Norske bedrifter undervurderer digital kompetanse

Norske bedrifter undervurderer behovet for digital kompetanse. Det viser undersøkelsen Visma Digital Index: 47 % av mener de i svært liten eller liten grad mangler kompetansen som vil kreves for å lykkes med digitalisering. Bare 14 % mener de i stor eller svært stor grad har behov for ny kompetanse inn i bedriften.  

Hvorfor er det et problem? 

Norges rikdom og fremtidige velferd ligger heldigvis ikke bare i Nordsjøen, men først og fremst i arbeidskraften vår. Norges største ressurs er menneskene som jobber her i landet. 

Å ha rett kompetanse hos sine ansatte, er derfor bedriftenes viktigste konkurransefortrinn.

Digital kompetanse er en kompetanse vi ser at vi trenger å øke i tiden framover, men som de fleste norske bedrifter har dårligst dekket opp med i dag: Flere undersøkelser, gjort av Abelia, IKT-Norge, Tekna og NHO, viser at norske bedrifter mangler tilstrekkelig digital kompetanse. De mangler også kompetanse om hva teknologi er og hva den kan bidra til. Rapporten IT i praksis viser at manglende tilgang til riktig kompetanse holder virksomheter tilbake i arbeidet med digitalisering.  

Last ned rapporten Visma Digital Index her

Hvorfor forstår ikke bedriftene kompetansebehovet?

Hvorfor svarer 47 % av bedriftene at de i svært liten eller liten grad mangler kompetansen som vil kreves for å lykkes med digitalisering? Handler det om at de jobber i bedrifer som skiller seg fra resten av bedriftsmarkedet og allerede har den “riktige” kompetansen på plass? Trolig ikke. Årsaken er nok at de mangler innsikt og kompetanse om hva omstilling og digitaliseringen vil kreve av dem og de ansatte framover. Vet norske bedriftsledere hva digital kompetanse er og hva som vil kreves av deres ansatte i tiden framover, helt konkret? McKinsey hevder at så mange som 70 % av store digitale transformasjoner feiler, noe som er en indikasjoner på at det er nettopp et stort kompetanseløft som skal til. Et annet aspekt er om det er ubehagelig å innrømme overfor en selv at man ikke har den kompetansen som trengs for å lykkes med en digital transformasjon.

Les også: Digitalisering: Mange vet ikke hvor de skal starte

Paradoks: IT-sjef mener ikke bedriften mangler kompetanse

64 % av IT-sjefene mener at bedriften ikke mangler kompetanse, mens 52 % av de daglige lederne og 53 % av økonomisjefene mener at de i noen eller større grad mangler kompetansen. Det er urovekkende at det er såpass stor uoverensstemmelse mellom IT-sjef og daglig leder/økonomisjef på spørsmål om både kompetanse og barrierer for endring, fordi uenighet i toppledelsen ofte er en årsak til at digital transformasjon feiler.

Les også: Den nye it-sjefen: Fra supporter til strateg

Hva sier ekspertene om fremtidens kompetansebehov?

Behov 1: Digital kompetanse hos ledelsen

Ledere har ikke vært vant til å tenke på digital teknologi som en sentral driver i verdiskaping, men er nødt til å gjøre det i dag. Flere undersøkelser viser at manglende teknologikompetanse hos ledere i beslutningsprosesser, er en av de største barrierene for digitalisering.

Men teknologiinnsikt i seg selv gir ingen kommersiell verdi for virksomheten. Digital ledelse er en mer strategisk kompetanse, som ikke først og fremst handler om kunnskap om IT, men evnen til å gjennomføre endringsprosesser – gi retning, motivere medarbeidere og sikre lønnsomhet. De beste lederne klarer å forutse konsekvenser av trender tidligere og tydeligere enn konkurrentene. De kan ta strategiske grep før konkurrentene og skaffer sin virksomhet en konkurransefordel i markedet.

Behov 2: Allmenn kompetanse i bedriften

60 % av tilgjengelig funksjonalitet i programvare for bedrifter utnyttes ikke. For å få nytte av et system er nøkkelen å skape endringer i atferd og tankesett hos mennesker, blant annet gjennom digital opplæring og brukerstøtte.

Alle ansatte trenger grunnleggende brukerkompetanse. Uten den kan vi ikke forstå mulighetene som ligger i teknologi og utnytte den riktig. Manglende intern kompetanseheving og forståelse for digitalisering vil dessuten møte endringsmotstand og frykt fra de ansatte, i en situasjon der vi mer enn noe annet er avhengige av endringsvilje

Behov 3: Spisskompetanse i bedriften

Digitaliseringen i samfunnet gir også endringer i tradisjonelle arbeidsplasser. Vi ser en økende automatisering – ikke bare i industrien, men også innen kundebehandling, for eksempel i bank og forsikring. Når innholdet i arbeidet endres, endres også kompetansebehovet.

Digital spisskompetanse spenner bredt, fra kompetanse innen IT-sikkerhet, dataanalyse og kybernetikk (automatisk styring av systemer), til teknologiforståelse og digitale forretningsmodeller. Behovet for denne kompetansen gjelder på tvers av næringer, og både for små og store bedrifter.

Hva er Visma Digital Index?

Visma Digital Index  er en undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter. Den gjennomføres for tredje år på rad, og det positive for norske bedrifter er at digitaliseringsgraden øker fra 47 % i 2018 til 54 % i 2019. Digitaliseringsgraden baserer seg på i hvilket omfang norske bedrifter har digitalisert 13 sentrale økonomiske og administrative prosesser. I tillegg har undersøkelsen kartlagt rammer og forutsetninger for digitalisering som blant annet hindringer, drivere, kompetansebehov og konkurransekraft

Last ned rapporten Visma Digital Index 2019 her

0