Kontantstrøm – The Missing Link

Bedriftsrådgiver, Jan Børre Nylund, fra Visma Services kommer med gode tips til mindre foretak vedrørende nytten av kontaktstrømoppstilling og hva denne viser i forhold til resultat- og balanseregnskapet.

Regnskapslovens hovedregel er at årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, men små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. Som små foretak regnes i de fleste tilfeller regnskapspliktige, herunder aksjeselskaper, som ikke overskrider grensene for to av tre følgende vilkår:

1. Salgsinntekt: 70 millioner

2. Balansesum: 35 millioner

3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Resultatregnskapet viser hvilke inntekter som er opptjent i løpet av en regnskapsperiode med tilhørende kostnader, men en inntekt eller kostnad er ikke nødvendigvis inn- eller utbetalt. En kontantstrømoppstilling derimot, viser foretakets faktiske inn- og utbetalinger i regnskapsperioden. Den kan blant annet gi svar på hvorfor likviditeten er dårlig, til tross for et positivt resultat i følge resultatregnskapet.

Balansen viser eksepelvis kun netto endringer i varige driftsmidler og langsiktige lån, mens kontantstrømoppstillingen viser hvilke brutto inn- eller utbetalinger et foretak har mottatt ved salg eller kjøp av varige driftsmidler. Den viser også hvilke brutto innbetalinger et foretak har mottatt ved opptak av nye langsiktige lån, eller utbetalinger ved nedbetaling av eksisterende lån. Dette er eksempler på informasjon som ikke eksplisitt fremgår av resultatregnskapet, balansen eller noteopplysningene.

Artikkelforfatteren har ofte erfart at ledere, styremedlemmer og eiere ser ut til å ha funnet “the missing link” når de blir presentert for kontantstrømoppstillingen. Den bør derfor være en like selvfølgelig rapport i ledergrupper, styrerom og eierforsamlinger som de øvrige regnskapsrapportene, også i små foretak.

Visma Services kan hjelpe til med å finne den savnede regnskapsrapporten. Vi  utarbeider den rutinemessig som en del av årsregnskapet til større foretak, og kan også gjøre det for små foretak. Likeledes kan Visma  utarbeide en kontantstrømoppstilling i forbindelse med utarbeidelse av perioderegnskaper og budsjetter, herunder langtidsbudsjett.

0