Gå til hovedsiden

Ledelse i kommunen: Slik lykkes du i rollen som leder

Som leder i offentlig sektor har du en av de mest krevende lederstillingene. Utfordringene er mange. Hvordan lykkes du med ledelse i kommunen?

Ledelse-i-kommunen
Ledelse-i-kommunen

– Stødighet og mestring skaper gode resultater. Når du har medarbeidere som er trygge, trives i jobben sin og gir gode tjenester til kommunens innbyggere, da har du forstått og fått til det som er viktig når det kommer til personalledelse i kommunen, sier salgssjef Lone Hansen.

Hansen har 20 års erfaring fra kommunal sektor, blant annet som avdelingsleder, virksomhetsleder i sykehjem og i rådmannens ledergruppe.

Spille hverandre gode

Som leder skal du skape resultater gjennom andre, påpeker Hansen.

– Du må få dine mellomledere og medarbeidere til å forstå dette for at dere skal lykkes med å skape gode og trygge tjenester til kommunens innbyggere. Både medarbeiderne og du som leder må ta beslutninger med grunnlag i loven, handle i tråd med verdier og handle innenfor den økonomiske rammen som er politisk, forteller hun.

Medarbeiderne skal kjenne at jobben de gjør er avgjørende for å kunne gi gode tjenester.

Administrasjon og ledelse i kommunen – to sider av samme sak?

Økte krav til rapportering kombinert med reduksjon av stabs- og støttefunksjoner, gjør at administrasjon blir en stor del av kommunale lederes hverdag.

– Å balansere tid til både ledelse og administrasjon kan være utfordrende. Mange ledere opplever et takras av administrative oppgaver, og mestrer av den grunn ikke å drive god nok personalledelse i kommunen, sier Hansen.

Hun forteller at det er viktig at du som leder skaper et godt klima som gjør at du har kapasitet til å drive personalledelse, og organisere arbeidet slik at du ivaretar både effektivitet og kvalitet.

– Dette er helt avgjørende for å lykkes som leder. Ledere som er gode på effektiv styring og administrasjon finner også lettere tid og mulighet til strategisk utviklingsarbeid, samt til god oppfølging av sine medarbeider, sier Hansen.

6 tips til god personalledelse i kommunen

1. Bygg grunnmuren på lover og regler

Å kjenne til relevant lovverk, regler og retningslinjer, både på personal og tjenesteområdet, skaper trygghet. Dersom du og dine medarbeidere ikke har nok kunnskap med lovgivningen, og ikke baserer beslutninger på dette, er det fare for at det kan oppstå forhold som kan bli krevende å bygge videre på. Under slike forhold kan også dårlig omdømme oppstå, og du kan pådra deg merarbeid som kunne vært unngått.

Helse- og omsorgssektoren må sette seg inn i og forholde seg til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Denne setter tydelige krav til forståelse og kunnskap om lovverket.

2. Bygg reisverket på kompetente medarbeidere

KompetanseplanFor å kjenne dine ansatte trenger du å bruke tid i miljøet, og være oppdatert på det som skjer på “gulvet”. I ditt lederskap skal den enkelte medarbeider utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger. Dette kan gjøres gjennom at du stiller tydelige forventninger, gir råd, støtte og konstruktive tilbakemeldinger. Samtidig skal den enkelte medarbeider ta ansvar for egen læring. God rolleklarhet innebærer at medarbeiderne ikke er i tvil om hvilke oppgaver han eller hun har ansvaret for, og hva som forventes for å gjøre en god jobb. Å investere i utvikling og bruk av dine medarbeideres kompetanse er en av de viktigste faktorene for å skape gode kommunale tjenester.

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

3. Bygg taket på huset med visjoner, tydelige mål og verdier

For å kunne lede dine medarbeidere på en riktig måte trenger du et tydelig budskap, klare mål og forventninger til dem. For å komme dit må du og dine medarbeidere vite konkret hva målet er. Hva er visjonen i kommunen eller virksomheten du leder? Fra visjonen utleder du konkrete overordnede mål og delmål for virksomheten eller avdelingene, som følges opp gjennom handlingsplaner. Det er også viktig å ha tydelige verdier å lede etter. God ledelse i kommunen bygger på dette.

4. Innred huset med ditt personlige lederskap

For å lede andre er det viktig å tilegne seg kunnskap om ledelse, samt å kunne lede seg selv. Hvilke ferdigheter som kreves av deg som leder avhenger av hvilke situasjoner og relasjoner du står i. Det er derfor viktig at du er bevisst på dine sterke og sårbare sider som leder, og hvilke ferdigheter du trenger å trene på. Du må også være bevisst på dine personlige verdier, og se at de er sammenfallende med verdiene som er vedtatt i kommunen du jobber for. Et godt lederskap begynner med din relasjon til deg selv.

5. Ha riktig medarbeider på rett plass

Rekruttering er den viktigste jobben du gjør som leder. Du må rekruttere den riktige medarbeideren ved ansettelsen, og sørge for at riktig medarbeider er på rett plass. Ved endringer i organisasjonen eller virksomheten, må du kunne lede de som ikke lenger er på rett plass til en annen rolle, arbeidsoppgaver eller arbeidsplass.

6. Samarbeidsrom med tillitsvalgte

Gode samarbeidsforhold skapes av god kommunikasjon, gjensidig respekt, tillit og personlige relasjoner. Ledere og tillitsvalgte bygger tillit ved å vektlegge en åpen dialog. Relasjonen med tillitsvalgte påvirker et godt fungerende arbeidsmiljø, medskapingsprosesser og den bærekraftige utviklingen av virksomheten. Sett samarbeidet i system, ha jevnlige møter mellom ledelsen og plasstillitsvalgte og involvere de tillitsvalgte.

Mest populære