«Mobilskatten» – skattereglene for dekning av mobiltelefon og bredbånd

2012 er nå historie og det er igjen tid for lønnsinnberetning av blant annet elektronisk kommunikasjon. Her på Visma Kompetansesenter Lønn og HR får vi mange spørsmål om reglene for innberetning og skatteplikt på elektronisk kommunikasjon. Arbeidstakere som får dekket mobiltelefon, hjemmetelefon, mobiltelefon, ADSL og bredbånd skal skattlegges for det når arbeidstaker har tilgang til slike tjenester.

Skatteplikt etter sjablonsatser
Arbeidstakere som disponerer elektroniske kommunikasjonstjenester skattlegges etter sjablonsatser når det foreligger tjenestlig behov for å få dekket tjenesten/tjenestene. Foreligger ikke tjenestlig behov skattlegges vedkommende for hele beløpet arbeidsgiver dekker, se nedenfor.

Det gis et skattefritt grunnbeløp på kr 1.000 pr år.

En tjeneste:
Den skattepliktige fordelen settes til maksimalt kr 4.000.

I praksis det regningene lyder på mellom kr 1.000 og kr 5.000 pr år.

To eller flere EK-tjenester:
Den skattepliktige fordelen settes til maksimalt kr 6.000

I praksis det regningene lyder på mellom kr 1.000 og kr 7.000 pr år.

Vær klar over at når vi her snakker om regninger er det brutto regning inkludert merverdiavgift som skal legges til grunn.

Tilgang til elektronisk kommunikasjon deler av året
Har arbeidstaker kun hatt tilgang til EK-tjenesten(e) deler av året, skal fordelsbeskatning gjennomføres forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder arbeidstaker har disponert EK-tjenesten(e). Påbegynt måned anses som hel måned.

Hva regnes som en tjeneste?
Som EK-tjenester anses:

 • fasttelefon, gjennom ISDN eller analog linje
 • mobil taletelefoni (mobiltelefon)
 • fasttilgang til bredbånd, typisk gjennom kobberlinje (for eksempel ADSL)
 • mobil tilgang til datakommunikasjon, for eksempel via trådløse nett
 • IP/bredbåndstelefoni, med «alle til alle»-funksjon (dvs. med mulighet til å nå også abonnenter med fasttelefon gjennom ISDN eller analog linje)

Mobil datakommunikasjon over mobilnettene GSM og UMTS/3G regnes ikke som egen tjeneste. Dekning av dette er inntil videre unntatt fra skattlegging etter sjablongregelen. Dersom ett abonnement kan brukes i to eller flere apparater, for eksempel ved såkalt tvilling-SIM, anses dette kun som én EK-tjeneste.

Egenbetaling reduserer skatteplikten
Dekker arbeidstaker selv deler av kostnadene for EK-tjenestene, skal egenbetalingen redusere det skattepliktige sjablonbeløpet. Egenbetaling kan enten være:

 • Trekk i lønn for privat bruk dersom det er arbeidsgivers abonnement
 • Det beløpet arbeidsgiver ikke refunderer dersom det er arbeidstakers abonnement

Innholdstjenester
Innholdstjenester som arbeidsgiver dekker i tillegg til alminnelige EK-tjenester faller utenfor den ordinære sjablonbeskatningen. Slike kostnader må derfor holdes utenfor totalbeløpet som danner grunnlag for beregning av det sjablongmessige beløpet.

Det må skilles mellom kostnader til privat bruk av innholdstjenester og kostnader til bruk av innholdstjenester i yrket. Dekker arbeidsgiver de private innholdstjenestene skattlegges vedkommende for disse i tillegg til sjablongbeløpet.

Ved talekommunikasjon over fastnett eller mobilnett skal kostnader knyttet til bruk av følgende telefonnummer alltid behandles som innholdstjenester:

 • 4-sifrede nummer (opplysningstjeneste) i intervallet 1850-1899
 • nyttetjenester som for eksempel bestilling av kinobilletter, juridiske tjenester, givertelefoner og datasupporttjenester som tilbys gjennom 820- serien
 • underholdningstjenester som for eksempel spåtjenester, kontakttjenester, pratelinjer og konkurranser som tilbys gjennom 829-serien

Ved SMS/MMS-kommunikasjon over mobilnett skal kostnader knyttet til bruk av følgende telefonnummer alltid behandles som innholdstjenester:

 •  4-sifrede nummer
 • 5-sifrede nummer

Normalt kan innholdstjenestene beløpsmessig skilles ut fra kostnadene til selve tilgangen ved hjelp av spesifisert regning. Dersom verdien av innholdstjenestene ikke kan skilles fra verdien av tilgangen må verdien av innholdstjenestene fastsettes skjønnsmessig.

Utlån av nettbrett til ansatte
Fordel ved arbeidstakers private bruk av datautstyr utplassert av arbeidsgiver er skattefri når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig behov. Nettbrett anses som datautstyr og kan lånes ut skattefritt dersom arbeidstaker har tjenestlig behov.

Kostnader til mobildata på slike nettbrett regnes ikke som egen tjeneste da dette går over mobilnettene GSM og UMTS/3G, jf ovenfor.

EK-tjenester refundert uten bilag
Refunderer arbeidsgiver ansattes kostnader til elektronisk kommunikasjon hvor originalbilaget ikke leveres er hele det refunderte beløpet skattepliktig.

Gis det en fast utgiftsgodtgjørelse til dekning av elektronisk kommunikasjon er også dette skattepliktig.

Lønnsinnberetning
Skattepliktig fordel av elektronisk kommunikasjon skal innberettes i kode 130-A når arbeidstaker skal skattlegges etter sjablonreglene. I tekstfeltet skal det gis følgende tilleggsopplysinger:

 • Dekket av arbeidsgiver
 • Dekket av arbeidstaker (egenbetaling fra arbeidstaker)
 • Antall abonnement
 • Tidsrom

Ved refusjon uten at originalbilaget leveres inn, innberettes hele det refunderte beløpet i kode 149-A. Gis det en utgiftsgodtgjørelse til dekning av elektronisk kommunikasjon skal innberetning foretas i kode 199-A.

Har du all den kompetanse du trenger innenfor lønnsfaget?

Visma tilbyr ikke bare et lønnssystem, men også et stort kompetansemiljø rundt lønnsfaget. Vi arrangerer flere kurs som både kunder og ikke-kunder kan delta på.

Sjekk ut vår kurskalender her!

Vurderer du å bytte lønnssystem til Visma Lønn? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

kontakt-meg-button

 

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: