Gå til hovedsiden

Kontantytelse – Hvordan velge riktig lønnsbeskrivelse?

Få en oversikt over hvilke lønnsbeskrivelser som er tilgjengelige, og når de som utgangspunkt er ment brukt.

Hvorfor er det viktig å velge riktig lønnsbeskrivelse ved registrering av lønn? I a-meldingen rapporterer arbeidsgiver inntekts- og arbeidsforholdsopplysninger hver måned. Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå (SSB) har derfor til enhver tid oppdaterte opplysninger som de kan bruke i sitt arbeid.

Les også: Hva er forskjellen på arbeidsreise og yrkesreise?

Det er også andre etater og institusjoner som kan bruke opplysningene fra a-meldingene etter samtykke eller hjemmel i lov, dette gjelder blant annet Fellesordningen for AFP, banker og Husbanken mv.  Forsikringsselskaper og banker kan også hente grunnlaget for OTP-premien dirkete fra a-meldingene.  At opplysningene i a-meldingen er oppdaterte og riktige hver måned er derfor av stor betydning.

Grunnlaget for beregning av sykepenger

Sykepengegrunnlaget fastsettes som hovedregel på grunnlag av hva som er rapportert i a-meldingene de tre siste månedene før den ansatte ble syk.

NAV sin kontroll av sykepengegrunnlaget angitt i inntektsmeldingen har en delvis automatisert beregning basert på hvilke lønnsbeskrivelser som er valgt ved rapporteringen i a-meldingen. De fleste lønnsprogrammer foreslår et sykepengegrunnlag til den digitale inntektsmeldingen basert på hva som er rapportert i a-meldingen.

Unøyaktig rapportering vil kunne medføre feil beregning av inntektsgrunnlaget, gi lavere refusjon av sykepenger enn forventet og generere  flere henvendelser fra NAV.

Se alle guidene våre om lønn og HR her

Valg av lønnsbeskrivelse – Kontantytelse

Her er en oversikt de mest brukte lønnsbeskrivelsene, og når de som utgangspunkt er ment brukt

Fastlønn

Lønnbeskrivelsen gjelder når lønn utbetales månedlig, ukentlig eller det gjøres en annen fast utbetaling. Fastlønn omfatter avtalt fast bruttolønn.

Timelønn

Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats. Det skal spesifiseres antall timer som ligger til grunn for timelønnen.

Faste tillegg

Faste tillegg  er tillegg som kommer regelmessig ved hver lønnsutbetaling, og knyttet til personlige egenskaper, evner eller ansvar. Eksempler på faste tillegg er tillegg for ansvarsvakter, fagansvar og lederansvar.

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid

Benyttes hvor den ansatte får et uregelmessig tillegg for å være tilgjengelig, men hvor han ikke er på arbeidsplassen. Dette omfatter for eksempel vakttillegg, beredskapstillegg, hjemmevakt mv

Helligdagstillegg

Skal brukes hvis den ansatte har krav på tillegg til ordinær lønn for arbeid utført på helligdag, for eksempel på 1. og 17. mai. Det er kun tillegget som skal rapporteres under denne lønnsbeskrivelsen.

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

Denne lønnsbeskrivelsen skal brukes når arbeidsgiver gir tillegg på grunn av forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller -sted. Det regnes som arbeidet tid så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet. Dette gjelder selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver.

Eksempler på tillegg som skal innrapporteres er skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, samt tillegg for arbeid på kveld eller om natten.

Bonus

Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater som for eksempel resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme mv.

Overtid

Overtid er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling.

Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv

Lønnsbeskrivelsen skal brukes både på honorar og godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el.

Sluttvederlag

Sluttvederlag er definert som kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver, og er ofte avtalt i «sluttpakker». Det regnes også som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling.

Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn

Kontantytelser som er honorar, prosent-, provisjonslønn eller etter akkord skal rapporteres på denne lønnsbeskrivelsen. Honorarer eller godtgjørelser til medlem av styre, representantskap, råd eller lignende skal oppgis som styrehonorar.

Feriepenger

Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes. Samlede feriepenger innrapporteres, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. Feriepenger inngår som hovedregel ikke inn i sykepengegrunnlaget, og NAV vil derfor se bort fra inntekt som rapporteres som feriepenger ved kontroll av inntektsmeldingen.

Annet

Lønnsbeskrivelsen skal i utgangspunktet omfatte alle kontantytelser som ikke naturlig hører inn under en spesifisert lønnsbeskrivelse. Annet er f.eks riktig å bruke ved refusjon av arbeidsreise, ved refusjon eller godtgjørelse til overtidsmat utover skattefri sats og ved refusjon av elektronisk kommunikasjon uten bilag.

Lovendringer endrer stadig arbeidshverdagen

Se alle guidene våre om lønn og HR her

Mest populære