Gå til hovedsiden

Nå kan NUF omdannes til AS – skattefritt

Et enkeltpersonforetak (ENK) eller et ansvarlig selskap (ANS/DA) kan omdannes til aksjeselskap uten at omdanningen får skattemessige konsekvenser. Det samme gjelder i 2013 også for NUF.

FRA NUF TIL AS: OMDANNING TILLATT
Reglene om skattefri omdanning gjelder i 2013 også for NUF som ønsker å omdanne til AS.

Merk! Adgangen til å omdanne skattefritt avgrenses til NUF med begrenset ansvar, altså til selskaper med ansvar som et norsk AS. Dette er den vanligste NUF-formen.

For utenlandsk etablerte selskaper med fullt ansvar, altså tilsvarende ANS, DA og enkeltpersonforetak, gjelder ikke de nye reglene om skattefri omdanning.

Det er et vilkår at NUF-et er alminnelig skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-2 første ledd, bokstav e) – altså at selskapet er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Skattemessig kontinuitet, det vil si videreføring av avskrivningsgrunnlag, inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner, er også et vilkår for at skattefri omdanning skal kunne gjennomføres.

Regnskapsførernes organisasjon NARF kommenterer endringen for NUF (i forbindelse med statsbudsjettet for 2013):

– På denne måten taper ikke Staten på den foreslåtte endringen. Den skattefrie omdanningen medfører kun at skatteplikten utsettes ved at skatteposisjonene i NUF-et videreføres i AS-et og kommer til beskatning på et senere tidspunkt.

OMDANNING AV ENK TIL AS SKATTEFRITT
Revisorfritaket for små AS fra 1. mai 2011 og reduksjon av kravet til aksjekapital fra 100.000 til 30.000 kroner fra 1. januar 2012 gjorde det mer aktuelt for innehavere av enkeltpersonforetak å omdanne virksomheten til eget aksjeselskap.

Et enkeltpersonforetak (ENK) kan faktisk omdannes til aksjeselskap AS uten at omdanningen får skattemessige konsekvenser.

OMDANNING INNEN 1. JULI
Overgang til selskapsligning foretas med virkning fra 1. januar i inntektsåret. Det er imidlertid krav om at et AS må være stiftet og melding sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli i inntektsåret.

Merk! Det innebærer at omdanningen fra enkeltpersonforetak til AS må foretas innen 1. juli 2013 for å få virkning fra inntektsåret og regnskapsåret 2013.

I et AS er ansvaret for aksjonærene i utgangspunktet begrenset til aksjeinnskuddet (minimum 30.000 kroner). Det er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaveren ansvarlig for alt.

MINST 80 PROSENT AV AKSJEKAPITALEN
AS-et må overta den næringsdrivendes ligningsmessige inngangsverdier på nærings- og finansaktiva som blir overført til selskapet.

Innehaveren av enkeltpersonforetaket må (eventuelt sammen med ektefelle) tegne minst 80 prosent av aksjekapitalen i det omdannede selskapet (aksjeselskapet) og ha en tilsvarende andel av stemmeretten.

Inntil 20 prosent av aksjene – med tilsvarende stemmerett – kan tegnes av eierens arvinger eller andre med særlig tilknytning til virksomheten.

STOR RISIKO ELLER STORE OVERSKUDD
Men det er viktig å være klar over at det ikke uten videre er lurt at et ENK omdannes til AS.

Tips! En slik omdanning vil i første rekke være hensiktsmessig der et ENK driver en virksomhet med stor risiko, høy omsetning og betydelige overskudd, har ansatte, eller driver virksomhet med store verdier i varige driftsmidler eller med lånefinansiering.

IKKE OMDANNING AV AS TIL ENK
Det er altså liberale regler skattemessig for den som ønsker å gjøre et firma om fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Er det snakk om å gå den andre veien, altså gjøre et AS om til et enkeltpersonforetak, blir det helt andre regler: AS-et må oppløses, med likvidasjonsbeskatning for aksjonæren(e).

Innehaveren står fritt til å opprette sitt ENK når det måtte være, og også til å sette inn gjenværende (og beskattede) midler etter likvidasjonen inn i ENK-et når og i den grad det måtte passe.

OMDANNING AV ANSVARLIG SELSKAP
Hvis ansvarsformen endres i et ansvarlig selskap, medfører det ingen konsekvenser.

Et ANS (hvor hver av eierne står solidarisk ansvarlig for all eventuell gjeld i selskapet) kan f.eks. omdannes til et DA (delt ansvar, hvor hver av eierne står ansvarlig bare for en fastsatt prosentdel av eventuell gjeld i selskapet).

Merk! Skatterettslig vil det være det samme selskapet som består. Det er fordelingen av ansvar som er endret.

FRA ANS/DA TIL AS: SAMME EIERINTERESSER
Omdanning fra ansvarlig selskap til aksjeselskap må ikke medføre forskyvning av eierinteressene i selskapet. Aksjekapital og stemmeretter fordeles i samsvar med hver deltakers eierandel før overføringen.

Merk! Er det planer om å endre eierforholdene, bør det altså gjøres i ANS/DA-et før man starter omdanningen.

Men hver av deltakerne kan likevel overføre en femdel av sine aksjer til arvinger og ansatte med de begrensninger vi så på ovenfor.

OMDANNING AV SELSKAP TIL ENKELTPERSONFORETAK?
Det er altså liberale regler skattemessig for den som ønsker å gjøre et firma om fra enkeltpersonforetak til ansvarlig selskap eller til aksjeselskap, eller et ansvarlig selskap om til en annen type ansvarlig selskap eller til aksjeselskap.

Er det snakk om å gjøre et selskap om til et enkeltpersonforetak, blir det helt andre regler.

Det regnes som likt med oppløsning av et selskap at andeler skifter eier på en slik måte at det bare er igjen én eier (enkeltpersonforetak) til det tidligere selskapets eiendeler og virksomhet.

Dette kan skje f.eks. ved at alle deltakerne overdrar sine eiendeler til en tredjemann med betaling av vederlag til deltakerne. Det kan også skje ved at alle deltakerne, med unntak av en, trer ut av selskapet.

Oppløsningen anses funnet sted i det inntektsåret det blir sittende igjen bare én eier i det opprinnelige selskapet.

Kilde: Skatteplanlegging for småbedriften

 

Mest populære