Gå til hovedsiden

Ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene

Fra 1. august 2018 er det innført både ny bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm i barnehagene. Hva er egentlig endret? Må du som leder gjøre noen grep for at din barnehage skal overholde de nye kravene?

Ny bemanningsnorm

I barnehageloven § 18 er det nå inntatt en bestemmelse om grunnbemanning i barnehagen. Dette er helt nytt. Tidligere har det bare vært et generelt krav om at bemanningen skal være forsvarlig, men nå er det altså lovfestet en konkret minimumsnorm. Normen om grunnbemanning innebærer at barnehagen minst skal ha

  • En ansatt per 3 barn når barna er under 3 år
  • En ansatt per 6 barn når barna er over 3 år

Som leder må du vite hvilke ansatte som skal telle med i grunnbemanningen. Normen omfatter de årsverk som er satt av til det ordinære og direkte arbeidet med barna, som pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og den tiden styrer arbeider direkte med barna. Personer som har praksis eller arbeidstiltak i barnehagen, lærlinger, spesialpedagoger og annet ekstra personale skal holdes utenfor beregningen.

Barnehagen skal ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk, men skal beregne prosentvise stillinger for å oppfylle normen. Bemanningsnormen gjelder videre for hele barnehagen samlet. Det er ikke sånn at normen må oppfylles i alle avdelinger hver for seg.

Hva hvis barnehagen ikke oppfyller bemanningsnormen?

Mange barnehager oppfyller allerede den lovfestede minimumsnormen for grunnbemanning. Disse barnehagene trenger ikke foreta seg noe i denne sammenheng. De barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen, har frist frem til 1. august 2019 med å innfri det nye kravet. Dette er fastsatt gjennom en egen forskrift om overgangsregler. Hvis barnehagen ikke klarer å innfri kravet til grunnbemanning innen 1. august 2019, må barnehageeier søke om dispensasjon.

Skjerpet pedagognorm

I tillegg til ny bemanningsnorm er det nå vedtatt en skjerpet pedagognorm. Tidligere var minimumskravet 9 og 18 barn per pedagog, men fra 1. august 2018 sier Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 at det skal være minimum en pedagogisk leder per

  • 7 barn når barna er under 3 år
  • 14 barn når barna er over 3 år

Det er viktig å være oppmerksom på at barnehagen ikke kan øke antallet pedagoger prosentvis i takt med økt antall barn utover 7 eller 14. Forskriften krever at barnehagen ansetter en ny pedagog i fulltidsstilling der det er ett barn til utover 7 eller 14. Videre er det nå presisert i forskriften at barn regnes for å være over 3 år fra og med august det året de fyller 3 år.

Pedagognormen knytter seg til barnehagen som helhet, på samme måte som bemanningsnormen. Det er ikke et krav at pedagognormen må oppfylles i alle avdelinger hver for seg. Det er barnehageeier som avgjør hvordan pedagogressursene fordeles innad i barnehagen.

Er det bare pedagogiske ledere som teller med i beregningen?

I forskriften brukes begrepet «pedagogisk leder» gjennomgående, men det er viktig å være klar over at

  • Alle barnehagelærere teller med i beregningen, uavhengig av om de har stillingskode som pedagogisk leder eller ikke

Det er altså selve utdanningen som er avgjørende, ikke stillingskoden. Dette kunne med fordel vært tydeligere presisert, da forskriftens ordlyd kan skape forvirring.

Hvilke konsekvenser kan skjerpet pedagognorm få for barnehagen?

Den skjerpede pedagognormen gjelder fra 1. august 2018, uten noen overgangsordning tilsvarende den som gjelder kravet til grunnbemanning. Barnehagene skal altså oppfylle forskriftens krav til pedagogtetthet fra og med barnehageåret 2018/2019. For mange barnehager får ikke den skjerpede pedagognormen konsekvenser, da de allerede har tilstrekkelig med pedagoger. Enkelte barnehageeiere må imidlertid ansette flere pedagoger i sine barnehager for å oppfylle de skjerpede kravene.

Ansettelse av flere pedagoger kan i enkelte tilfeller gjøre at barnehagen kommer i en overtallighetssituasjon. I slike tilfeller er det viktig at barnehageeier gjennomgår en grundig prosess i samarbeid med tillitsvalgte, og forsøker ivareta alle ansatte på best mulig måte. Oppsigelser skal alltid være siste løsning. Husk at ansatte i barnehagen som oftest er ansatt i kommunen som sådan. Det betyr at det ikke vil være anledning til å si opp ansatte hvis det er mulig med omplassering til andre barnehager i kommunen, eller at annet passende arbeid i kommunen kan tilbys.

Som leder er det et omfattende regelverk du har ansvar for – har du oversikt?

Gjennom gode systemer, internkontroll og opplæring kan du sørge for at ansatte på alle nivåer praktiserer reglene på lik måte.

Sjekk ut leders juridiske ansvarsområde

 

Veilederen – Kompliserte regler, enkelt fortalt

Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. Blant annet er følgende nærmere omhandlet: Hvilke krav som stilles til organisering og bemanning, regler om arbeidstid, lønn og andre godtgjøringer og hvilke regler som må følges ved endring av arbeidsvilkår og oppsigelser.

Prøv Veilederen gratis i dag

 

Mest populære