Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet - varer og tjenester

Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet

Omsetning mellom næringsdrivende kan være utfordrende. I dette innlegget ser vi på de krav skattemyndighetene stiller til korrekt håndtering av fakturaer fra utlandet gjennom bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Kravene til dokumentasjon

Inngående avgift skal dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget, jf. merverdiavgiftsloven § 15-10. Bokføringsreglene presiserer nærmere kravene til dokumentasjonen som gir grunnlag for fradragsføring. Kravene er svært strenge. Den næringsdrivende må derfor utvise aktsomhet ved mottak og behandling av salgsdokumentene.

Fordi korrekt håndtering vil avhenge av hvorvidt det er snakk om omsetning av varer eller tjenester, deler vi gjennomgangen inn i kjøp av varer og kjøp av tjenester.

 

Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet – varer og tjenester

 

Kjøp av varer fra utlandet

Det følger av bokføringsforskriften § 5-5-2 at merverdiavgift ved innførsel av varer skal dokumenteres med:

  • Innførselsdeklarasjonen og
  • Grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon.

I innførselstilfeller gir ikke selgers faktura alene grunnlag for fradragsføringen. Innførselsdeklarasjonen skal inneholde alle relevante opplysninger, herunder varetype, mengde, leveringsvilkår og varenes tollverdi, jf. tollforskriften § 4-20-1. I tillegg skal betalt avgift ved innførsel spesifiseres.

Grunnlagsdokumenter vil typisk være tollfaktura og fraktbrev.
Inngående merverdiavgift fradragsføres på vanlig måte i omsetningsoppgaven post 8.

Som regel vil transportør legge ut merverdiavgift for innførsel av varer samt kreve et tillegg for omkostninger. Det er viktig at kjøper også får grunnlagsdokumentene som viser hva som er innført, slik at fradragsretten for de innførte varer sikres.

Den som deklareres som mottaker er ansvarlig for å betale merverdiavgift ved innførsel. Deklarasjon som mottaker er også dokumentasjon på at man har fradragsrett for denne merverdiavgiften.

En ofte forekommende feil er at uriktig subjekt står oppført som mottaker. Dette kan typisk oppstå i tilfeller hvor en norsk kjøper bestiller en vare fra utlandet og ber om at varen leveres direkte til sin kunde. Utgangspunktet skulle være at kjøper var ansvarlig for merverdiavgiften ved innførsel og skulle derfor deklareres som mottaker i tolldeklarasjonen.

Hvis varen så blir deklarert på kjøpers kunde oppstår en situasjon hvor kjøper ikke kan dokumentere retten til å fradragsføre merverdiavgift på innførsel. I slike tilfeller må man få varen omdeklarert på riktig mottaker.

Kjøp av tjenester fra utlandet

Vi forutsetter at en fjernleverbar tjeneste kjøpes og at kjøper skal beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning. En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste «der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted», jf. merverdiavgiftsloven § 1-3. Kjøp av slike tjenester fra utlandet medfører at kjøper er pliktig til å beregne merverdiavgiften, i motsetning til hovedregelen om at dette er selgers ansvar.

Er tjenesten ikke fjernleverbar skal selger i utlandet registreres i Norge, og fakturakravene skal følge bokføringsforskriften.

Når den norskregistrerte næringsdrivende mottar en faktura for kjøp av en fjernleverbar tjeneste, må man sjekke at fakturaen faktisk oppgir en utenlandsk næringsdrivende og dennes adresse.
Fakturagrunnlag i utenlandsk valuta skal omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet. Ved omregning skal tollmyndighetenes kurser benyttes.

Kjøp av tjenester føres i omsetningsoppgaven i en egen post 7 hvor utgående merverdiavgift oppgis. Virksomheter som har full fradragsrett fører den samme avgiften til fradrag under fradrag for inngående merverdiavgift i post 8.
Som nevnt innledningsvis stiller skattemyndighetene svært strenge dokumentasjonskrav. Vi anbefaler derfor at man bruker litt ekstra tid på å sjekke at vilkårene er oppfylt, for å unngå at tilleggsavgift blir ilagt ved et eventuelt bokettersyn.

 

Les også: Håndtering av moms ved salg til utlandet

Skrevet av advokat Øystein Vågsether – Merverdiavgift – Visma Advokater

 

www.visma.no/faktura

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Magnus: