Gå til hovedsiden

Økning i laveste mva-sats – hva innebærer endringen?

Stortinget vedtok den 12. desember 2017 å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12%. Hva innebærer økningen?

Regjeringen foreslår en økning i laveste mva-sats fra 10% til 12%.
Økning i laveste mva-sats – hva innebærer forslaget?

Når trer økningen i kraft?

Den økte merverdiavgiftssatsen vil gjelde fra 1. januar 2018 og omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgiften, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Hva innebærer økningen?

Det er viktig å merke seg at økningen medfører en administrativ utfordring for virksomheter som baserer seg på booking og salg av sine tjenester langt frem i tid.

Dette vil for eksempel være hoteller, fornøyelsesparker og skianlegg som selger heiskort (sesongkort). Utfordringen ligger i at ved endringer i merverdiavgiftsregelverket skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1.

Dette gjelder også for varer og tjenester som er betalt før regelverket eller satsen ble endret. Med andre ord er leveringstidspunktet avgjørende for hvilken sats som skal anvendes og faktureringstidspunktet avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften.

For eksempel kan et hotell derfor måtte etterfakturere den økte satsen hvis booking og betaling skjer i 2017, men overnattingen (tjenesteleveransen) skjer i 2018. Selger kan faktisk kreve at mottaker betaler etter mval. § 22-1 (2), men i realiteten kan det nok være at selger velger å dekke kostnaden i overgangsperioden.

Overgangsregler for persontransporttjenester

Ved tidligere satsøkninger har avgiftsmyndighetene lagt til grunn at det likevel ikke må kreves betaling eller etterfakturering etter ny sats av utgående merverdiavgift for billetter med inntil 30 dagers varighet som er solgt før 1. januar og der tjenesten delvis leveres etter 31. desember.

Dette vil i hovedsak omfatte persontransporttjenester. For billetter med mer enn 30 dagers varighet (årskort, sesongkort mv.) som er solgt før 1. januar og der hele tjenesten leveres etter 1. januar, må selger innberette utgående merverdiavgift med den sats som gjelder etter 1. januar. Dersom tjenesten leveres både før og etter nyttår, må det foretas en skjønnsmessig fordeling.

Skatteetatens prinsipputtalelser om dette finner du her. Uttalelsen gjelder økningen som skjedde i 2016 og videreføres for 2018.

Skrevet av advokat Øystein Vågsether – Merverdiavgift – Magnus Legal

Mest populære