
Grunnbeløpet (G) i folketrygden er endret fra 1. mai 2012 til 82 122 kroner. Gjennomsnittlig G for 2012 utgjør dermed 81 154 kroner.

Neste regulering vil skje med virkning fra 1. mai 2013.

Fra 1. mai 2011 til 30. april 2012 var grunnbeløpet 79 216 kroner. Økningen på 2906 kroner fra og med 1. mai 2012 er altså på 3,67 prosent, mens gjennomsnittlig grunnbeløp i 2012 er 4,01 prosent høyere enn gjennomsnittlig grunnbeløp i 2011.


Forskuddslån fra selskap
Et rentefritt forskudd på lønn (forskuddslån) fra arbeidsgiveren på opptil 49 2753 kroner (60 prosent av folketrygdens grunnbeløp fra 1. mai 2012) kan gi en fordel til en ansatt – gjerne ansatt i eget selskap – som tilsvarer to-tre tusenlapper i økt lønn.

Ut april 2012 kunne et slikt forskuddslån maksimalt være på 47 530 kroner.

Merk! Det er et krav at lånet skal tilbakebetales i løpet av ett år. Du kan ta opp et nytt lån hos arbeidsgiveren når det gamle er gjort opp, så sant det ikke bare er en papirtransaksjon (f.eks. at lånebeløpet i det nye lånet er nøyaktig det samme som gjenstående beløp i det gamle lånet).


Frivillig pensjon i eget AS
Det kan etableres en frivillig pensjonsordning med fradragsrett i aksjeselskaper eid og drevet av én person – eller av to eller flere – når selskapet ikke kommer inn under pålegget om OTP.

En slik frivillig tjenestepensjonsordning er begrenset til maksimum fire prosent av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget regnes av lønnsinntekt fra AS’et mellom 1G og 12G etter G fra 1. mai.

Opptil fire prosent av personinntekt 1G-12G mottatt i lønn fra eget aksjeselskap innebærer at en innehaver kan få sitt selskap til å sette av opptil 36 134 kroner i inntektsåret 2012 til innehaverens alderspensjon, mot 34 855 kroner i 2011.


Frivillig pensjon i egen næring
Opptil fire prosent av beregnet personinntekt mellom 1G og 12G innebærer at en næringsdrivende tilsvarende kan sette av opptil 36 134 kroner (inntektsåret 2012) til egen alderspensjon og få fradrag direkte i næringsinntekten, det vil si før skatt beregnes, mot 34 855 kroner i 2011.

Hva er så fradraget for pensjonssparing verdt i kroner og øre? Her er svaret for næringsinntekt at så lenge du i samlet personinntekt ligger mellom 490 000 og 796 400 kroner i 2012 – og dermed betaler ordinær sats toppskatt – har pensjonsinnskuddet en fradragsverdi på 48 prosent. For hver tusenlapp du setter inn til egen pensjon basert på næringsinntekt, reduseres skatten med opptil 480 kroner.

Med en samlet personinntekt i næring under 490 000 kroner reduseres skatten med opptil 390 kroner for hver tusenlapp spart til pensjon. Over 796 400 kroner reduseres skatten med opptil 510 kroner for hver tusenlapp spart til pensjon.


Sykepenger
Sykepenger utgjør 100 prosent av brutto arbeidsinntekt. Laveste sykepengegrunnlag (0,5G) er 41 061 kroner fra 1. mai 2012. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Høyeste sykepengegrunnlag (6G) 492 732 kroner. Sykepenger maksimum 1 895 kroner per dag, minimum 158 kroner. Utbetales fem dager i uka.


Dagpenger
Dagpenger ved arbeidsledighet utgjør 2,4 promille per dag av brutto arbeidsinntekt, sykepenger, fødselspenger og dagpenger.

Maksimum dagpengegrunnlag (6G) 492 732 kroner per år (fra og med 1. mai 2012). Maksimum per dag (2,4 promille) 1 183 kroner.

Minimum dagpengegrunnlag (1,5G) 123 183 kroner. Minimum per dag 296 kroner. Utbetales fem dager i uka.


Årlig fribeløp i arveavgift
For gaver eller arveforskudd gis det i 2012 avgiftsfritak for et årlig fribeløp på halvparten av folketrygdens grunnbeløp ved årets start.

I 2012 blir det årlige fribeløpet dermed på 39 608 kroner, ut fra at grunnbeløpet per 1. januar 2012 var på 79 216 kroner.

Gaver innenfor det årlige fribeløpet skal ikke meldes til arveavgiftsmyndigheten. Men er det årlige fribeløpet ett år fullt utnyttet gjennom gavetransaksjoner, er senere gaver samme år meldepliktige. Det gjelder også for fødselsdagsgaver, julegaver osv.


Regulering av pensjoner
Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent.


Regulering av løpende alderspensjoner
Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.


Regulering av satsene for minste pensjonsnivå
For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende:

  • ektefellen har pensjon: 129 294 kroner (lav sats),
  • ektefellen har ikke har pensjon, men årlig inntekt over 2G: 150 425 kroner (ordinær sats),
  • enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under 2G og som ikke har pensjon: 162 615 kroner (høy sats), og
  • forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: 243 935 kroner (særskilt sats).

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Kilde: Tall, satser, regulativ

Av Otto Risanger – www.risanger.no 

Mest populære